Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

IZVEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA 2007-2010.


IZVEšTAJ O RADU

I

FINANSIJSKI IZVEšTAJ

UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE

2007-2010.

Delujući u skladu sa ciljevima koji su postavljeni Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je u protekle tri godine imalo aktivnu ulogu u nastojanjima da se uspostavi nezavisno, odgovorno, efikasno i transparentno pravosuđe.

Ova aktivnost Udruženja odvijala se u uslovima koje je u najvećoj meri diktirala sadržina Ustava donetog 2006. godine. Najviši pravni akt u državi detaljno je normirao unutrašnje i spoljašnje uređenje javnog tužilaštva, način predlaganja i izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao i ovlašćenja pojedinih organa u odnosu na javno tužilaštvo. Po našem uverenju, kao i jasno izraženim stavovima stručne javnosti, ustavne odredbe nisu predstavljale dobar temelj za izgradnju stabilne pravosudne građevine. Iako je u njima predviđeno samostalno tužilaštvo i samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, smatrali smo da je model predlaganja i izbora javnih tužilaca, kao i izbor članova Državnog veća tužilaca (DVT), znatno otežao praktičnu ostvarivost samostalnosti javnih tužilaca i DVT.

Zato smo naš angažman posebno usmerili na sadržinu takozvanih tužilačkih zakona, nastojeći da u dobroj meri „popravimo" Ustav. Zakoni sadrže niz dobrih rešenja, a većina od njih su preuzeta iz verzije Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Državnom veću tužilaca koju je izradila radna grupa Udruženja tužilaca.

Značajnu podršku Udruženju tužilaca u naporima da se pripremi što bolji zakonski okvir, kao i da se obezbedi sprovođenje novih zakona i podizanje stručnosti i osposobljenosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, pružile su međunarodne i regionalne organizacije (OEBS, Evropska komisija, CIDA, USAID, Fond za otvoreno društvo) kao i ambasade pojedinih država (Holandije, španije, Sjedinjenih Američkih Država).

U atmosferi straha i neizvesnosti za karijeru i egzistenciju, koja je nastala u tužilačkoj organizaciji posle saznanja da sve čeka ponovni izbor, Udruženje se mobilisalo na stvaranju uslova za fer, transparentan i objektivan izborni proces. Kao rezultat tih naših nastojanja, posebno ističemo rad na izradi tekstova dva pravilnika. Reč je o Pravilniku o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije, kao i Pravilniku o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Valja napomenuti da je Udruženje izdalo publikaciju u tiražu od 1000 primeraka koja sadrži predlog Pravilniku o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Naš rad nije ostao nezapažen. Priznanja su stigla ne samo iz zemlje nego i inostranstva. Tako je Venecijanska komisija ocenila da su kriterijumi i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioce javnotužilačke funkcije, koju je uradila radna grupa kojoj je predsedavao predsednik Upravnog odbora Udruženja dr Goran Ilić, u skladu sa preporukama Saveta Evrope i primerima dobre prakse država članica Evropske unije. Rad Udruženja krunisan je usvajanjem Pravilnika na sednici Državnog veća tužilaca.

Podršku izradi pomenuta dva pravilnika pružili su Misija OEBS-a u Srbiji, projekat EU „Podrška uspostavljanju Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca", kao i Kanadski projekat za reformu pravosuđa.

 

Sednice Upravnog odbora

 

Od 2007. do 2011. godine Upravni odbor je održao konstitutivnu, kao i osam redovnih i jednu vanrednu sednicu.

Nakon IV Skupštine Udruženja održana je konstitutivna sednica Upravnog odbora 12. novembra 2006. godine na kojoj je za predsednika UO Udruženja izabran Goran Ilić, a za zamenika predsednika Zoran Pešić.

Prva sednica Upravnog odbora održana je 3. februara 2007. godine u Somboru. Sednici je prisustvovalo 14 od 25 članova UO. Na sednici je za drugog potpredsednika UO Udruženja izabran Zoran Pavlović.

Druga sednica Upravnog odbora održana je 9. oktobra 2007. godine u Beogradu. Sednici je prisustvovalo 22 od 25 članova UO. Na sednici je usvojena usaglašena verzija teksta Zakona o javnom tužilaštvu i teksta Zakona o Državnom veću tužilaca.

Treća sednica Upravnog odbora Udruženja održana je 22. decembra 2007. godine u Ivanjici. Sednici je prisustvovalo 16 od 25 članova UO. Na sednici je doneta Odluka o formiranju Komisije za nabavku tehničke opreme.

Četvrta sednica Upravnog odbora održana je 18. aprila 2008. godine na Paliću. Na sednici je predstavljen Poslovnik o radu UO, usvojena Odluka o formiranju Fonda solidarnosti, kao i Odluka o inicijativi državnim organima radi preduzimanja mera u cilju zaštite nosilaca pravosudnih funkcija i pravosudnih objekata.

Peta sednica Upravnog odbora održana je 20. februara 2009. godine na Divčibarama. Upravni odbor je doneo Odluku kojom se datum održavanja Skupštine prolongira do 31. marta 2010. godine.

šesta sednica Upravnog odbora održana je 13. juna 2009. godine u Ečkoj.

Sedma sednica UO održana je na Mokroj Gori 14. novembra 2009. godine.

Vanredna sednica Upravnog odbora Udruženja održana je 24. decembra 2009. godine u prostorijama Udruženja. Sednici je prisustvovalo 14 od 25 članova UO. ( oko 100 članova Udruženja)

Osma sednica Upravnog odbora održana je u prostorijama Udruženja 17. decembra 2010. godine. Upravni odbor je doneo Odluku o formiranju kadrovske komisije koja ima zadatak da obradi podatke o članstvu Udruženja i osmisli način kandidature za predstojeću Skupštinu Udruženja, Odluku o formiranju radne grupe za izradu izmenu Statuta Udruženja, kao i Odluku o formiranju radne grupe za pripremu Skupštine Udruženja.

 

Sednice Upravnog odbora finansirane su direktno od strane Misije OEBS-a u Srbiji, ABA CEELI-ja i Kanadske organizacije za međunarodni razvoj.

 

 

Projekti

 

2007

Tokom 2007. godine Udruženje tužilaca Srbije započelo je sa realizacijom sedam projekata:

 

„Nova pozicija tužilaštva u Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa"

Donator: Kanadska međunarodna razvojna agencija (CIDA)

Trajanje projekta: februar 2007. - februar 2008.

Broj učesnika na projektu: 9

Broj okruglih stolova: 3

Broj učesnika na okruglim stolovima: 132

Publikacije na projektu: Položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji i uporednopravna analiza (tiraž: 700)

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora.

 

„Priručnik za javne tužioce, zamenike javnih tužilaca i pripravnike u javnom tužilaštvu"

Donator: Kanadska međunarodna razvojna agencija (CIDA)

Trajanje projekta: avgust 2007. - jul 2008.

Broj učesnika na projektu: 18

Broj okruglih stolova: 5

Broj učesnika na okruglim stolovima: 176

Publikacije na projektu: Javnotužilački priručnik (tiraž: 950)

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora.

 

„Podrška kancelariji Udruženja tužilaca Srbije"

Donator: ambasada Kraljevine Holandije

Trajanje projekta: decembar 2007. - septembar 2008.

Broj učesnika na projektu: 30

Broj okruglih stolova: 4

Broj učesnika na okruglim stolovima: 118

Publikacije na projektu: Javno tužilaštvo, policija, krivični sud i suzbijanje kriminaliteta (tiraž: 500) i Javno tužilaštvo i Udruženje

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Vojvođanske banke a.d.
 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  15. oktobra 2008 godine

„Unapređenje komunikacija Udruženja tužilaca Srbije sa javnošću"

 Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: decembar 2007. - jul 2008.

Broj učesnika na projektu: 14

Broj okruglih stolova: 4

Broj učesnika na okruglim stolovima: 169

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  01. septembra 2008 godine

 

„Poslovnik o radu DVT i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u administrativnoj kancelariji DVT"

Donator: Kanadski projekat reforme pravosuđa u Srbiji

Trajanje projekta: decembar 2007. - kraj 2008.

Broj učesnika na projektu: 9

Broj okruglih stolova: 2

Broj učesnika na okruglim stolovima: 73

Publikacije na projektu: Tužilački i pravosudni saveti (tiraž: 500)

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora.

 

 „Nacrt Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Državnom veću tužilaca"

Donatori: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) i Američko udruženje pravnika (ABA CELLI)

Trajanje projekta: tokom 2007.

Broj učesnika na projektu: 7

Broj okruglih stolova: 5

Broj učesnika na okruglim stolovima: 176

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora.

 
„Etički savet"

Donatori: Američko udruženje pravnika (ABA CELLI)

Trajanje projekta: jun 2007. - februar 2008.

Broj učesnika na projektu: 5

Broj okruglih stolova: 3

Broj učesnika na okruglim stolovima: 66

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  10. mart 2008 godine

 

2008

Tokom 2008. godine Udruženje tužilaca Srbije je krenulo u sprovođenje devet novih projekata:

 

„Kriterijumi za evaluaciju rada javnih tužilaca"

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE)

Trajanje projekta: maj - decembar 2008.

Broj učesnika na projektu: 9

Broj okruglih stolova: 3

Broj učesnika na okruglim stolovima: 96

Publikacije na projektu: Vrednovanje rada tužilaca (tiraž: 1000)

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  21. decembra 2008 godine

 

„Jačanje ideje evropskih integracija među tužiocima"

Donator: Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR)

Partner na projektu: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Trajanje projekta: maj 2008 - maj 2009.

Broj učesnika na projektu: 19

Broj okruglih stolova: 20 + 15

Broj učesnika na okruglim stolovima: 483 (na okruglim stolovima u organizaciji UTS)

Publikacije na projektu: Evropska unija, proces pridruživanja, treći stub i značaj za javno tužilaštvo u Republici Srbiji (tiraž: 500)

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Vojvođanske banke a.d.
 • po ugovoru o projektu angažovana je revizorska kuća „ STANIšIč† AUDIT d.o.o" koja je imala za zadatak da prekontroliše kompletnu dokumentaciju vezanu za projekat.
 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  14. avgusta 2009 godine

 

 „Podrška tužilaštvu"

Donator: ambasada Sjedinjenih Američkih Država

Trajanje projekta: tokom 2008.

Dodela 6 lap top računara: Okružno javno tužilaštvo u Prokuplju, Okružno javno tužilaštvou Jagodini, Okružno javno tužilaštvo u Smederevu, Okružno javno tužilaštvo Kruševcu, I Opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu, Opštinsko javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora

 

„Disciplinska odgovornost tužilaca"

Donator: Američko udruženje pravnika (ABA CELLI)

Trajanje projekta: jul 2008. - februar 2009.

Broj učesnika na projektu: 4

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora


„Izrada Etičkog kodeksa"

Donator: Američko udruženje pravnika (ABA CELLI)

Trajanje projekta: jul 2008. - februar 2009.

Broj učesnika na projektu: 5

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  20. marta 2008 godine

 
„Poboljšavanje odnosa tužioca i žrtve"

Donator: Kanadski projekat reforme pravosuđa u Srbiji

Trajanje projekta: septembar 2008. - avgust 2009.

Broj učesnika na projektu: 21

Broj okruglih stolova: 6

Broj učesnika na okruglim stolovima: 151

Publikacije na projektu: Uloga i mogućnosti javnog tužioca u zaštiti žrtava krivičnog dela (tiraž: 500)

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora


„Jačanje imidža Udruženja tužilaca Srbije"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: oktobar 2008. - maj 2009.

Broj učesnika na projektu: 21

Broj okruglih stolova: 2

Broj učesnika na okruglim stolovima: 75

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  01. oktobra 2009 godine

 
„Nastavak podrške kancelariji Udruženja tužilaca Srbije"

Donator: ambasada Kraljevine Holandije

Trajanje projekta: oktobar 2008. - mart 2010.

Broj učesnika na projektu: 41

Broj okruglih stolova: 16

Broj učesnika na okruglim stolovima: 418

Publikacije na projektu: Uloga javnog tužioca u pravnom sistemu (tiraž: 700) i Procesni položaj javnog tužioca i efikasnost krivičnog postupka (tiraž: 700)

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Vojvođanske banke a.d.
 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  20. aprila 2010 godine

 
„Princip oportuniteta"

Donator: Kanadski projekat reforme pravosuđa u Srbiji

Partner na projektu: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Trajanje projekta: septembar 2008. - april 2009.

Broj učesnika na projektu: 11

Broj okruglih stolova: 5

Broj učesnika na okruglim stolovima: 209

Publikacije na projektu: Oportunitet krivičnog gonjenja (tiraž: 500)

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora

 

2009.

U 2009. godini Udruženje tužilaca Srbije je sklopilo ugovore o realizaciji dvanaest projekata:

 

„Alternativne krivične sankcije"

Donator: Kanadski projekat reforme pravosuđa u Srbiji

Partner na projektu: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Trajanje projekta: maj - septembar 2009.

Broj učesnika na projektu: 8

Publikacije na projektu: Alternativne krivične sankcije (tiraž: 500)

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora

 

„Tumačenje krivičnog zakonodavstva kao preduslov za adekvatno sprovođenje"

Donator: Kanadski projekat reforme pravosuđa u Srbiji

Partner na projektu: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Trajanje projekta: maj - septembar 2009.

Broj učesnika na projektu: 7

Publikacije na projektu: Tumačenje kaznenopravne norme i adekvatnost njene primene (tiraž: 500)

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora

 

„Dopuna Priručnika za javne tužioce"

Donator: Kanadski projekat reforme pravosuđa u Srbiji

Trajanje projekta: maj - septembar 2009.

Broj učesnika na projektu: 11

Publikacije na projektu: Javnotužilački priručnik (tiraž: 1500 )

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora

 

„Povećanje osetljivosti tužilaca za probleme nasilja u porodici"

Donator: Kanadski projekat reforme pravosuđa u Srbiji

Trajanje projekta: maj - septembar 2009.

Broj učesnika na projektu: 11

Publikacije na projektu: Nasilje u porodici (tiraž: 500)

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora


„Jačanje kapaciteta za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u Srbiji"

Donator: španska međunarodna razvojna agencija

Trajanje projekta: januar 2009. - januar 2010.

Broj učesnika na projektu: 18

Broj okruglih stolova: 10

Broj učesnika na okruglim stolovima: 181

Publikacije na projektu: Suzbijanje visokotehnološkog kriminala (tiraž:   500) i Priručnik za trening tužilaca i sudija u oblasti visokotehnološkog kriminala (tiraž: 2300)

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Banca Intesa.
 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  07. juna 2010 godine

 
„Izrada kriterijuma za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u posebnim odeljenjima za ratne zločine i organizovani kriminal"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: april 2009. - oktobar 2009.

Broj učesnika na projektu: 7

Broj okruglih stolova: 1

Broj učesnika na okruglim stolovima: 40

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  17. novembar 2009. godine


„Jačanje kapaciteta tužilaštva u Srbiji za borbu protiv korupcije"

Donator: ambasada Sjedinjenih Američkih Država

Trajanje projekta: tokom 2009.

Dodela lap top računara: Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, Opštinsko javno tužilaštvo u Aleksincu, Opštinsko javno tužilaštvo u Nišu, Opštinsko javno tužilaštvo u Obrenovcu, Okružno javno tužilaštvo u Čačku.

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora

„Povećanje kapaciteta javnih tužilaca u oblasti zaštite životne sredine"

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE)

Trajanje projekta: jul 2009. - decembar 2009.

Broj učesnika na projektu: 11

Broj okruglih stolova: 3

Broj učesnika na okruglim stolovima: 83

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  14. januara 2010 godine

„Jačanje kapaciteta državnih organa Srbije u oblasti borbe protiv korupcije"

Donator: španska međunarodna razvojna agencija

Partner na projektu: Transparentnost Srbija

Trajanje projekta: septembar 2009. - septembar 2010.

Broj učesnika na projektu: 11

Broj okruglih stolova: 16

Broj učesnika na okruglim stolovima: 331

Publikacije na projektu: Korupcija - problemi i prevazilaženje problema (tiraž:500) i Razvijanje planova integriteta i javno tužilaštvo (tiraž500)

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Banca Intesa.
 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  21. decembra 2010 godine


„Jačanje vidljivosti rada i komunikacije sa javnošću Udruženja tužilaca Srbije"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: oktobar 2009. - mart 2010.

Broj učesnika na projektu: 10

Broj okruglih stolova: 1

Broj učesnika na okruglim stolovima: 25

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  30. aprila 2010 godine


„Podrška Srbiji u procesu EU integracija kroz jačanje kapaciteta srpskog tužilaštva u oblasti pravnih tekovina EU  i zaštite životne sredine"

Donator: Institut za održive zajednice (ISC)

Trajanje projekta: oktobar 2009. - april 2011.

Broj okruglih stolova (u dosadašnjem toku realizacije projekta): 12

Broj učesnika na okruglim stolovima (u dosadašnjem toku realizacije projekta): 225

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Banca Intesa.
 • do sada odobreno 5 kvartalnih finansijskih izveštaja

(eu instrumenti 5 okr stolova, priručnik za zžs, analiza)

„Nacrt Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije"

Donator: Kanadski projekat reforme pravosuđa u Srbiji

Trajanje projekta: tokom 2009.

Broj učesnika na projektu: 6

Finansiranje projekta vršeno direktno sa računa donatora

 

 

2010.

Tokom 2010. godine Udruženje tužilaca Srbije je započelo sa realizacijom devet novih projekata:


„Pravna pomoć u okviru Evropske mreže sudija i tužilaca kolegama u Srbiji"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: januar 2010. - april 2010.

Broj učesnika na projektu: 4

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  31. maja 2010 godine

 
„Borba protiv trgovine ljudima, jačanje uloge tužilaca i unapređenje zaštite ljudskih prava žrtava trgovine ljudima"

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE)

Trajanje projekta: april 2010. - decembar 2010.

Broj učesnika na projektu: 17

Broj okruglih stolova: 7

Broj učesnika na okruglim stolovima: 192

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  21. decembra 2010 godine

 
„Tekovine Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine i uloga javnih tužilaca u sprovođenju Zakona o zaštiti životne sredine"

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE)

Trajanje projekta: februar 2010. - decembar 2010.

Broj učesnika na projektu: 8

Broj okruglih stolova: 7

Broj učesnika na okruglim stolovima: 120

Publikacije na projektu: Međunarodno pravo i životna sredina (tiraž: 500)

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  21. decembra 2010 godine

 
„Jačanje položaja i uloge pravosudnih strukovnih udruženja"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: april 2010. - decembar 2010.

Broj učesnika na projektu: 6

Broj okruglih stolova: 2

Broj učesnika na okruglim stolovima: 37

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  18. januara 2011 godine

 
„Uvođenje antidiskriminacionih pitanja u oblast socijalne zaštite u Srbiji"

Donator: Ministarstvo rada i socijalne politike

Trajanje projekta: jun 2010. - oktobar 2010.

Broj učesnika na projektu: 7

Broj okruglih stolova: 8

Broj učesnika na okruglim stolovima: 209

Publikacije na projektu: Priručnik za primenu antidiskriminacionog zakonodavstva (tiraž: 1000)

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  13. januara 2011 godine


„Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU"

Donator: Delegacija Evropske unije

Trajanje projekta: jun 2010. - jun 2011.

Broj okruglih stolova (u dosadašnjem toku sprovođenja projekta): 3

Broj učesnika na okruglim stolovima(u dosadašnjem toku sprovođenja projekta): 44

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Vojvođanske banke a.d..

„Uspostavljanje nezavisnih pravosudnih institucija - Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: jul 2010. - maj 2011.

 • periodični finansijski izveštaj  odobren od strane donatora  14. februara 2011 godine

„Problemi krivičnog prava u otkrivanju i prikupljanju dokaza, procesuiranje i suđenje u procesu protiv ratnih zločina"

Donator: ambasada Kraljevine Holandije

Trajanje projekta: novembar 2010. - jul 2011.

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Vojvođanske banke a.d..
 

„Jačanje saradnje Udruženja tužilaca Srbije sa Međunarodnim udruženjem tužilaca i Evropskom mrežom sudija i tužilaca sa posebnim osvrtom na temu korupcije"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: oktobar 2010. - decembar 2010.

 • finansijski izveštaj po završetku projekta odobren od strane donatora  18. januara 2011 godine

 

Ostale aktivnosti

 
Javnotužilački priručnik

Javnotužilački priručnik predstavlja rezultat rada na projektu koji je finansijski potpomognut od strane Kanadske međunarodne razvojne agencije. U želji da ispunimo očekivanja budućih korisnika ovog priručnika, u njemu su obrađena ona pitanja koja zauzimaju najviše prostora u svakodnevnom radu nosilaca javnotužilačkih ovlašćenja, i to sa dva aspekta. Sa aspekta njihovog normativnog regulisanja i sa aspekta njihove praktične primene. U ovom priručniku, uz pojedine zakonske odredbe navedena su i kratka i najneophodnija objašnjenja i dati su kratki komentari da je ukazivano na razloge ozakonjenja pojedinih rešenja, kao i da su navedene aktuelne sudske odluke. U želji da u što većoj meri olakšamo postupak primene pojedinih zakonski normi, na kraju svakog poglavlja - dela ovog priručnika nalaze se i obrasci tužilačkih akata. Priručnik je doživeo dva izdanja sa tiražom od  ukupno 2450 primeraka.

Tužilački dani

Skup „Tužilački dani" održan je od 20. do 22. februara 2009. na Divčibarama, u hotelu „Divčibare". Organizator je Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Tema skupa je bila „Budućnost krivičnog postupka u Srbiji i javno tužilaštvo". Održani su i okrugli stolovi posvećeni primeni načela oportuniteta i uticaju evropskih integracija na rad Tužilaštva. Pored toga, predstavljeni su i Kriterijumi za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Etički kodeks i Disciplinski postupak Udruženja.

Cilj organizovanja ove manifestacije je godišnje okupljanje javnih tužilaca iz cele Srbije, kako bi se razmenile ideje o temama aktuelnim za javnotužilačku organizaciju. Pored toga, zainteresovani učesnici su imali priliku da predstave stručne radove, koji odgovaraju temi skupa. Stručni tim sastavljen od profesora pravnih fakulteta obavio je selekciju radova koji su objavljeni u Zborniku.

Održavanje „Tužilačkih dana" su podržale Misija OEBS-a u Srbiji, Kanadska međunarodna razvojna agencija, kao i ABA-CEELI.


Fond solidarnosti

Na sednici Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije održanoj na Paliću, 18.  aprila 2008. doneta je Odluka o obezbeđivanju i korišćenju sredstava solidarnosti.

Fond solidarnosti je osnovan u cilju međusobnog finansijskog pomaganja i jačanja kohezije članova.

U prethodnom periodu Odbor za korišćenje sredstava solidarnosti doneo je tri rešenja kojima se odobrava novčana pomoć.

Dva zahteva su usvojena tokom 2008. godine, i to: usvajanje zahteva kojim se odobrava pomoć porodici Okružnog javnog tužioca zbog smrti i zahteva kojim se odobrava novčana pomoć Okružnom javnom tužiocu za troškove operacije. Treće rešenje Odbor je doneo 2010. godine kojim se odobrava korišćenje sredstava solidarnosti zameniku javnog tužioca za troškove lečenja.


Mišljenje Venecijanske komisije

Nacrt Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije,  koji je sačinila radna grupa Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, kao što je poznato, bio je predmet razmatranja i ocene Venecijanske komisije.

Venecijanska komisija je ocenila da je radna verzija kriterijuma i merila za izbor sudija i tužilaca u skladu s preporukama Sveta Evrope i primerima dobre prakse članica EU. Članovi Venecijanske komisije pohvalili su nacrte radnih grupa kojima su predsedavali profesor dr Zoran Ivošević i predsednik UO Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić.

Venecijanska komisija je procenila da je to dobar osnov za definisanje i izradu finalnih merila i kriterijuma za izbor sudija i tužilaca koje će obaviti Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.


Konferencija o procesnim pravilima rada Tribunala u Hagu

U beogradskom „Sava Centru" 15. decembra 2009. godine održana je konferencija „Samostalnost i izazovi u radu međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju". Radu konferencije prisustvovao je i Serž Bramerc, glavni tužilac Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu. Bramerc je došao na poziv Udruženja tužilaca Srbije. Ovo je bila prva poseta gospodina Bramerca jednom strukovnom udruženju, ali i prvi stručni skup na kojem je haški tužilac sa srpskim kolegama razgovarao o profesionalnim temama. Ova poseta bila je i prva tokom koje se razgovaralo o temama izvan uobičajene saradnje između Haškog tribunala i Srbije, poseta koja se može okarakterisati kao „prijateljska" poseta Srbiji i koja nije deo međunarodnog pritiska na hašu zemlju.

Konferenciji je prisustvovalo 78 tužilaca, saradnika i prijatelja Udruženja. Organizaciju ovog skupa finansijski je pomogla Misija OEBS-a u Srbiji.


Nagrada Misije OEBS-a za ličnost godine 2009.

Mr Jasmini Kiurski, zameniku republičkog javnog tužioca uručena je nagrada "Ličnost godine" za 2009. godinu koju dodeljuje Misija OEBS u Srbiji.

Nagrada, čije se dodeljivanje organizuje već četiri godine za redom, odaje priznanje pojedincima koji su doprineli sprovođenju programa Misije OEBS-a i koji svojim radom podržavaju vrednosti OEBS-a.

Jasmina Kiurski, zamenik republičkog javnog tužioca i  član Udruženja tužilaca, nagradu je dobila za svoju posvećenost i stručni doprinos modernizaciji srpskog tužilaštva i podizanje njegove efikasnosti.


Zaključci sa vanredne sednice Upravnog odbora Udruženja

Na vanrednoj sednici Upravnog odbora održanoj 24. decembra 2009. godine povodom objavljenih rezultata izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Udruženje tužilaca Srbije obratilo se Državnom veću tužilaca sa zahtevima:

1. da objavi spisak svih nosilaca javnotužilačke funkcije koji nisu izabrani

2. da pojasni da li su primenjivani kriterijumi iz Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije i ukoliko jesu na koji način

3. da objavi vrstu podataka koje je Državno veće tužilaca koristilo prilikom odlučivanja o izboru, posebno u vezi sa dostojnošću kandidata

4. da objavi izvore iz kojih su podaci pribavljeni

5. da objavi sve podatke za izabrane i neizabrane nosioce javnotužilačke funkcije koji se odnose na stručnost, osposobljenost i dostojnost i druge podatke na osnovu kojih je odluka doneta.

6. da svakom neizabranom nosiocu javnotužilačke funkcije pojedinačno dostavi obrazloženje koje sadrži razloge zbog kojih je taj kandidat ocenjen da nije stručan, osposobljen ili dostojan sa poukom o pravnom leku. Obrazloženje treba da obuhvata ocenu po svakom od primenjenih kriterijuma.

7. da svakom nosiocu javnotužilačke funkcije na lični zahtev omogući uvid u spise koji se odnose na njegov izbor na funkciju na koju je konkurisao.


Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca konstatovalo je da postojeći broj nosilaca javnotužilačke funkcije nije dovoljan za elementarno funkcionisanje javnih tužilaštava, imajući u vidu obim posla i proširenje nadležnosti, pa je neophodno da Državno veće tužilaca poveća sistematizaciju i što pre raspiše novi izbor za zamenike javnih tužilaca prema novoj sistematizaciji. Udruženje tužilaca Srbije pripremilo je analizu opterećenosti (broja predmeta po zameniku/tužiocu) i na oanovu dobijenih podataka sačinilo predlog za proširenje sistematizacije, koji je dostavljen Državnom veću tužilaca.

Nakon odluke Državnog veća tužilaca o proširenju sistematizacije, predloženo je da se prilikom razmatranja prijava najpre razmatraju prijave onih kandidata - nosilaca javnotužilačke funkcije koji nisu reizabrani.


Sporazum sa DVT

Predsednica Državnog veća tužilaca, Zagorka Dolovac i predsednik Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Goran Ilić konstatovali su potrebu utvrđivanja i sprovođenja mera za primenu evropskih standarda u nastavku procesa izbora nosilaca javnotužilačke funkcije i postupku za izbor stalnog sastava Državnog veća tužilaca.

Smisao mera koje su usaglašene 18. juna 2010. godine je da se obezbedi transparentnost, objektivnost i kontradiktornost postupka izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca po konkursima objavljenim u Službenom glasniku RS, 28/10 od 30.4.2010. godine, dosledna primena Zakona o javnom tužilaštvu, kao i da se osigura neposredno, tajno i slobodno izjašnjavanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u postupku za izbor članova DVT-a iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

 

Saradnja sa EU institucijama

Na poziv Evropskog parlamenta, u Briselu je boravila delegacija sastavljena od predstavnika Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije. Poseta je bila organizovana na insistiranje i poziv Evropskog parlamenta a u saradnji sa predstavnicima MEDEL-a, a u cilju iznošenja mišljenja od strane predstavnika strukovnih udruženja o procesu reforme i stanju u pravosuđu. U delegaciji su bili Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije, Omer Hadžiomerović, potpredsednik Društva sudija Srbije, Goran Ilić, predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i Marina Matić, ekspert za strateški razvoj Udruženja tužilaca Srbije. Tokom posete Briselu, predstavnici delegacije imali su organizovane sastanke sa predstavnicima Evropske komisije i predstavnicima Evropskog parlamenta. Sastanak sa predstavnicima Evropske komisije držan je 12. maja 2010. godine. Sastanku su prisustvovali Tereza Sobieski, generalni direktorat za proširenje, šef Odeljenja za Srbiju i Crnu Goru, Volfgang Nozar, generalni direktorat za proširenje, Adrien Parizo, generalni direktorat za pravosuđe,Kristijan Lang,generalni sekretar MEDELa, Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije, Omer Hadžiomerović, potpredsednik Društva sudija Srbije, Goran Ilić, predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije. Dragana Boljević je informisala prisutne o događajima u srpskom pravosuđu koji su se dogodili nakon izveštaja MEDEL-a iz februara 2010. godine, kao i o pismu gospodina Barosa koje je upućeno Društvu sudija Srbije i Udruženju tužilaca Srbije. Navedeni su i predlozi koje je Udruženje tužilaca Srbije uputilo Državnom veću tužilaca (DVT). Od DVT je zatraženo da donese odluku o povećanju broja zamenika javnih tužilaca, da raspiše konkurs u kome bi neizabrani tužioci imali prednost, treće, zatim da DVT, pre nego što pristupi izbornom procesu, uspostavi neka pravila izbornog procesa, kao i da sve strane koje su učestvovale u izbornom procesu javno daju procenu tog procesa. Sastanku sa predstavnicima Evropskog parlameta prisustvovali su čani Pitela, prvi potpredsednik Evropskog parlamenta, kao i poslanici Luiđi de Magistris, Berlingauer, Karlos Koeljo, Pier Antonio Panzeri, Kinga Genc, Tanja Fajon. Sastanku su prisustvovali i Vito Moneti, predsednik MEDEL-a, Kristijan Lang, generalni sekretar MEDEL-a, Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije, Omer Hadžiomerović, potpredsednik Društva sudija Srbije i Goran Ilić, predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije.

Naredna poseta institucijama EU bila je 25.-26. oktobra 2010. godine, kada su na poziv Evropskog parlamenta i Evropske komisije, Goran Ilić, predsednik UO i Marina Matić, ekspert za strateški razvoj Udruženja boravili u Briselu tokom održavanja parlamentarnog seminara koji je za temu imao reformu javne administracije i pravosuđa. Goran Ilić se na seminaru obratio prisutnima u delu koji se odnosio na reformu pravosuđa u zemljama Zapadnog Balkana i moguće prepreke pridruživanja EU.


Pismo predsednika Evropske komisije, Žoze Manuela Baroza Udruženju tužilaca Srbije

U sklopu borbe za poboljšanje procesa reforme pravosuđa u Srbiji, kao ključnog prioriteta u procesu približavanja EU, Udruženje je 7. februara 2010. godine uputilo pismo predsedniku Evropske komisije, Hoze Manuelu Barozu u kojem se ukazuje na nedostatke ovog procesa. U odgovoru gospodina Baroza koji je poslat 27. aprila 2010. godine navode se zaključci ekspertske misije koji potvrđuju da je postupak reizbora pokazao značajne  nedostatke u pogledu sastava i nezavisnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, primene objektivnih kriterijuma, kao i transparetnosti i pouzdanosti celokupnog procesa.

 

Članstvo u MEDEL-u

Na sednici Administrativnog odbora MEDEL-a ( Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratiju), održanoj 3. jula 2010. godine u Ankari, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, jednoglasnom odlukom je primljeno u punopravno članstvo "MEDEL"-a.

Prilikom prijema u članstvo Administrativni odbor MEDEL-a ocenjuje u kojoj meri kandidat, u sredini u kojoj deluje, doprinosi ostvarivanju ideala slobode i demokratije i ispunjavanju evropskih standarda u domenu vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa.

Delegaciju Udruženja na sednici održanoj u Ankari činili su Goran Ilić, predsednik Udruženja, Radovan Lazić, član UO Udruženja, Zlatko šulović, potpredsednik Skupštine Udruženja i Vanja Mrakić, menadžer kancelarije Udruženja.

Regionalna konferencija za Istočnu i Centralnu Evropu i Centralnu Aziju

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca bilo je domaćin V regionalne konferencije za Istočnu i Centralnu Evropu i Centralnu Aziju. Konferencija je dodeljena Udruženju tužilaca Srbije od strane Međunarodnog udruženja tužilaca (IAP) koje predstavlja jedinu tužilačku strukovnu organizaciju na globalnom nivou i čije članstvo broji preko 150 tužilačkih organizacija iz svih delova sveta. Konferencija „Saradnjom protiv korupcije" održana je u Beogradu od 27 - 30. oktobra.

Konferencija predstavlja najbrojni skup tužilaca koji je održan u domaćem pravosuđu. Učešće na konferenciji uzelo je blizu dve stotine tužilaca, sudija, predstavnika nevladinih organizacija i ambasada iz zemlje i inostranstva. Bili su prisutni predstavnici iz pedeset različitih država širom sveta: Nemačke, Italije, španije, Argentine, Južne Koreje, Sjedinjenih Američkih Država, Republike Češke, Poljske, Azerbejdžana, Kazahstana, svih država iz regiona, kao i mnogi drugi.

Konferenciju su otvorili dr Goran Ilić, predsednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i zamenik republičkog javnog tužioca, Vensan Dežer, šef Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji i Tomas Mur, v.d. šefa Misije OEBS-a u Srbiji, Erl Licenberger, zamenik šefa misije u ambasadi SAD u Srbiji.

Dodeljivanje ovako značajne konferencije Udruženju tužilaca Srbije govori da su napori i doprinosi koje Udruženje ulaže u procesu reforme pravosuđa u Republici Srbiji prepoznati od strane relevantnih faktora u oblasti pravosuđa na globalnom nivou. Značaj održavanja konferencije u našoj zemlji se ogleda kako u skretanju pažnje šire javnosti na probleme korupcije, tako i u podlozi za javnu i stručnu raspravu na svim nivoima države. Takođe, konferencija je bila prilika da se razmene iskustva sa kolegama iz inostranstva i da se uspostave kontakti u cilju buduće saradnje.

Međunarodno udruženje Tužilaca istaklo je odličnu organizaciju V regionalne konferencije za Istočnu i Centralnu Evropu i Centralnu Aziju i dodelila posebno priznanje dr Goranu Iliću. Konferencija je bila jako dobro ispraćena medijski o čemu svedoče brojni izveštaji u gotovo svim značajnijim elektronskim i štampanim medijima u Srbiji.

 

Osvrti

 

Stručni radovi: U prethodnom periodu, više od sedamdeset kolega je imalo priliku da po prvi put u svojoj tužilačkoj karijeri napiše stručni rad što im je omogućeno posredstvom učešća na projektima koje je realizovalo Udruženja tužilaca Srbije.

Nagrada za pripravnike: Tokom održavanja „Tužilačkih dana" na Divčibarama, dodeljena je nagrada Emiliji Tončić, stručnom saradniku u Okružnom javnom tužilaštvu u Vranju, za rad „Javni tužilac kao subjekt zaključenja sporazuma o priznanju krivice". Rad je objavljen u Zborniku radova „Zakonik o krivičnom postupku i javno tužilaštvo".

Naslovna strana „Politike": Na naslovnoj strani dnevnog lista „Politika" u broju od 15. avgusta 2010. godine,  objavljen je tekst posvećen empirijskom istraživanju koje je sprovelo Udruženje tužilaca Srbije, a u kome se ukazuje da istražni postupci traju znatno kraće kada je osumnjičenom određen pritvor.

Podela publikacija: Sve izdate publikacije i brojevi časopisa „Tužilačka reč" deljeni su članovima Udruženja i drugim zainteresovanima na seminarima koji su organizovani na teritoriji Srbije ili su slati poštom na adrese javnih tužilaštava.

 

Glasila Udruženja

 

Časopis „Tužilačka reč"

U periodu između dve Skupštine, Udruženje je objavilo 12 brojeva časopisa „Tužilačka reč". Značaj časopisa i njegov napredak se najbolje ogleda kroz zainteresovanost članova, tužilaca i saradnika Udruženja za objavljivanje stručnih tekstova. U časopisu se objavljuju tekstovi koji se odnose na aktivnosti Udruženja, kao i stručni radovi i radovi posvećeni praksi. Pred svaki broj časopisa na sajtu Udruženja se nalazi poziv kojim se ohrabruju zainteresovani da Kancelariji Udruženja dostave tekstove koji su u skladu sa temom broja. Početni brojevi časopisa su imali manje od dvadeset stranica teksta, dok je u poslednjih nekoliko brojeva časopis dostigao sto stranica.

Veb sajt Udruženja

Veb sajt Udruženja svoj novi izgled dobio je tokom 2008. godine uz finansijsku pomoć Fonda za otvoreno društvo. Veb sajt se svakodnevno ažurira najnovijim aktivnostima Udruženja i vestima iz oblasti pravosuđa. Na sajtu se mogu pronaći informacije o projektima koje Udruženje realizuje, publikacije koje Udruženje objavljuje kao i svi brojevi časopisa „Tužilačka reč". Sajt je tokom 2009. godine beležio oko 3000 poseta mesečno, dok je tokom jula 2010. godine broj poseta skočio na blizu 13 hiljada.

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije