Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Izveštaj o radu Udruženja u 2011. godini

 

IZVEšTAJ O RADU:

 

Delujući u skladu sa ciljevima koji su postavljeni Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, Preporukama Saveta Evrope i pravnim tekovinama Evropske unije, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je u proteklih sedamnaest meseci imalo aktivnu ulogu u nastojanjima da se uspostavi nezavisno, odgovorno, efikasno i transparentno pravosuđe.

Najviši pravni akt u državi, Ustav iz 2006. godine, detaljno je normirao unutrašnje i spoljašnje uređenje javnog tužilaštva, način predlaganja i izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao i ovlašćenja pojedinih organa u odnosu na javno tužilaštvo. Po našem uverenju, kao i jasno izraženim stavovima stručne javnosti, ustavne odredbe nisu predstavljale dobar temelj za izgradnju stabilne pravosudne građevine. Iako je u njima predviđeno samostalno tužilaštvo i samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, smatrali smo da je model predlaganja i izbora javnih tužilaca, kao i izbor članova Državnog veća tužilaca (DVT), znatno otežao praktičnu ostvarivost samostalnosti javnih tužilaca i DVT.

Značajnu podršku Udruženju tužilaca u naporima da se pripremi što bolji zakonski okvir, kao i da se obezbedi sprovođenje novih zakona i podizanje stručnosti i osposobljenosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, pružile su međunarodne i regionalne organizacije (MEDEL, IAP, OEBS, Evropska unija, USAID, Fondacija za otvoreno društvo) kao i ambasade pojedinih država (Norveške, Holandije, španije, Sjedinjenih Američkih Država).

Na Izbornoj skupštini Udruženja, održanoj 19. februara 2011. godine, usvojen je novi Statut Udruženja kako bi se uskladio sa odredbama Zakona o udruženjima iz 2009. godine. Preme Statutu organe Udruženja čine: Skupština, Predsednik Udruženja, Upravni odbor, Programski savet, Etički savet i Nadzorni odbor.

 Upravnog odbora

Od prethodne Skupštine, održane 19. februara 2011. godine organizovano je 5 sednica Upravnog odbora. Dve su održane tokom 2011. godine i jedna u 2012. godini.

Četrnaesta sednica UO održana je 19. februara 2011. godine gde je za predsednika UO izabran Radovan Lazić, zamenik Apelacionog javnog tužioca u Novom Sadu.

Petnaesta sednica UO održana je 21. maja 2011. godine u Vrnjačkoj Banji. Sednici je prisustvovalo 13 od 17 članova UO. Na sednici je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu Upravnog odbora. Takođe, napravljen je spisak predloženih posmatrača za postupak revizije odluka prvog sastava DVT-a.

šesnaesta sednica UO održana je u Orašcu 14. oktobra 2011. godine. Sednici je prisustvovalo 15 od 17 članova UO. Na sednici je usvojen izveštaj o toku postupka preispitivanja sa ocenom objektivnosti rada i odluka DVT. Predsednik Udruženja, Goran Ilić, informisao je članove UO o Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta u administrativnoj kancelariji Udruženja. Sednici UO je prisustvovao i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Milan škulić, te se tom prilikom upriličila i diskusija o novom Zakoniku o krivičnom postupku.

Sedamnaesta sednica UO održana je 12. maja 2012. godine u Ečkoj. Sednici je prisustvovalo 10 od 17 članova UO, predsednik Udruženja i predsednik Skupštine Udruženja. Na sednici je doneta Odluka o sazivanju Redovne godišnje skupštine Udruženja.

Osamnaesta sednica UO održana je 29. juna u Beogradu. Na sednici su usvojeni Izveštaj o radu, finansijski izveštaj i Plan rada Udruženja.

19. decembra 2011. godine održana je telefonska sednica UO zbog potrebe da se izabere novi član Fonda solidarnosti. Za člana je jednoglasno izabran Ljubiša Dragašević.

Održavanje sednica Upravnog odbora finansirane su kroz projekte.
 

Programskog saveta

Prvoj, Konstitutivnoj sednici Programskog saveta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije održanoj dana 20.10.2011. godine, sa početkom u 16,00 časova, prisustvovali su mr Jasmina Kiurski, zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu i predsednik Programskog saveta, mr Marina Matić, ekspert za Strateški razvoj Udruženja i potpredsednik Programskog saveta i članovi Programskog saveta Svetlana Nenadić, zamenik Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu, Verica Trninić, savetnik u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu, Dragan Tešić, zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, Momčilo Dedić, javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i dr Jovan č†irić, direktor Instituta za uporedno pravo. Na sednici je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu Programskog saveta.  

 

2011

Tokom 2011. godine Udruženje tužilaca Srbije je započelo sa realizacijom devet novih projekata i finaliziralo četiri projekta iz predhodnog perioda: 

 „Podrška Srbiji u procesu EU integracija kroz jačanje kapaciteta srpskog tužilaštva u oblasti pravnih tekovina EU  i zaštite životne sredine"

Donator: Institut za održive zajednice (ISC)

Trajanje projekta: oktobar 2009. - april 2011.

Broj učesnika na projektu: 35

Broj okruglih stolova: 15

Broj učesnika na okruglim stolovima: 321

Publikacije na projektu: Ideja o stvaranju krivičnog prava EU, EU pravosudni sistem, Usaglašenost domaćih propisa sa institutima Evropske unije u oblasti međunarodnopravne pomoći u krivičnim stvarima - preporuke za harmonizaciju  i Priručnik za zaštitu životna sredine (tiraž: 600 po publikaciji)

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Banca Intesa.

 • Odobren završni finansijski izveštaj 

 „Jačanje kapaciteta pravnih strukovnih udruženja u skladu sa standardima EU"

Donator: Delegacija Evropske unije

Partneri na projektu: Društvo sudija Srbije i Evropsko udruženje sudija i tužilaca (MEDEL)

Trajanje projekta: jun 2010. - jun 2011.

Broj učesnika na projektu: 21

Broj okruglih stolova: 20

Broj učesnika na okruglim stolovima: 229

Publikacije na projektu: Uzajamno priznavanje profesionalnih kvalifikacija i akademsko priznanje u pravu Evropske unije, Strukovna Udruženja, Strategije javnog zagovaranja, Rodna ravnopravnost u EU, Monitoring i evaluacija i Strategije lobiranja ( tiraž: 500 po publikaciji)

 • na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Vojvođanske banke a.d.

 • Odobren završni finansijski izveštaj i izveštaj nezavisnog revizora.  

„Uspostavljanje nezavisnih pravosudnih institucija - Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: jul 2010. - maj 2011.

Broj učesnika na projektu: 8

 • Odobren završni finansijski izveštaj 

„Problemi krivičnog prava u otkrivanju i prikupljanju dokaza, procesuiranje i suđenje u procesu protiv ratnih zločina"

Donator: ambasada Kraljevine Holandije

Trajanje projekta: novembar 2010. - jul 2011.

Broj učesnika na projektu: 10

Broj okruglih stolova: 5

Broj učesnika na okruglim stolovima: 102

Publikacije na projektu: Ratni zločini i drugi osnovni instituti međunarodnog krivičnog prava ( tiraž: 500)

 • Na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Vojvođanske banke a.d.

 • Odobren završni finansijski izveštaj 

  „Efikasnija zaštita žrtava trgovine ljudima - odgovor pravosuđa"

Donator: Delegacija Evropske unije

Partner na projektu: Udruženje sudija za prekršaje

Trajanje projekta: decembar 2010. - decembar 2011.

Broj učesnika na projektu: 13

Broj okruglih stolova: 6

Broj učesnika na okruglim stolovima: 178

Publikacije na projektu: Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku ( tiraž: 500)                           

 • Na zahtev donatora otvoren je poseban račun, za sredstva odobrena projektom, kod Banca Intesa

 • Odobren završni izveštaj i izveštaj nezavisnog revizora 

„Jačanje kapaciteta javnih tužilaca i unapređenje zaštite ljudskih prava žrtava trgovine ljudima - nastavak podrške jugozapadnoj Srbiji"

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE)

Trajanje projekta: februar 2011. - maj 2011.

Broj učesnika na projektu: 6

Broj okruglih stolova: 2

Broj učesnika na okruglim stolovima: 48

 • Odobren završni finansijski izveštaj 

„Jačanje srpskog pravosuđa u cilju obezbeđivanja adekvatnijeg odgovora u borbi protiv trgovine ljudima i kompenzacije žrtava"

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE)

Trajanje projekta: mart 2011. - novembar 2011.

Broj učesnika na projektu: 18

Broj okruglih stolova: 1

Broj učesnika na okruglim stolovima: 34

 • Odobren završni finansijski izveštaj 

„Poboljšanje pozicije pravnih strukovnih udruženja u skladu sa evropskim standardima"

 Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE)

Partner na projektu: Društvo sudija Srbije

Trajanje projekta: mart 2011. - decembar 2011.

Broj učesnika na projektu: 7

Broj okruglih stolova: 2

Broj učesnika na okruglim stolovima: 47

 • Odobren završni finansijski izveštaj 

„Jačanje nezavisnosti i odgovornosti javnih tužilaca"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: februar 2011. - april 2012.

Broj učesnika na projektu: 7

Broj okruglih stolova: 1

Broj učesnika na okruglim stolovima: 19

 • odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu  

„Prikupljanje relevantnih statističkih podataka vezano za zaštitu životne sredine"

 Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE)

Trajanje projekta: april 2011. - decembar 2011.

Broj učesnika na projektu: 6

Broj okruglih stolova: /

Broj učesnika na okruglim stolovima: /

Publikacije na projektu: Analiza statističkih podataka o kaznenopravnoj zaštiti životne sredine u Srbiji ( tiraž: 1000)

 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu  

„Priprema smernica za strateški plan Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije"

 Donator: USAID, projekat sprovodi Institut za održive zajednice (ISC)

Trajanje projekta: jun 2011. - decembar 2011.

Broj učesnika na projektu: 4

Broj okruglih stolova: 1

Broj učesnika na okruglim stolovima: 42

Publikacije na projektu: nacrt Strateškog plana i nacrt Kominikacione strategije

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d.

 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu  

 „Princip oportuniteta u krivičnom postupku (tužilačka diskrecija)"

Donator: Balkan Trast Fond, Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji

Partner na projektu: Partneri za demokratske promene Srbija

Trajanje projekta: septembar 2011. - mart 2012.

Broj učesnika na projektu: 11

Broj okruglih stolova: 1

Broj učesnika na okruglim stolovima: 36

Publikacije na projektu: Primena načela oportuniteta u praksi - izazovi i preporuke (tiraž: 500)               

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d.

 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu 

„ Status pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji - borba protiv diskriminacije i neefikasnosti"

Donator: Ambasada Velike Britanije u Srbiji

Trajanje projekta: decembar 2011. - mart 2012.

Broj učesnika na projektu: 15

Broj okruglih stolova: 2

Broj učesnika na okruglim stolovima: 43

Publikacije na projektu: Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita - studija slučaja, praksa i preporuke (tiraž: 500) 

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Vojvođanske banke a.d

 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu

„Institucionalna podrška Udruženju tužilaca"

Donator: Fond za otvoreno društvo

Trajanje projekta: decembar 2011. - februar 2012.

Projekat bio direktna podrška zakupu kancelarije i plati za dvoje zaposlenih. 

2012

Od početka 2012. godine Udruženje tužilaca Srbije je započelo sa realizacijom četiri nova projekta:

  „Građani i pravosuđe udruženo protiv korupcije"

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške

Partner na projektu: Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Trajanje projekta: februar 2012. - februar 2013.

Broj učesnika na projektu ( u dosadašnjem toku realizacije projekta): 5

Broj okruglih stolova (u dosadašnjem toku realizacije projekta): 4

Broj učesnika na okruglim stolovima: 91

Toplički centar za demoktratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju sprovode samostalno aktivnosti predviđene projektom za čije sprovođenje su oni direktno nadležni.

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d. 

„Efikasnija zaštita žrtava nasilja u porodici - odgovor pravosuđa"

Donator: USAID, sprovodi „Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast"

Trajanje projekta: mart 2012. - februar 2013.

Broj učesnika na projektu ( u dosadašnjem toku realizacije projekta): 9

Broj okruglih stolova (u dosadašnjem toku realizacije projekta): 2

Broj učesnika na okruglim stolovima: 101

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d. 

„Institucionalna podrška i izgradnja za strateško planiranje Udruženja tužilaca Srbije"

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

Trajanje projekta: jun 2012. - januar 2013

Projekat predstavlja  je podršku namenjenu za MEDEL kolokvijum i MEDEL UO, Međunarodnu saradnju udruženja i osnovne troškove kancelarije. 

„Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva"

Donator: Delegacija Evropske unije

Partneri na projektu: Društvo sudija Srbije, Centar za ljudska prava - Niš i Zavod Moja Soseška - Ljubljana

Trajanje projekta: jun 2012. - jun 2013.

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d. 

Etičkog saveta

Etički savet nije održao nijednu sednicu jer nije bilo predloga i predstavki po kojima bi postupao.

Nadzornog odbora:

Finansijski izveštaj sopstvenih sredstava Udruženja

 I PRIHODI

 1. ČLANARINE

2011                                                   801.950,00                

2012 (prvih pet meseci)                       496.200,00

 

II RASHODI

 1. KANCELARIJA

 

Odlukom Izvršnog saveta Udruženja br. 222/08 od 19. oktobra 2008 godine  predviđeno je da se 5.000,00 rsd na mesečnom nivou da na raspolaganje kancelariji Udruženja za kupovinu kafe, vode, posluženja.

Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava: 30.700,00 rsd.

Udruženje broji troje zaposlenih i po Zakonu o radu Republike Srbije član 118. tačka 1. dužno je da isplati markice za prevoz u iznosu od 2.680,00 dinara mesečno po osobi.

Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava: 109.880,00 rsd.

 

Zakup kancelarije Udruženja se u 2011. i  2012. godini isplaćivao većinom sa projekata, izuzev za avgust, oktobar i novembar 2011. godine kada se plaćao iz sopstvenih sredstava.

 Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava 75.346,00 RSD.

 1. PLATA

U Kancelariji Udruženja za stalno je zaposlena jedna osoba, čija plata se finansira iz sopstvenih prihoda, dok je ostalo osoblje angažovano po ugovoru o radu na određeno vreme na osnovu projekata. Mesečno je na platu jednog zaposlenog trošeno oko 57.547,00 RSD bruto.

Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava (za period 17 meseci): 978.299,00 RSD.

Navedeni rashodi odgovaraju prihodima ostvarenim od uplaćenih članarina.

 1. ČLANARINA Međunarodno udruženje tužilaca

Udruženje je od 2004 član Međunarodnog udruženja tužilaca (IAP) i u obavezi je da plaća godišnju članarinu.

Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava: 48.000,00 rsd

 1. TELEFON

Telefonski troškovi kancelarije Udruženja su se u 2011. i  2012. godini isplaćivali većinom sa projekata.

 Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava:  37.671,00 RSD.

 1. KANCELARIJSKI MATERIJAL

Troškovi kancelarijskog materijala su se u 2011. i  2012. godini isplaćivali većinom sa projekata, izuzev za avgust i septembar 2011. godine kada se plaćalo iz sopstvenih sredstava.

 Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava:  23.628,00 RSD.

Navedeni rashodi odgovaraju prihodima ostvarenim od uplaćenih člnarina. 

Ostale aktivnosti

Ustavni sud Srbije usvojio inicijativu UTS

Odlučujući po inicijativi za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o izmanama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu podnetoj od strane Udruženja tužilaca Srbije u martu 2011. godine, Ustavni sud Srbije je na sednici održanoj 22. marta 2012. godine doneo Odluku kojom je odredbu člana 7. stav 1. istog zakona oglasio neustavnom.

Ustavni sud je svojom odlukom utvrdio da je neustavna odredba kojom je bilo predviđeno preispitivanje statusa izabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Osim toga, Ustavni sud konstatuje da bi preispitivanje odluka prvog sastava Državnog veća tužilaca predstavljalo meru diskriminatorskog ponašanja prema javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca koji bi na taj način bili izloženi preispitivanju odluka o njihovom izboru zbog sumnje u povredu postupka koji je vodio nadležni organ, a na koje ova lica nisu imala nikvog uticaja.

Mišljenje ombudsmana: Povređeno pravo na strukovno udruživanje

Povodom pritužbe Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, smatrajući da će davanjem mišljenja doprineti unapređenju zaštite garantovanih ljudskih sloboda i prava, Zaštitnik građana dao je Mišljenje u keme se ističe da je pravo nosilaca tužilačke funkcije, ali i interes svih građana Republike Srbije da javni tužioci i zamenici javnih tužilaca nesmetano ostvaruju pravo na strukovno udruživanje, što obuhvata i pravo da u ime Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije istupaju u javnosti, slobodno izražavaju stručno mišljenje i iznose shvatanja o svim pitanjima javnotužilačke prakse.

Zaštitnik građana smatra da bi zabrana, unapred, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca da, kao predstavnici Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, učestvuju u bilo kojoj javnoj raspravi i istupaju u javnosti, predstavljala povredu prava javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na strukovno udruživanje.

Fond solidarnosti

Akcijom od 14. decembra, obolelom kolegi je uplaćen iznos od 167 664,00 dinara (ukupno prikupljeno 199 600,00 dinara, porez 31 936,00 neto za isplatu 167 664,00).

Akcijom koja je započela 16. januara, Udruženje tužilaca Srbije je prikupilo sredstva za pomoć oboleloj koleginici. Dana 10. februara 2012. godine na račun koleginice je uplaćeno 35.280,00 dinara (ukupno prikupljeno 42.000,00 dinara, porez 6.720,00 neto za isplatu 35.280,00).

Nagrada za doprinos u ostvarivanju ciljeva Međunarodnog udruženja tužilaca

Predsednik Udruženja tužilaca Srbije, dr Goran Ilić, prisustvovao je 16. Godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca koja se održala od 26-29. juna 2011. kako bi u ime Udruženja primio nagradu kojom se izražava zahvalnost za doprinos u ostvarivanju ciljeva Međunarodnog udruženja tužilaca.

Odluka da ovo svetsko priznanje dođe u Srbiju doneta je na sednici Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja tužilaca održanoj 4. i 5. marta 2011. godine u Beču.

Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije - Reforma u stilu „jedan korak napred - dva koraka nazad"

Knjiga dr Milana škulića i dr Gorana Ilića Novi zakonik o krivičnom postupku Srbije: Reforma u stilu „jedan korak napred - dva koraka nazad" predstavlja iscrpnu i temeljnu kritiku tog zakonika koji se već primenjuje u postupku za krivična dela organizovanog kriminala i ratne zločine, a u celini bi trebalo da se primenjuje počev od 15. januara 2013. godine. Zbog brojnih i suštinskih nedostataka Zakonika autori se zalažu za njegovo stavljanje van snage ili bitno modifikovanje.

Knjiga sadrži celovitu kritičku analizu osnovnih koncepcijskih rešenja novog zakonika o krivičnom postupku i kritičko razmatranje niza konkretnih rešenja u tom zakoniku, sa posebnim kritičkim osvrtom na hijerarhijsku organizaciju javnog tužilaštva koja je u neskladu sa novom ulogom javnog tužioca u krivičnom postupku, naročito u istrazi čije sprovođenje je povereno javnom tužiocu. Na kraju knjige dat je tabelarni pregled neodgovarajućih odredaba novog zakonika sa predlogom da se one brišu ili poprave.

Izdavači ove publikacije su Udruženje tužilaca Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu.

Publikacija je predstavljena javnosti, 19. juna 2012. godine u Medija centru. Pored autora publikacije, učesnicima su se obratili zaštitnik građana, Saša Janković, poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, Rodoljub šabić i advokat Božo Prelević.

Saša Janković je istakao kako je izuzetno opasno eksperimentisanje u oblasti krivičnog postupka, dok je Rodoljub šabić rekao da je neprihvatljivo potiskivanje načela istine na suđenju čime se novim Zakonikom o krivičnom postupku sud od tragača za istinom pretvara u nekakav stručni žiri koji boduje dokaze u dvoboju stranaka.

Postupak preispitivanja odluka pravog sastava Državnog veća tužilaca

U postupku preispitivanja odluka pravog sastava Državnog veća tužilaca koji je pokrenut i vođen za neizabrane nosioce javnotužilačke funkcije, Udruženje javnih tužilaca učestvovalo preko posmatrača - dr Gorana Ilića, mr Jasmine Kiurski, Lidije Komlen Nikolić, Radovana Lazića, Branislave Vučković, Zlatka šulovića, Miodraga Simića i Srđana Živića. Udruženje je usvojilo Izveštaj o toku postupka sa ocenom objektivnosti rada i odluka DVT-a.

U izveštaju se konstatuje:

1) Da je povređen član 2 st. 1 Pravilnika, prema svim neizabranim nosiocima javnotužilačke funkcije koji su učestvovali u postupku u četiri segmenta i to neposrednosti, pravičnosti, javnosti i kontradiktornosti. Princip neposrednosti je povređen jer Državno veće tužilaca nije održalo ni jedno zasedanje, u smislu čl. 16 Pravilnika, već su razgovor sa kandidatima obavljala po tri člana DVT-a i to izborni članovi DVT-a iz redova javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Takođe su povređeni i principi pravičnosti i zabrane svakog oblika diskrimanacije jer je DVT naknadno zahtevalo i prikupljalo podatke o postupanju u instruktivnim rokovima, pritužbama na rad kandidata i primedbama datim na instruktivinim pregledima u 2006., 2007. i 2008. godini. Ovi podaci nisu bili predmet razmatranja prvog sastava DVT-a do 17.12.2009. godine, pa se nisu mogli smatrati dokumentacijom u smislu člana 4 stava 7 Pravilnika.  Takođe, prikupljanje ovih podataka nije bilo ni u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada nosiclaca javnotužilačke funkcije, pa takvi podaci nisu ni traženi za izabrane kandidate prilikom opšteg izbora. Princip javnosti je poštovan prilikom obavljanja razgovora sa neizabranim nosiocem javnotužilačke funkcije, ali ne i prilikom održavanja sednica i zasedanja DVT-a. Naime, kada je DVT u punom sastavu držao zasedanje ili sednicu, o tim sednicama kandidati, kao ni predstavnici UTS nisu obaveštavani, a kada su se neposredno interesovali o vremenu održavanja zasedanja i sednica DVT-a, dobijali su odgovor da sednice DVT-a nisu javne. Potrebno je navesti da Pravilnik propisuje da je postupak javan, od čega je izuzetak samo većanje i glasanje, shodno čl. 21 st. 2 Pravilnika, iz čega nedvosmisleno sledi da su sednice i zasedanja DVT-a javni. Princip kontradiktornosti je poštovan samo prilikom obavljanja razgovora sa kandidatom od strane tri člana DVT-a, kako je već napred opisano. Međutim kako neizabrani nosioci nisu mogli prisustvovati sednicama i zasedanjima DVT-a, pa se samim tim nisu ni mogli izjašnjavati na navode koji su iznošeni na sednicama i zasedanjima DVT-a, u tom delu je povređen i princip kontradiktornosti.

     2) da je preduzetim radnjama u postupku dovedena u pitanje pretpostavka da neizabrani nosioci javnotužilačke funkcije ispunjavaju kriterijume za izbor. Naime, procenat efikasnosti u postupanju najvećeg broja kandidata je bio zadovoljavajući u smislu člana 5 stava 2, 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti, a ocene starešine-javnog tužioca za zamenike, odnosno neposredno višeg javnog tužioca za javne tužioce, kao i kolegijuma javnog tužilaštva, pozitivne („zadovoljava" ili „zadovoljava za napredovanje"). Samo kod izuzetno malog broja kandidata procenat efikasnosti u postupanju nije bio na zadovoljavajućem nivou, ili je nadležni starešina dao ocenu „ne zadovoljava". Takođe, kod najvećeg broja kandidata u spisima predmeta nije bilo niti jednog dokumenta koji upućuje na sumnju u stručnost, osposobljenost i dostojnost ovog kandidata, tako da su se stekli svi uslovi za primenu čl. 14 Pravilnika, o čemu je već ranije rečeno. Međutim, izvestilac bi zauzimao mišljenja da nisu ispunjeni uslovi za primenu čl. 14 pa su kandidati pozivani na razgovore, a tokom postupka su prikupljani podaci koji se ne mogu smatrati dokumentacijom u smislu čl. 4 st. 7 Pravilnika, što je već objašnjeno, pa se stekao utisak da je DVT koncentrisano na prikupljanje podataka koji ne idu u prilog kandidata, već na njegovu štetu, što je kandidate dovodilo u poziciju da dokazuju postojanje uslova za izbor, pa se može reći da pretpostavka ispunjenosti uslova za izbor nije poštovana. Sa druge strane DVT je često odbijao predloge kandidata za izvođenje dokaza koji bi išli njima u prilog.

     3) da je pretpostavka postojanja ispunjenosti uslova za izbor naročito kršena kod onih kandidata, i to javnih tužilaca, kojima je Republički javni tužilac dao ocenu „ne zadovoljava". Iako se obrazloženje ovakvih ocena uglavnom svodilo na preuzimanje opštih zakonskih formulacija, bez bilo kakve individualizacije, DVT je prihvatao ove ocene, bez obzira na argumentaciju kandidata kojom su negativnu ocenu osporavali. Stekao se utisak da, bez obzira na valjanost i kvalitet argumenata kandidata, ocenu Republičkog javnog tužioca da kandidat „ne zadovoljava" nije moguće oboriti. Takvim pristupom ne samo da je povređena pretpostavka o ispunjenosti uslova za izbor, već naprotiv, u praksi je, protivno Pravilniku, stvorena pretpostavka o neispunjenosti uslova za izbor kandidata koje je Republički javni tužilac negativno ocenio, čak sa karakterom „neoborive" pretpostavke.

     4) da u postupku preispitivanja nije potpuno primenjena odredba čl. 7 st. 2 Pravilnika, koja posmatračima UTS , pored drugih prava, daje i pravo da prisustvuju svim fazama postupka preispitivanja. Naime, posmatrači UTS su bili obaveštavani samo o terminu razgovora sa neizabranim nosiocem javnotužilačke funkcije, a nisu bili obaveštavani o sednicima i zasedanjima DVT-a, pa im nisu ni mogli prisustvovati. Ovo pravo posmatrača UTS se nije odnosilo jedino na sednice DVT-a na kojima se većalo i glasalo, koje su, po čl. 21 st. 2 Pravilnika, zatvorene za javnost.

Izveštaj američkog udruženja pravnika: pohvaljeno Udruženje tužilaca Srbije

Jedno od najprestižnijih i najcenjenijih strukovnih udruženja na svetu, Američko udruženje pravnika Inicijativa za vladavinu prava (ABA ROLI) vršilo je evaluaciju reforme pravosuđa u zemljama u tranziciji u kojoj je Udruženje tužilaca Srbije ocenjeno najpozitivnije. Naglašava se da UTS služi kao jak i nezavisan glas tužilačke profesije koja je veoma popularna među svojim članovima.

Indeks reforme tužilaštva (PRI) je instrument koji je napravilo Američko udruženje pravnika Inicijativa za vladavinu prava (ABA ROLI). Njegova svrha je da izvrši analizu međuzavisnosti faktora od značaja za reformu tužilaštva u zemljama u tranziciji. U vreme kada napori u vezi sa reformom prava i pravosuđa dobijaju više pažnje nego ranije, PRI predstavlja odgovarajući i važan mehanizam analize. PRI će omogućiti ABA, njenim osnivačima, kao i samim lokalnim vlastima, da bolje usmere programe za reformu tužilaštva i prate napredak ka stvaranju odgovornog, efikasnog i nezavisnog tužilaštva.

Međunarodna saradnja

Delegacije Udruženja tužilaca Srbije učestvovale su na više administrativnih odbora MEDEL-a, kao i na VI Regionalnoj konferenciji za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju i na XVI Godišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja tužilaca.

Delegacija Udruženja učestvovala je i u donošenju Manifesta iz Viljamure kojim se izražava stav sudija i tužilaca ujedinjenih u Evropskom udruženju sudija i tužilaca za demokratiju i slobode - MEDEL o ciljevima kojima treba da se rukovode sudije i tužioci u vršenju svoje funkcije:

• zaštita nezavisnosti pravde u cilju jednakosti građana pred zakonom,

• zaštita socijalnih prava i

• borba protiv korupcije koja je rak rana savremenog sveta i koja uništava principe na kojima civilizovani svet počiva.

Međunarodni kolokvijum

„Značaj razmene iskustava strukovnih udruženja sudija i tužilaca u cilju izgradnje vladavine prava"

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije u saradnji sa Društvom sudija Srbije organizovalo je u subotu, 19. februara 2011. godine u beogradskom hotelu „M", međunarodni kolokvijum „Razmena mišljenja i iskustava strukovnih udruženja sudija i tužilaca u izgradnji vladavine prava".

Uvažavajući raznolikost pravnih sistema i specifičnosti svake od država Jugoistočne Evrope, a polazeći od vladavine prava kao osnovne vrednosti, strukovna udruženja tužilaca i sudija Srbije organizovali su Kolokvijum za regionalnu saradnju strukovnih udruženja.

Cilj Kolokvijuma je uspostavljanje stalne komunikacije i održavanje redovnih godišnjih konferencija strukovnih udruženja Jugoistočne Evrope. Na regionalnim konferencijama bi se razmenjivala iskustva u vezi funkcionisanja i promenama pravosudnih sistema.

Prisutnima su se na početku obratili Goran Ilić, predsednik UO Udruženja tužilaca Srbije i Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije. Zatim su reč dobili Marko Bonabelo, pravni savetnik Misije OEBS-a u Srbiji, Vito Moneti, predsednik MEDEL-a, koji je govorio o debatama i idejama strukovnih udruženja i jurisprudenciji sudova, Gertijan van Oven, predsednik Holandskog udruženja sudija, koji je za temu uzeo odnos sudija i političara.

Ispred domaćina skupa reč su uzeli Radovan Lazić član UO Udruženja i Omer Hadžiomerović, zamenik predsednika Društva sudija Srbije.

Zamenik predsednika MEDEL-a, Antonio Kluni je prezentovao značaj podrške koju MEDEL pruža strukovnim udruženjima u Srbiji, Migel Karmona, bivši predsednik MEDEL-a je govorio o ulozi strukovnog udruženja sudija u obezbeđivanju nezavisnosti sudstva, zatim je Miodrag čorđević, zamenik predsednika Udruženja sudija Slovenije, koji je za temu imao relacije odgovornosti i nezavisnosti sudstva, rukovodilac odbora za međunarodnu saradnju Mađarskog udruženja tužilaca, Ildiko Pap se osvrnula na ulogu Mađarskog udruženja tužilaca u pravosudnom sistemu Mađarske, a nakon toga se prisutnima obratio predsednik makedonskog udruženja sudija Nikolčo Nikolovski.

Završnu reč imao je jedan od inicijatora ovog kolokvijuma, Branko Perić, sudija Federalnog suda Bosne i Hercegovine koji je govorio o reformi i sudijskoj nezavisnosti.

Nakon ovog dela, kolokvijum je nastavljen kraćom diskusijom i usvajanjem zaključaka.

Međunarodni kolokvijum je izazvao značajnu pažnju, o čemu svedoči i činjenica da je prisutno bilo oko 400 tužilaca i sudija.

Osvrti

Stručni radovi: U prethodnom periodu, više od dvadeset kolega je imalo priliku da napiše stručni rad što im je omogućeno posredstvom učešća na projektima koje je realizovalo Udruženja tužilaca Srbije.

Medijska ispraćenost Udruženja: Tokom predhodnih godinu i po dana, brojni štampani mediji su izveštavali o radu Udruženja. Članci o aktivnostima i stavovima udruženja su objavljivani u sledećim dnevnim novinama: Politika, Novosti, Blic, Danas, Kurir.

TV debate:   U sklopu realizacije projekata, Udruženje tužilaca Srbije organizovalo je 6 televizijskih debata. Četiri debate su bile posvećene temi zaštite žrtava trgovine ljudima, dok su se dve odnosile na zaštitu žrtava nasilja u porodici. Emisije su emitovane na lokalnim tv stanicama u Kladovu, Negotinu, Blacu, Prokuplju, Požegi i Kragujevcu.

Podela publikacija: Sve izdate publikacije i brojevi časopisa „Tužilačka reč" deljeni su članovima Udruženja i drugim zainteresovanima na seminarima koji su organizovani na teritoriji Srbije ili su slati poštom na adrese javnih tužilaštava.


Glasila Udruženja


Časopis „Tužilačka reč"

U periodu između dve Skupštine, Udruženje je objavilo 4 broja časopisa „Tužilačka reč". Značaj časopisa i njegov napredak se najbolje ogleda kroz zainteresovanost članova, tužilaca i saradnika Udruženja za objavljivanje stručnih tekstova. U časopisu se objavljuju tekstovi koji se odnose na aktivnosti Udruženja, kao i stručni radovi i radovi posvećeni praksi. Pred svaki broj časopisa na sajtu Udruženja se nalazi poziv kojim se ohrabruju zainteresovani da Kancelariji Udruženja dostave tekstove koji su u skladu sa temom broja. Početni brojevi časopisa su imali manje od dvadeset stranica teksta, dok je u poslednjih nekoliko brojeva časopis dostigao sto stranica.

Veb sajt Udruženja

Veb sajt se svakodnevno ažurira najnovijim aktivnostima Udruženja i vestima iz oblasti pravosuđa. Na sajtu se mogu pronaći informacije o projektima koje Udruženje realizuje, publikacije koje Udruženje objavljuje kao i svi brojevi časopisa „Tužilačka reč". Sajt je u periodu od 22. juna 2011. do 22. juna 2012. godine imao 66 305 poseta.

Plan rada Udruženja

Prema ugovoru sklopljenom sa ambasadom Kraljevine Norveške, kao deo realizacije projekta „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije" Udruženje će u periodu do februara 2013. godine realizovati sledeće aktivnosti: Izdavanje Priručnika za pravosuđe i realizacija završnog okruglog stola i konferencije za medije.

Prema ugovoru sklopljenom sa USAID-ovim Projektom za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, kao deo realizacije projekta „Za efikasniju zaštitu žrtava nasilja u porodici - odgovor pravosuđa" Udruženje će u periodu do februara 2013. godine realizovati sledeće aktivnosti: Izdavanje Metodologije za efikasniju zaštitu žrtava nasilja u porodici.

Prema ugovoru sklopljenom sa Delegacijom EU, kao deo realizacije projekta „Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije - traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva" Udruženje će u periodu do juna 2013. godine realizovati sledeće aktivnosti: organizacija 4 seminara, 4 fokus grupe, izrada publikacije i realizacija završne konferencije.

 

 

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije