Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Aktivnosti Projekti Završeni projekti Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti

Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti

ukProjekat „Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji – borba protiv diskriminacije i neefikasnosti“ Udruženje tužilaca Srbije realizuje u saradnji sa Britanskom ambasadom u Republici Srbiji.

Ugovorom je predvidjeno da projekat traje u periodu od decembra 2011. do marta 2012. godine.

Analizirajući sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva, Udruženje tužilaca Srbije je  prikupilo podatak na teritoriji Jugoistočne Srbije, pošto Jablanički i Pčinjski regiona imaju značajnu albansku manjinu. Međutim, u višem javnom tužilaštvu u Vranju za period 2009 - 2011 podneto je pet krivičnih prijava na osnovu člana 317 Krivičnog zakonika, protiv 7 lica. Četiri krivične prijave su odbačene, a samo u jednom slučaju je sudija izrekao mere bezbednosti. Slična situacija je i u Novom Pazaru (Raška oblast).

Održavanje fokus grupa će biti od velikog značaja za razmenu mišljenja i iskustava, kao i za prikupljanje informacija direktno iz ovih krajeva. Važno je uključiti predstavnike manjina, koji će predstaviti status njihovih zajednica, ali je potrebno da učestvuju i predstavnici pravosudnih institucija kako bi dali statistički pregled za svoj region.

Projekat treba da doprinese boljem sprovođenju nacionalnog antidiskriminacionog zakonodavstva. Cilj je da se analiziraju prepreke u implementaciji zakona i da se predlože mere za bolje sprovođenje zakona. Tokom implementacije projekta posebna pažnja će biti posvećena tekućim aktivnostima kako bi se izbeglo preklapanje i kako bi se uzele u obzir naučene lekcije (npr. projekti UNDP: Izgradnja kapaciteta za inkluzivni lokalni razvoj "i "Promovisanje održivog mira u Južnoj Srbiji ").

AKTIVNOSTI:

Održana Fokus grupa u Vranju

Održana Fokus grupa u VranjuVranje, 25. i 26. januar 2012.

Fokus grupa u Vranju organizovana je kao deo realizacije projekta „Položaj pravosudnog sistema Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji – borba protiv diskriminacije i neefikasnosti“, koji je podržan od strane Britanske ambasade u Republici Srbiji.

Terensko istraživanje u Vranju sastoji se od tri komponente.


Prva komponenta je bilo prikupljanje podataka iz sudske arhive. Istraživači su analizirali sve krivične predmete (u poslednjih pet godina) za zločine koji su direktno povezani sa kršenjem ljudskih i manjinskih prava, a koji su obrađeni od strane Osnovnog javnog  tužilaštva u Vranju (članovi 128, 129, 130, 131, 174, 317. i 387. Krivičnog zakonika).

Održana Fokus grupa u VranjuBilo je samo šest  ovakvih slučajeva, sve krivična dela iz člana 317 Krivičnog zakonika Srbija - izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Pet procesa nikada nije završio na sudu, jer su svi bili odbačeni nakon istražne faze. Postoji samo jedan slučaj koji je procesuiran od strane Osnovnog suda u Vranju, a sada je u Višem sudu po žalbi. Kopija kompletnog slučaja dostavljena je ekspertima. Eksperti analiziraju predmet i popunjavaju upitnik koji je pripreljen od strane radne grupe.

Druga aktivnost je zasnovana na intervjuisanju/razgovoru jedne od žrtava diskriminacije. Prisustvo žrtve obezbedio je Savet za ljudska prava - NVO iz Vranja - i izloženi slučaj je jasno slučaj diskriminacije osobe sa invaliditetom. Međutim, ovaj slučaj nikada nije imao epilog pred sudom, jer je žrtvi  zaprećeno da ne podnesi žalbu ili tužbu.

Treća aktivnost - fokus grupa - okupila je dvadeset aktivista nevladinih organizacija iz Vranja i Bujanovca i pripadnike pravosuđa (tužilaštva i sudova) iz Vranja, predstavnike OEBS-a i predstavnike lokalnih medija. U živoj debati, učesnici su razgovarali o nekoliko važnih tema povezanih sa ulogom pravosuđa, medija i društva u procesima antidiskriminacije. Neka od najznačajnijih pitanja su:

• Zašto postoji izuzetno mali broj žalbi i tužbi za diskriminaciju, a znatno više slučajeva diskriminacije u praksi NVO?
• Kakva ulogu ima poverenik za zaštitu ravnopravnosti u antidiskriminacioni sistem u Srbiji?
• Uloga medija u obrazovanju i promociji antidiskriminacionih mera.
• Uticaj i značaj društvenih procesa kao što su reforma pravosuđa na pad poverenja građana u pravosuđe.
• Iskustvo i problemi nevladinih aktivista i žrtava u odnosu na lokalne političare, zvaničnike lokalne samouprave i druge uticajne pojedinace u malim gradskim sredinama kao što je Vranje.

Ova aktivnost je sprovedena od strane stručnjaka Udruženja tužilaca uz podršku stručnjaka iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
 

 

Fokus grupa u Novom Pazaru

Fokus grupa u Novom PazaruNovi Pazar, 23. i 24. februar 2012.


Terensko istraživanje u Novom Pazaru se sastojalo od tri komponente. Prvo, istraživači su analizirali sve krivične predmete (u poslednjih pet godina) za zločine koji su direktno povezani sa kršenjem ljudskih i manjinskih prava, a koji su obrađeni od strane Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru.

Bilo je samo pet  ovakvih slučajeva, sve krivična dela iz člana 317 Krivičnog zakonika Srbija - izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Dva procesa nikada nisu završili na sudu, jer su svi bili odbačeni nakon istražne faze. Dva slučaja su u pretpretresnoj fazi, dok je jedan presuđen od strane Vrhovnog suda u trećem stepenu.

Druga aktivnost je zasnovana na intervjuisanju jedne od mogućih žrtava diskriminacije. Prisustvo ove osobe obezbedio je Savet za zaštitu ljudskih prava - NVO iz Novog Pazara - ali izloženi slučaj nije predstavljao slučaj diskriminacije, već policijske brutalnosti.

Slučaj će imati pravosudni epilog, jer je žrtva pokrenula postupak pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru.

Fokus grupa u Novom PazaruTreća aktivnost - fokus grupa - okupila je i NVO aktiviste iz Novog Pazara i predstavnike pravosuđa (tužioce i sudije), predstavnike OEBS-a, ako i predstavnike lokalnih medija.

U živoj raspravi, učesnici su razgovarali o nekoliko tema vezanih za ulogu pravosuđa, medija i društva u antidiskriminacionom procesu. Neka od najznačajnijih pitanja o kojima se raspravljalo:

- Zašto postoji disproporcija između slučajeva diskriminacije poznatih praksi NVO i broja žalbi i parnica pokrenutih za diskriminaciju?

- Kakva je uloga Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u antidiskriminacionom sistemu u Srbiji?

- Kakva je uloga medija u obrazovanju i promociji antidiskriminacionih mera?

- Uticaj i značaj društvenih procesa kao što je reforma pravosuđa na pad poverenja građana u pravosuđe; Neefikasnost sudstva kao razlog za nisko poverenje u državne institucije;

-Iskustvo i problemi nevladinih aktivista i žrtava u odnosu na lokalne političare, zvaničnike lokalne samouprave i druge uticajne pojedinace u malim gradskim sredinama kao što je Novi Pazar.


Prezentacija publikacije "Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita"


140612.prezentacija0.jpgBeograd, 12. jun 2012.

Udruženje tužilaca Srbije održalo je prezentaciju publikacije "Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita" u Pravosudnoj akademiji.

Prezentacija predstavlja jedan od rezultata rada na projektu "Položaj pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti" koji je realizovan uz podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Prezentaciji je prisustvovalo dvadeset učesnika i to tužioci iz Beograda, Pančeva i valjeva i predstavnici ambasade Velike Britanije, Društva sudija Srbije, organizacije YUCOM, Misije OEBS-a u Srbiji, Instituta za uporedno pravo, kao i predstavnici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Prezentacija publikacije Prisutnima su se obratili Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, Nevenka Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Mario Reljanović, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo i Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

U nastojanju da se steknu preliminarni uvidi u osnovne probleme u funkcionisanju mehanizma krivičnopravne zaštite od diskriminacije u postojećem društvenom i pravnom kontekstu, Udruženje javnih tužilaca Srbije sprovelo je pilot istraživanje u multinacionalnim opštinama na jugu Srbije.

Analiza relevantnih krivičnopravnih predmeta koje su procesuirali nadležni pravosudni organi sa ovog područja, kao i informacije dobijene u razgovoru sa žrtvama diskriminacije i u raspravama u fokus-grupama, omogućili su sagledavanje ključnih problema koji se javljaju u primeni zakonskih propisa i reagovanju na slučajeve diskriminacije.

Prezentacija publikacije Prezentacija publikacije

Rezultati sprovedenog istraživanja i date preporuke mogu biti iskorišćeni za poboljšanje normativnih rešenja, načina delovanja institucija sistema na sprečavanju i suzbijanju diskriminacije, kao i za kreiranje adekvatnih mera pomoći i podrške žrtvama diskriminacije.

Istraživanje može korisno poslužiti i u osmišljavanju budućih sveobuhvatnih istraživanja, bez kojih nije moguće na adekvatan način pratiti i otklanjati probleme u tumačenju i primeni propisa i raditi na njihovom unapređivanju.


 Publikaciju "Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita" možete preuzeti pdf OVDE 1.53 Mb

Poslednje vesti

Prevod dela Izveštaja Evropske komisije o Srbiji od 17. aprila 2018. Prevod dela Izveštaja Evropske komisije o Srbiji od 17. aprila 2018. Izdvojeno iz Izveštaja Evropske komisije o Srbiji objavljenog 17.4.2018. u Strazburu. More detail
Saopštenje UTS i Poverenika za samostalnost tužilaca Saopštenje UTS i Poverenika za samostalnost tužilaca Poverenik za samostalnost tužilaca i predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Goran Ilić, povodom izveštaja Evropske komisije... More detail
Udruženje tužilaca Srbije - Goran Ilić i Nenad Stefanović za Betu, Blic i Insajder: Ministarstvo nije uvažilo primedbe struke, cilj izmene Ustava potpuna politička kontrola nad tužilaštvom Udruženje tužilaca Srbije - Goran Ilić i Nenad Stefanović za Betu, Blic i Insajder: Ministarstvo nije uvažilo primedbe struke, cilj izmene... Član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije Nenad Stefanović izjavio je da je konačna verzija izmena Ustava u oblasti pravosuđa, koju je Ministarstvo... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije