Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Rezolucija UN

Ujedinjene Nacije

Ekonomski i socijalni savet

Komislija za prevenciju kriminaltiteta i krivično pravo
Sedamnaesta sednica
Beč 14-18 April 2008
Agenda tačka 4

Svetski trendovi u kriminalu i odgovori: napor za integracije i kordinacije od strane Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal i od strane članica država u oblasti prevencije kriminala i krivičnog prava

Južna Afrika: ravidiran nacrt rezolucije

Jačanje vladavine prava kroz poboljšanje integriteta i kapaciteta tužilačke usluge

Komisija za prevenciju kriminala i krivično pravo

Pozivajući se na povelju UN, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, i Međunarodnu konvenciju o građanskim i političkim pravima, koji garantuju, posobno, princip jednakosti pred zakonom, pretpostavku nevinosti i pravo na pravično i javno suđenje od strane kompetentnog, nezavisnog i nezavisnog tribunala osnovanog u skladu sa zakonom,

Pozivajući se takođe na Međunarodnu konvenciju o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Pozivajući se nadalje na Konvenciju Ujedinjenih Nacija protiv korupcije, posebno njen član 11, u merama vezanim za pravosuđe i tužilaštvo,

Ubeđen da korupcija članova tužilaštva podriva vladavinu prava i negativno utiče na poverenje javnosti u pravosudni sistem i to da su integritet, nezavisnost i nepristrasnost tužlaca neophodni preduslovi za efikasnu zaštitu ljudskih prava i ekonomskohžg razvoja,

Pozivajući se na Smernicu uloga tužilaca, koja je usvojena na 8. Kongresu Ujedinjenih Nacija o prevenciji kriminaliteta i odnosu prema prestupnicima, održanoj u Havani u periodu 27 avgusta do 7 septembra 1990,

Pozivajući se takođe na Rezoluciju Ekonomskog i socijalnog saveta 2007/22, 26. jula 2007, na jačanje osnovnih principa pravosudnog ponašanja, u kome je Savet zahtevao od Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal, između ostalog, da istraži razvoj tehničke saradnje i aktivnosti koje su usmerene na jačanje integriteta i kapaciteta drugih pravosudno krivičnih organizacija, posebno tužilaštva i policije, u saradnji sa inicijativom države i relevantnim međunarodnim organizacijama,

Pozdravljajući izveštaj Generalnog sekretara za jačanje pravosuđa, integriteta i pravne države kroz tehničku pomoć u razvijanju, tranziciji i društvu nakon sukoba, sa osvrtom na Afriku, i napredak kome je doprinela Kancelarija Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal u implementiranju rezolucije Generalne Skupštine 2007/22, kao što je opisano u izjavi,

Priznajući važan posao koji obavlja Međunarodni i regionalni forum, uključujući i Međunarodno udruženje pravnika u razvoju i širenju standarda i mera za jačanje ponašanja tužilaštva,

Uvereni da su Standardi profesionalne odgovornosti i izjave osnovnih dužnosti i prava tužilaca, razvijeni od strane Medjunarodnog udruženja tužilaca, dopuna Smernici uloga tužilaca:

1. zahteva od Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal da se proslede Standardi o profesionalnoj odgovornosti i izjava osnovnih dužnosti i prava tužilaca, koji su dodati ovoj rezoluciji, državama da razmotre i stave komentare;
2. Takođe zahteva od Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal da pripreme za treći kvartal 2008, strukturisanu, doslovnu kompilaciju komentara dobijenih od država, kao dodatak Standardima profesionalne odgovornosti i izjavi osnovnih dužnosti i prava tužilaca;
3. Poziva države članice, konzistentno njihovom pravnom sistemu, da ohrabre svoja tužilaštva da uzmu u obzir Standarde profesionalne odgovornosti i izjavu osnovnih dužnosti i prava tužilaca, i gore navedeni dodatak pri razmatranju ili razvijanju pravila sa poštovanjem profesionalnih i etičkih ponašanja članova tužilaštva;
4. Zahteva od Kancelarije Ujedinjenih Nacija za drogu i kriminal da nastavi da obezbeđuje, na zahtev država članica, tehničku podršku, uključujući, kao prikladno, materijale i alate, kao npr. Standarde profesionalne odgovornosti i izjavu osnovnih dužnosti i prava tužilaca i gore pomenuti dodatak, da omogući ovim državama da ojačaju integritet i kapacitet tužilaštava;
5. Poziva države članice i donatore da obezdete dodatni novčani doprinos za gore pomenute razloge u skladu sa pravilima i procedurom Ujedinjenih Nacija;
6.  Zahteva od  Generalnog Sekretara da izvesti Komisiju za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe na 20. sednici o implementaciji ove rezolucije.

Aneks

Standardi profesionalne odgovornosti i izjava osnovnih dužnosti i prava tužilaca

Imajući na umu da su ciljevi Međunarodnog Udruženja Tužilaca postavljeni u čl. 2.3 ovog Pravilnika i uključuju promovisanje pravičnog, efektivnog, nepristrasnog i efikasnog gonjenja učinioca krivičnih dela, kao i promociju visokih standarda i principa u administraciji krivičnog pravosuđa;

Imajući na umu da su Ujedinjene Nacije na njenom osmom Kongresu o prevenciji kriminala i ponašanjanu prema okrivljenom u Havani, Kuba 1990, prihvatile Smernicu o ulozi tužilaca;

Imajući na umu  da je zajednica naroda prihvatila pravo na slobodu svih ljudi u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima UN i kasnijim međunarodnim sporazumima, konvencijama i drugim instrumentima;

Imajući na umu da javnost mora da ima poverenja u krivično pravosudni sistem;

Imajući na umu da svi tužioci igraju važnu ulogu u administraciji krivičnog pravosuđa;

Imajući na umu da stepen uključenosti, ako neko, od tužilaca u istražmoj fazi varira od jedne jurisdikcije do druge;

Imajući na umu da je tokom vršenja funkcije, očuvanje tužilačke diskrecije teška i ozbiljna odgovornost;

I imajući na umu da ovo vršenje treba da bude transparentno što je više moguće, u skladu sa ličnim pravima, bez preke potrebe ponovo viktimizovati žrtvu i treba da se sprovodi na objektivan i nepristrasan način;

Stoga, Međunarodno Udruženje Tužilaca prihvata sledeće, kao izjave standarda profesionalnenog ponašanja za sve tužioce i njihove suštinske dužnosti i prava.

1. PROFESIONALNO PONAšANJE

Tužilac treba:

a) uvek čuvati čast i dostojanstvo profesije;
b) uvek se ponašati profesionalno, u skladu sa zakonom i pravilima profesionalne etike;
c) sve vreme poštovati najviše standarde integriteta i brige;
d) biti dobro informisan i u toku sa relevantnim pravnim razvojem;
e) treba da bude, da se vidi da je, dosledan, nezavisan i nepristrasan;
f) uvek štite prava optuženog na pravično suđenje, i posebno obezbedi da su dokazi koji idu u prilog optuženom otkriveni u skladu sa zakonom ili zahtevom pravičnog suđenja;
g) uvek služi i štiti javni interes;
h) poštuje, štiti i podržava univerzalni koncept o ljudskom dostojanstvu i ljudskim pravima.

2. NEZAVISNOST
                  
                  2.1 Da koristi tužilačku diskreciju kad je dozvoljeno u posebnim slučajevima, 
                         treba da vrši nezavisno i slobodno od političkog mešanja.
                   
                  2.3 Ako ne-tužilački ovlašćeni organ ima pravo da uputi opšte ili specifične
                         instrukcije tužiocima, takve instrukcije trebaju biti:
 
                             transparentne;
                             u skladu sa zakonom
                             podvrgnuta na uspostavljanje smernice za zaštitu aktuelne i pretpostavku
                             tužilačke nezavisnosti.

2.4 Sva prava ne-tužilački ovlašćenih organa da usmere institucije postupka ili da
       obustave legalno pokrenuti postupak, treba da budu izvršena na sličan način.


3. NEPRISTRASNOST       

       Tužilac treba da obavlja svoju dužnost bez straha, favorizovanja ili predrasuda.
       Posebno treba da:

a) obavljaa svoju funkciju nepristrasno
b) ne podleže pojedinačnom ili grupnom interesu i pritisku javnosti ili medija i treba da radi samo u javnom interesu
c) postupa objektivno
d) vodi računa o svim relevantnim okolnostima, bez obzira da li su u korist ili na štetu osumnjičenog;
e) u skladu sa lokalnim zakonom ili potrebama pravičnog suđenja, nastojati da obezbedi da su sva neophodna i razumna pitanja proverena i da je rezultat obelodanjen, bez obzira da li to vodi ka osuđujućoj ili oslobađajućoj presudi optuženog;
f) uvek traga za istinom i pomažu sudu da dođe do istine i do pravde između zajednice, žrtve i optuženog u skladu sa zakonom i pravičnošću.
      

4. ULOGA U KRIVIČNOM POSTUPKU


4.1 Tužilac treba da obavlja svoju dužnost pošteno, konstantno i brzo.

4.2 Tužilac treba da igra aktivnu ulogu u krivičnom postupku na sledeći način:

a) gde je ovlašćen zakonom ili praksom da učestvuje u istrazi zločina, ili da vrši vlast nad policijom ili drugim istražiteljima, on će to raditi objektivno, nepristrasno i profesionalno;
b) dok nadlgeda instraživanje zločina, mora da se uveri da istražitelji poštuju zakonska pravila i osnovna ljudska prava;
c) kada daje savet, on će paziti da ostane nepristrasn i objektivn;
d) u pokretanje krivičnog postupka, on će se upustiti jedino kada je slučaj potkrepljen dokazima koji su pouzdani i prihvatljivi, i neće nastaviti sa gonjenjem u nedostatku tih dokaza;
e) tokom čitavog postupka slučaj će biti gonjen čvrsto ali pravično; i ne van onoga što je navedeno u dokazima;
f) kad, u skladu sa lokalnim pravom i praksom, on vrši nadzor u odnosu na primenu sudske odluke ili obavlja druge ne tužilačke funkcije, on uvek deluje u javnom interesu.

4.3 Tužilac treba, nadalje da:

a) čuva provesionalnu poverljivost;

b) u skladu sa lokalnim zakonom i zahtevima pravičnog usđenja, uzimajući u obzir, legitimne interese i moguću zabrinutost žrtava i svedoka, kada je njegov lični interes, ili može biti, ugrožen, i nastoji da žrtve i svedoci budu obavešteni o svojim pravima; i takođe nastoji da svaka oštećena strana bude obaveštena o pravu na regres kod neke više instance/suda, gde je to moguće;

c) štiti prava optužeenih u saradnji sa sudom i drugim relevantnim agencijama;

d) otkriva vezano za optuženog relevantne štetne i korisne informacije što je pre moguće, u skladu sa zakonom ili zahtevima pravičnog suđenja;

e) ispituje predložene dokaze da se utvrdi da li su u skladu sa zakonom ili ustavom pribavljeni;

f) odbja da iskoristi dokaze za koje se objektivno moze verovati da su dobijeni na nezakonit način ili putem metoda koje sadrže teška kršenja ljudskih prava osumnjičenih ili određene metode koji sadrže torturu ili nečovečno postupanje;

g) nastoji da se određene mere preduzmu protiv onih koji su odgovorni za ove metode;

h) u skladu sa lokalnim pravnom i zahtevima pravičnog suđenja, sa dužnom pažnjom razmotri odricanje od gonjenja, prekid postupka uslovno ili bezuslovno ili preusmeravanje krivičnih predmeta, i posebno one slučajeve koji uključuju maloletne prestupnike, od formalnog pravnog sistema, sa punim poštovanjem prava žrtava i optuženih, gde su ovakve radnje odgovarajuće.


5. SARADNJA

Da bi se obezbedila pravičnost i efikasnost tužilačke profesije, tužilac treba:

a) da sarađuje sa policijom, sudom, pravnicima, braniocem, javnim pravobranilaštvom i drugim vladinim agencijama, bilo da su domaće ili strane; i

b) pruži pomoć tužilaštvu i kolegama drugih juristdikcija, u skladu sa zakonom i u duhu međusobne saradnje.

6. OSNAŽIVANJE

6.. Ovlašćenja

Kako bi se osiguralo da tužioci izvršavaju svoje profesionalne obaveze nezavisno i u skladu sa ovim standardima, oni treba da budu zaštićeni od uticaja vlade.
U principu imaju pravo:

a) da vrše svoje profesionalne funkcije, bez zastrašivanja, ometanja, uznemiravanja, bespotrebnog uplitanja ili neopravdanog izlaganja građanskoj, krivičnoj ili drugoj odgovornosti;

b) da im vlasti obezbede fizičku zaštitu i sigurnost, kao i njihovim porodicama, kada je ta opasnost povezana sa vršenjem i ispunjavanjem profesionalne funkcije;

c) da im budu obezbeđeni adekvatni uslovi za rad usluga i odgovarajuća naknada, koji ne mogu biti proizvoljno umanjeni;

      d) na razumni i uređen mandat, penziju i starosnu granicu za penziju pod uslovom za  zaposlenje ili izborom u određenim slučajevima;

      e) na zapošljavanje i napredovanje bazirano na objektivnim kriterijumima, i sa određenim  profesionalnim kvalifikacijama, sposobnostima, integritetom, uspehom i iskustvom, i odlučivanje u skladu sa poštenom i nepristrasnom procedurom;

      f) na brzo i pravično suđenje, na osnovu zakona i pravne regulative, gde su disciplinske mere zahtevane zalbom navedenom u tužbi van opsega odgovarajućih 
      profesionalnih standarda;

      g) na objektivnu procenu i odluku disciplinskom postupku;

      h) da osniva i pristupa strukovnim udruženjima ili drugim organizacijama da predstavlja njihove interese, da promoviše njihove profesionalne treninge i da štiti njihov status; i

      i) da odustane kada postoji nezakoniti nalog ili nalog koji je u suprotnosti sa profesionalnim standardima ili etikom;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslednje vesti

Šta srpski tužioci očekuju od ustavnih promena Šta srpski tužioci očekuju od ustavnih promena Ključno je da mi smatramo da se sada traži model relokacije političkog uticaja. Do sada su to bili vlada i parlament a sada se pokušava da se kroz... More detail
Tužioci pozdravljaju novi zakon za borbu protiv korupcije, ali ističu i ove njegove mane Tužioci pozdravljaju novi zakon za borbu protiv korupcije, ali ističu i ove njegove mane Udruženje tužilaca Srbije pozdravilo je neka rešenja novog zakona usmerenog na efikasniju borbu protiv korupcije, poput formiranja posebnih odeljenja... More detail
Pomoćnici sudija i tužilaca negoduju zbog plata akademaca Pomoćnici sudija i tužilaca negoduju zbog plata akademaca "Njihova trenutna uloga u pravosudnom sistemu je nejasna za sada, jer nije definisano na koji način doprinose poslovima u sudovima, odnosno javnim tu... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije