Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Članci

Uloga policije u istrazi i uticaj na rukovodeću ulogu tužilaca

Nosilac projekta: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Donator projekta: Fondacija za otvoreno društvo
Mesto sprovođenja aktivnosti projekta: Srbija
Trajanje: 9 meseci, početak novembar 2016.

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije započelo je projekat čiji je opšti cilj  da podrži efikasno i delotvorno upravljanje sistemom krivičnog pravosuđa u Srbiji. Poseban cilj projekta je usmeren na stavljanje fokusa na nedostatke u saradnji policije i javnog tužilaštva u sprovođenju krivičnog postupka. Ovaj cilj projekta neposredno je povezan i sa Akcionom planom za poglavlje 23 i preporukom broj 1.1.5 iz izveštaja o skriningu navodi da je neophodno ustanoviti jasnu proceduru reagovanja DVT i VSS u slučajevima političkog uticaja na rad tužilaca i sudija.

Projekat predviđa organizovanje posebnog sastanka Nacionalnog konventa za pregovaračko Poglavlje 23  i 2 okrugla stola koja bi se bavila pitanjem saradnje policije i javnog tužilaštva, efektivnog upravljanja krivičnim postupkom, neprimerenim uticajima na rad javnog tužilaštva, kao i komunikacija sa medijima, pre svega pitanje najavljivanja i obaveštavanja o istragama koje su u toku od strane ministra policije.

Cilj organizovanja posebnog sastanka Nacionalnog konventa je da se članice Konventa za poglavlje 23 upoznaju sa problemima koji postoje u sprovođenju krivičnog postupka i vođenju istrage, postojanju uticaja na rad javnog tužilaštva, kao i problemom komentarisanja istraga koje su u toku, kao i sa stavovima tužilačke organizacije i policije izraženim u istraživanju koje je CeSID sproveo za potrebe Udruženja 2016. godine.

Projektom je predviđeno organizovanje okruglih stolova u gradovima u Srbiji, kako bi se podiglo interesovanje za problematiku i ukazalo na značaj promena u predstojećem periodu. Takve vrste rasprava omogućavaju da javni tužioci otvoreno razgovaraju o svojim stavovima u određenim oblastima, problemima i izazovima u praksi. Zajedničkom identifikacijom izazova sa kojima se tužioci suočavaju i definisanjem zajedničkih preporuka stvara se zajednički okvir delovanja, koji može voditi unapređenju pravosudnog sistema i boljoj zaštiti prava građana. Takođe, na ovaj način postiže se i nivo transparetnosti u donošenju odluka. Na okrugle stolove će biti pozivani pripadnici tužilačke organizacije, ali i predstavnici civilnog društva iz regiona koji su članovi radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 23, kako bi se i ove organizacije detaljnije upoznale sa problematikom, kako bi se dobilo njihovo mišljenje i postigao dogovor o zajedničkim nastupima prema donosiocima odluka.

Predlog za unapređenje saradnje policije i tužilaštva, pre svega u pogledu pune primene tužilačke istrage i otklanjanja mogućnosti neprimerenih uticaja, koji bi bio izrađen na osnovu održanih okruglih stolova i sastanka radne grupe Nacionalnog konventa, predstavljao bi argumentovan dokument i osnovu za dalje javno zagovaranje izmena koje bi stručni tim formulisao na osnovu prikupljenih komentara.

Tokom projekta biće razvijena metodologija za procenu političkog uticaja na vođenje istraga, kojom bi se utvrdilo da li je tužilačka istraga ostvarila svrhu i cilj zbog kojeg je uvedena ili je na ovaj način ugrožena nezavisnost vođenja krivičnog postupka.
Kompletna lista indikatora za procenu političkog uticaja biće pripremljena u okviru projekta i u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, kao i u saradnji sa predstavnicima civilnog društva. Indikatori će omogući objektivnu analizu situacije, kao i izradu preporuka za prevazilaženje postojećih problema u praksi.

Rezultati analize biće objavljeni u formi publikacije koja će biti dostavljena javnim tužiocima, relevatnim učesnicima - Državno veće tužilaca, Ministarstvo pravde, Vrhovni kasacioni sud, Ministarstvo unutrašnjih poslova, podgrupa Konventa za poglavlje 23, pregovaračkom timu za Poglavlje 23, itd.

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije