Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj UTS 2012 - 2013.

IZVEšTAJ O RADU
I
FINANSIJSKI IZVEšTAJ
UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE
01.06.2012- 31.10.2013.

 

Delujući u skladu sa ciljevima koji su postavljeni Statutom Udruženja, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije je tokom protekle godine imalo aktivnu ulogu u nastojanjima da se uspostavi nezavisno, odgovorno, efikasno i transparentno pravosuđe, kroz učešće u izradi nove Strategije reforme pravosuđa 2013-2018, definisanju nedostataka u primeni Strategije iz 2006. godine, kao i utvrđivanju preporuka za prevazilaženje utvđenih nedostataka.

Ove aktivnost Udruženja odvijala se u uslovima koje je u najvećoj meri diktirala sadržina Ustava donetog 2006. godine, kojim je normirao unutrašnje i spoljašnje uređenje javnog tužilaštva, način predlaganja i izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao i ovlašćenja pojedinih organa u odnosu na javno tužilaštvo. Po našem uverenju, kao i jasno izraženim stavovima stručne javnosti, ustavne odredbe nisu predstavljale dobar temelj za izgradnju stabilne pravosudne građevine. Udruženje je svojim aktivnostima u oblasti javnog zagovaranja i ukazivanjem na odredbe Ustava koje je potrebno izmeniti uspelo da svoje stanovište ugradi u novu Strategiju reforme pravosuđa, kojom su predviđene izmene Ustava u pravcu uspostavljanja jačih garancija nezavisnosti pravosuđa (model predlaganja i izbora javnih tužilaca, kao i izbor članova Državnog veća tužilaca).

Takođe, Udruženje je imalo aktivnu ulogu i na ukazivanju na izazove sa kojima će se pravosuđe suočiti u primeni novog Zakonika o krivičnom postupku, koji je stupio na snagu 1. oktobra 2013. godine u tužilaštvima i sudovima opšte nadležnosti.

Sednice Upravnog odbora

Sedamnaesta sednica UO, odžana 29. juna 2012. godine u Beogradu. Na sednici su usvojeni izveštaj o radu, finansijski izveštaj i Plan rada Udruženja. Nakon osamnaeste sednice organizovane su još dve sednice Upravnog odbora. Jedna je održana u novembru 2012. godine a druga početkom 2013. godine. Na Skupštini održanoj 30. juna 2013. godine određeno je da se sledeća Izborna skupština Udruženja održi najkasnije do kraja januara 2015. godine.

Osamnaesta sednica UO održana je 23. novembra 2012. godine u Nišu. Sednici je prisustvovalo 13 od 17 članova UO. Na sednici je jednoglasno usvojen Poslovnik o radu Upravnog odbora kao i izveštaj o radu i finansijski izveštaj Udruženja. Odluka da se o postpupcima v.f.  apelacionog javnog tužioca u Nišu koji sadrže elemente nezakonitog mešanja u procesne aktivnosti nižih tužilaca obaveste DVT, Ministar i državni sekretar Ministarstva pravde doneta je jednoglasno.

Devetnaesta sednica UO održana je na Srebrnom jezeru, 23 februara 2013. godine. Sednici je prisustvovalo 14 od 17 članova UO. Na sednici je predstavljen i usvojen izveštaj o radu i finansijski izveštaj Udruženja. Marina Matić je predstavila aktivnosti udruženja u periodu od decembra 2012. godine do februara 2013. godine, kao i buduće aktivnosti i projekte za koje će Udruženje konkurisati. Učesnici su informisani o aktivnostima na izradi Nacionalne strategije za reformu pravosuđa 2013-2018 i učešću Udruženja u radnoj grupi. Izmenjena je odluka o obezbeđivanju i korišćenju sredstava i imenovanju člana Odbora za korišćenje sredstava Fonda solidarnosti.

Održavanje sednica Upravnog odbora finansirane su kroz projekte.

 

Finansijski izveštaj sopstvenih sredstava Udruženja


I PRIHODI

 1. ČLANARINE

2012 (7 meseci; jun - decembar)                                                   718.000,00     
2013 (10 meseci; januar - oktobar)                                                        1.218.400,00

II RASHODI

 1. KANCELARIJA

Odlukom Izvršnog saveta Udruženja br. 222/08 od 19. oktobra 2008. godine  predviđeno je da se 5.000,00 rsd na mesečnom nivou da na raspolaganje kancelariji Udruženja za kupovinu kafe, vode, posluženja i dodatnih sitnih toškova (čišćenje, promena sijalica, kablova, održavanje opreme, itd).

Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava za 17 meseci: 85.000,00 RSD.

Udruženje broji troje zaposlenih i po Zakonu o radu Republike Srbije član 118. tačka 1. dužno je da isplati markice za prevoz u iznosu od 3.216,00 dinara mesečno po osobi.

Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava za 17 meseci: 83.616,00 rsd.

 1. PLATA

U Kancelariji Udruženja ugovor o radu na neodređeno vreme ima samo jedna osoba, čija plata se finansira iz sopstvenih prihoda. Mesečno je na platu zaposlenog trošeno oko 57.547,00 RSD bruto što za period od 17 meseci iznosi 978.299,00 RSD.

Ostalo osoblje angažovano je po ugovoru o radu na određeno vreme na osnovu projekata. U februaru, martu i aprilu 2013. godine njihove plate su bile isplaćivane od sredstava Udruženja jer ni po jednom, tada, tekućem projektu plate nisu prihvatane kao trošak, što iznosi 192.000,00 RSD.

Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava 1.170.299,00 RSD.

Navedeni rashodi odgovaraju prihodima ostvarenim od uplaćenih članarina.

 1. ČLANARINA Međunarodno udruženje tužilaca

Udruženje je od 2004. godine član Međunarodnog udruženja tužilaca (IAP) i u obavezi je da plaća godišnju članarinu.
Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava: 27.388,35 rsd

 1. TELEFON 

Telefonski troškovi kancelarije Udruženja su se u 2012. i  2013. godini isplaćivali sa projekata.

 1. NAJAM KANCELARIJE

Trošak najma kancelarije Udruženja je u  2012. i  2013. godini isplaćivan sa projekata.

 1. KANCELARIJSKI MATERIJAL

Troškovi kancelarijskog materijala su se u 2012. i  2013. godini isplaćivali sa projekata.

 1. FOND SOLIDARNOSTI

Na osnovu zahteva Branimira Plavšića, zamenika Osnovnog javnog tužioca u Somboru i člana Udruženja (br. 03/13),  za dobijanje jedokratne pomoći Odbor za korišćenje sredstava solidarnosti doneo je odluku da se gospodinu Plavšiću isplati neto iznos od 55.000,00 RSD.
Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava: 66.000,00 RSD

 1. OSTALI TROšKOVI

Skupština 2012

 • putni troškovi                                                          56.000,00 RSD
 • poštarina za slanje poziva za učešće        16.100,00 RSD

UKUPNO                                                                              72.100,00 RSD
Upravni odbori (dve sednice UO)

 • putni troškovi                                                          57.540,00 RSD
 • večere                                                            19.390,00 RSD

UKUPNO                                                                              76.930,00 RSD
Ostali troškovi Upravnih odbora pokrivani su sa projekata.
Sastanci Etičkog saveta

 • putni troškovi                                                            7.400,00 RSD

UKUPNO                                                                                7.400,00 RSD
Nadzorni odbor

 • putni troškovi                                                            7.000,00 RSD

UKUPNO                                                                                7.000,00 RSD

Opštinski porezi

 • firmarina                                                                   44.538,49 RSD
 • naknada za korišćenje građ. zemljišta       1.359,46 RSD

UKUPNO                                                                              45.897,95 RSD

Troškovi učešća na događajima i konferencijama kako u Srbiji tako i u inostranstvu

 • putni troškovi                                                          17.340,00 RSD
 • kotizacija (godišnja konferencija Međunarodnog udruženja tužilaca)                                                                      190.313,00 RSD
 • poslovne večere sa predstavnicima Delegacije EU u Srbiji, Misijom OEBS-a u Srbiji i ambasadorima država donatora                                                                                                                    72.400,00 RSD

UKUPNO                                                                            280.053,00 RSD
Troškovi održavanja veb sajta Udruženja

 • hosting                                                                        3.000,00 RSD
 • domen                                                                                     1.050,00 RSD

UKUPNO                                                                                4.050,00 RSD
Administriranje sajta pokriva se od projekata.

Vanredni troškovi

 • čitulja za pokojnog kolegu                         21.300,00 RSD

UKUPNO                                                                              21.300,00 RSD

Ukupno potrošeno sopstvenih sredstava za ostale troškove:                                                                                                                                     514.730,95 RSD

UKUPNO RASHODA: 1.974.034,30 RSD

Projektno finansiranje je kontrolisano od strane finansijskih službi donatora i eksterne revizorske kuće koju Udruženje angažuje, a čiji trošak se pokriva iz projekata. Eksterna revizija i kontrola, zahtevaju dostavljanje, pregled i verifikaciju 100% ukupnih troškova, a cilj verifikacije je da se utvrdi da li su troškovi stvarno nastali, da su precizni i potrebni za izvršenje aktivnosti iz okvira projekta. Eksternom revizijom se takođe proverava opravdanost troškova, odnosno da su sredstva obezbeđena ugovor i donaciji/projektu potrošena u skladu sa opštim uslovima i uslovima iz ugovora.

Praksa Udruženja tužilaca Srbije je da se jedanom godišnje sprovede i interna revizija finansijskog poslovanja Udruženja koju vrši Nadzorni odbor Udruženja.

 Projekti – Programski savet

 

2012
Od početka 2012. godine Udruženje tužilaca Srbije je započelo sa realizacijom pet novih projekta i dovršilo četiri projekta koji su već započeti u 2011. godini:

„Jačanje nezavisnosti i odgovornosti javnih tužilaca“
Donator: Fond za otvoreno društvo
Trajanje projekta: februar 2011 – april 2012.
Broj učesnika na projektu: 7
Broj okruglih stolova: 1
Broj učesnika na okruglim stolovima: 19

 • odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu

Rezultat na projektu: nacrt Strateškog plana i nacrt Kominikacione strategije

 „Princip oportuniteta u krivičnom postupku (tužilačka diskrecija)“
Donator: Balkan Trast Fond, Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji
Partner na projektu: Partneri za demokratske promene Srbija
Trajanje projekta: septembar 2011 – mart 2012.
Broj učesnika na projektu: 11
Broj okruglih stolova: 1
Broj učesnika na okruglim stolovima: 36

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d.
 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu

Publikacija na projektu: Primena načela oportuniteta u praksi – izazovi i preporuke (tiraž: 500)               

„ Status pravosudnog sistema u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji – borba protiv diskriminacije i neefikasnosti“
Donator: Ambasada Velike Britanije u Srbiji
Trajanje projekta: decembar 2011 – mart 2012.
Broj učesnika na projektu: 15
Broj okruglih stolova: 2
Broj učesnika na okruglim stolovima: 43

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Vojvođanske banke a.d
 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu

 

Publikacije na projektu: Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita – studija slučaja, praksa i preporuke (tiraž 1000)

„Institucionalna podrška Udruženju tužilaca“
Donator: Fond za otvoreno društvo
Trajanje projekta: decembar 2011 – februar 2012.

„Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije“
Donator: Ambasada Kraljevine Norveške, Fondacija za otvoreno društvo
Partner na projektu: Toplički centar za demokratijuu i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju
Trajanje projekta: februar 2012 – februar 2013.
Broj učesnika na projektu: 7
Broj seminara: 5
Broj učesnika na seminarima: 86

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d.
 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu

Publikacije: Vodič za borbu protiv korupcije u oblasti javnih finansija (tiraž 600) i Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije (tiraž 1000)

 

„Efikasnija zaštita žrtava nasilja u porodici – odgovor pravosuđa“
Donator: USAID, sprovodi Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA)
Trajanje projekta: mart 2012 – februar 2013.
Broj učesnika na projektu: 10
Broj treninga: 3
Broj učesnika na treninzima: 112

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d.
 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu

Publikacija: Ka boljoj zaštiti žrtava nasilja u porodici (tiraž 500)

„Institucionalna podrška i izgradnja za strateško planiranje Udruženja tužilaca Srbije“
Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Trajanje projekta: jun 2012 – januar 2013
Finansijska podrška se odnosila na učešće na Upravnim odborima Medela, Međunarodnu saradnju Udruženja i plate zaposlenih u kancelariji Udruženja.

Publikacija: Tužilačka reč broj 22

„Protiv diskriminacije uz promovisanje tolerancije – traženje mogućnosti za efikasniju saradnju pravosuđa i organizacija civilnog društva“
Donator: Delegacija Evropske unije
Partneri na projektu: Društvo sudija Srbije, Centar za ljudska prava – Niš i Zavod Moja Soseška - Ljubljana
Trajanje projekta: jun 2012 – jun 2013.
Broj učesnika na projektu: 9
Broj treninga: 5
Broj fokus grupa: 4
Broj učesnika na treninzima i fokus grupama: 162

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d.
 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu

Publikacija: Zabrana diskriminacije – odabrane predsude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde

 „Efikasnija zaštita žrtava nasilja u porodici – odgovor pravosuđa“- Faza II
Donator: USAID, sprovodi Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA)
Trajanje projekta: oktobar 2012 - maj 2013.
Broj učesnika na projektu: 9
Broj treninga: 3
Bilateralni sastanci: 4
Broj učesnika na treninzima i bilateralnim sastancima: 132

 • na zahtev donatora sredstva odobrena projektom prebačena na poseban račun, kod Banca Intesa a.d.
 • Odobren završni izveštaj koji se dostavlja donatoru u skladu sa ugovorom o projektu

Publikacija: Tužilačka reč broj 23

2013
Od početka 2013. godine Udruženje tužilaca Srbije je započelo sa realizacijom četiri nova projekta:

Izrada Priručnika za javne tužioce za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku“

Donator:  Misija OEBS- a u Srbiji
Trajanje projekta:  april 2013 – januar 2014.
Broj učesnika na projektu: 13
Broj okruglih stolova : 3
Broj učesnika na okruglim stolovima: 172
Publikacija:
Priručnik za javne tužioce za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku

Partnerstvo za zaštitu ljudskih prava - efikasnija saradnja pravosuđa i građanskog društva“

Donator: Fondacija za otvoreno društvo
Partner na projektu: YUCOM - Komitet pravnika za ljudska prava
Trajanje projekta: april 2013 – maj 2014.
Publikacija:
Tužilačka reč broj 25

„Inicijativa pravosuđa za bolju zaštitu žrtava nasilja u porodici“
Donator: USAID, sprovodi Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA)
Trajanje projekta: jun 2013 -  mart 2014.
Bilateralni sastanci: 12
Broj učesnika na bilateralnim sastancima: 140

 „Građani i pravosuđe zajedno protiv korupcije – zaštita konkurencije i suzbijanje monopola“

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške, Fondacija za otvoreno društvo
Partneri na projektu: Toplički centar za demokratijuu i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju
Trajanje projekta: jun 2013 – jun 2014.
Broj treninga: 3
Broj učesnika na treninzima: 64

 

U 2013 godini Udruženje tužilaca je sa OEBS-om potpisalo Memorandum o saradnji i u okviru memoranduma otpočelo sa realizacijom još tri aktivnosti:
Reforma pravosuđa
U okviru ove aktivnosti u julu i septembru 2013. godine održana su dva okrugla stola, u Valjevu i na Palićkom jezeru, kako  bi se diskutovalo o rešenjima koje je potrebno uključiti u novu Strategiju reforme pravosuđa 2013-2018, kao i Akcionom planu i primeni Strategije.
Broj učesnika na okruglim stolovima: 42

Izdavanje tematskog broja Tužilačke reči posvećenog novoj Strategiji

Tužilačka reč broj 24, izdata u maju 2013. godine posvećena je novoj Strategiji reforme pravosuđa.

Regionalni okrugli sto strukovnih udruženja

U okviru priojekta predviđeno je okupljanje predstavnika sudijskih i tužilačkih organizacija iz regiona, a tema okruglog stola/konferencije bi trebalo da bude reforma pravosuđa, uloga strukovnih udruženja i potreba za objektivnim i transparentnim vrednovanjem tužilaca. Konferencija je zakazana za 8. novembar 2013. godine, a svoje učešće su potvrdile kolege iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Mađarske, Slovenije i Bugarske, kao i bivši predsednik Međunarodnog udruženja tužilaca, Džejms Hamilton.


Rad Etičkog saveta

Etički savet održao je prvi sastanak 5. novembra 2012. godine na kojem su učestvovali svi izabrani članovi.
Na sastanku su predstavljene dve tačke dnevnog reda.

Prva tačka dnevnog reda bila je donošenje novog Poslovnika o radu Etičkog saveta, u smislu člana 50 Statuta Udruženja.
Druga tačka dnevnog reda bilo je odlučivanje o podnetim inicijativama za utvrđivanje odgovornosti članova DVT koji su ujedno i članovi Udruženja.
Sledeći sastanak Etičkog saveta organizovan je za 13. novembra 2012. godine. Dogovoreno je da se do sledećeg sastanka razmisli o načinu uređivanja postupka u okviru Poslovnika o radu Etičkog saveta, imajući u vidu da je jedan od potpisnika inicijative i član Etičkog saveta.

Dana 16. novembra 2012. godine održana je telefonska sednica Etičkog saveta. Tema telefonske sednice bila je tekst Poslovnika o radu Etičkog saveta. Tekst Poslovnika je usaglašen, a zatim je doneta jednoglasna odluka o njegovom usvajanju. Na sednici je odlučeno da tekst Poslovnika o radu bude objavljen na sajtu Udruženja tužilaca.

Etički savet održao je sledeću sednicu 21. decembra 2012. godine kojoj su prisustvovali svi izabrani članovi. Dnevni red se sastojao od tri tačke.
Prva tačka se odnosila na sastavljanje mišljenja povodom Inicijative za pokretanje postupka za utvrđivanje pojedinačne odgovornosti članova prvog i stalnog sastava Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Sastavljen je nacrt mišljenja.

Druga tačka dnevnog saveta odnosila se na upoznavanje članova Etičkog saveta sa prispelim pritužbama na rad. Nakon razmatranja pritužbi građana odlučeno je da organi Udruženja tužilaca Srbije nisu nadležni, o čemu je dat nalog kancelariji Udruženja tužilaca Srbije da obavesti podnosioce pritužbe.

Treća tačka dnevnog reda odnosila se rad v.f. Višeg javnog tužioca u Nišu i v.f. Apelacionog javnog tužioca u Nišu, a povodom obraćanja kolegijuma VJT u Nišu i zamenika Višeg javnog tužioca u Nišu, Dobrivoja Perića. Dogovoreno je da se 18. januara 2013. godine odluči o kršenju Etičkog kodeksa od strane v.f. VJT u Nišu, te eventualno upućivanje dopisa Republičkom javnom tužiocu radi upoznavanja sa sadržinom uputstva A27/12.

Etički savet je dao svoje mišljenje 11. marta 2013. povodom prispelih inicijativa članova Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u vezi utvrđivanja pojedinačne odgovornosti izabranih članova prvog i stalnog sastava Državnog veća tužilaca:

Da su članovi prvog i stalnog sastava Državnog veća tužilaca, izabrani iz redova nosioca javnotužilačke funkcije, tokom sprovođenja postupka reizbora i preispitivanja odluka prvog sastava DVT, povredili više odredbi o profesionalnom ponašanju predviđenih Etičkim kodeksom Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca time što nisu:

- Svoju dužnost obavljali nepristrasno i nezavisno, pravedno i objektivno bez straha, predrasuda, diskriminacije i dozvole da se na njih vrši pritisak iz bilo kog izvora;
- iskazali profesionalno ponašanje održavajući čast i ugled profesije;
- poštovali, štitili i pridržavali se zakona i unirvezalnog koncepta vladavine ljudskih prava;

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je dobilo pritužbu 19. marta 2013. godine na postupanje Osnovnog javnog tužioca u Kragujevcu, Jasmine Stojadinović, koju je potpisalo deset zamenika tužioca, koji je dopunjen pritužbom zamenika OJT Kragujevac. Pritužba je zatim 25. marta 2013. godine, zajedno sa dopunom pritužbe, sa deset potpisa zamenika Osnovnog javnog tužioca u Kragujevcu, prosleđena  Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu, Aleksandru Petroviću, a istog dana i prdsednici DVT, godpođi Zagorki Dolovac.

 


Ostale aktivnosti

 

Državno veće tužilaca se poziva na odredbe nevažećeg pravilnika

U  obraćanju  Ustavnog  suda  Srbije  povodom  zahteva  Ustavnog  suda  Srbije da  Državno  veće  tužilaca  Srbije  dostavi  podatak  o  tome  u  kom  aktu  su  određeni  rokovi  za  postupanje  po  predmetima,  tzv.  ažurnost,   Državno  veće  tužilaca  Srbije  se  poziva  na  odredbe  Pravilnika  o  poslovanju  i  vođenju  evidencije  u  javnom  tužilaštvu  koji  je  prestao  da  važi   danom  stupanja  na  snagu  Pravilnika  o  upravi  i  javnom  tužilaštvu.

UTS značajan partner u unapređenju efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa i javnog tužilaštva

Ministar pravde Nikola Selaković uputio je pismo predsedniku UTS dr Goranu Iliću. U pismu je naveo ciljeve koje tužilaštvo ima pred sobom kao što su unapređenje efikasnosti i nezavisnosti, samostalnosti javnog tužilaštva, borba protiv korupcije, kao i jačanja poverenja građanja u institucije, a pri tome zahvaljući se samom Udruženju javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na njegovom doprinosu u ostvarenju ovih ciljeva.

Na posao je vraćeno 122 javna tužioca i zamenika

Državno veće tužilaca je odlučilo da se u skladu sa odlukom Ustavnog suda Srbije na posao vrati 122 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Time je nakon 33 meseca stavljena tačka na njihovu agoniju. Tužioci moraju biti slobodni u svom radu i odlučivanju i da onaj ko ne radi po zakonu i ne poštuje pravo mora biti razrešen.

Učešće u radnim grupa za izmene i dopune pravosudnog paketa zakona

Predstavnici Udruženja tužilaca imenovani su kao članovi u radnim grupama koje je formiralo Ministarstvo pravde i državne uprave u septembru 2012. godine, kako bi se otklonili nedostaci utvrđeni u sprovođenju reforme pravosuđa od 2006. do 2012. godine, a na koje ukazuju i izveštaji o napretku Evropske komisije, kao i Venecijanske komisije.
Radne grupe: za izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, Krivičnog zakona, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Od 11.07.2013 oformljena je Radna grupa za pripremu tekstova radnih verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca među čijim članovima su predstavnici Udruženja.

Učešće u radnoj grupi za izradu nove Strategije reforme pravosuđa 2013-2018

Ministar pravde i državne uprave, dana 03.01.2013 doneo je Rešenje (br. 337-00-77/2011-06) o osnivanju radne grupe za izradu radnog teksta Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018 godine i pratećeg Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa u kojoj učestvuju i predstavnici Udruženja.

Komisija za sprovođenje nove Strategije reforme pravosuđa

Na osnovu zahteva Ministarstva pravde i državne uprave u julu 2013. godine, Udruženje tužilaca imenuje predstavnika za Komisiju za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa.

Prezentacija publikacije „Novi ZKP Srbije – Kako je propala reforma – šta da se radi“ ?

U Beogradskom Medija centru održana je 5. decembra 2012. godine prezentacija publikacije Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije. Prisutnima su se na početku obratili Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Luka Bjankoni, šef političke sekcije Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, Hajnc Vilhelm, ambasador Nemačke u Beogradu, štefan Pirner, predstavnik IRZ  fondacije koja je podržala štampanje publikacije. Zatim su se učesnicima obratili Zoran Stoljiljković, predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Jovan č†irić, direktor instituta za uporedno pravo, Božo Prelević, advokat. Svi učesnici su pohvalili štampanje publikacije, pozdravljaljući ovako smeo poduhvat u nadi da će u budućnosti biti još takvih.

U poslednjem delu publikacije prisutnima su se obratili autori Milan škulić, profesor Pravnog fakulteta Unirveziteta u Beogradu i dr Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca i zamenik Republičkog javnog tužioca. Autori su predstavili publikaciju, naveli razloge za njeno pisanje i izneli niz dilema i nelogičnosti u odredbama novog ZKP-a sa kojima su se suočili prilikom pisanja publikacije, kao i dosadašnjeg toka sprovođenja pravosudne reforme. Prezentaciji je prisustvovalo više od sedamdeset tužilaca, sudija, profesora, članova i predstavnika stručne javnosti.

Potpisan protokol o međusektorskoj saradnji

Na području opštine Lajkovac 14. marta 2013. godine potpisan je Protokol o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici. Kao osnovni cilj potpisivanja protokola istaknut je doprinos razvoju i širenju mreže multidisciplinarnog tima za zaštitu žrtava nasilja u porodici u lokalnoj zajednici, kao i primeni objedinjenog modela rada svih aktera na teritoriji opštine Lajkovac. Svrha ovog protokola je da osigura uslove za delotvoran i celovit rad nadležnih tela radi unapređenja zaštite i pomoći žrtvama nasilja u porodici, odnosno pomoći počiniteljima u promeni njihovog ponašanja, odnosno promeni vrednosnog sistema u cilju nenasilnog rešavanja sukoba i uvažavanja ravnopravnosti polova.
Protokol su potpisali predstavnici institucija sa područja opštine Lajkovac:
Direktor Zajedničkog centra za socijalni rad Ljig, Lajkovac i Mionicu, načelnik policijske stanice Lajkovac, Viši javni tužilac u Valjevu, Osnovni javni tužilac u Valjevu, direktor dečijeg vrtića „Leptirić iz Lajkovca“, Predsednik Prekršajnog suda u Valjevu, direktor Doma zdravlja u Lajkovcu, direktor srednje škole u Lajkovcu, kao i direktori Osnovnih škola u Lajkovcu i Jabučju.

Mišljenje Venecijanske Komisije o nacrtu izmena Zakona o javnom tužilaštvu Srbije

Uvod

 • Dana 3. januara 2013, Venecijanska komisija primila je zahtev za mišljenje od gospodina Nikole Selakovića, ministra za pravosuđe i državnu upravu Srbije, o nacrtu amandmana na Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova i Zakon o javnom tužilaštvu. Ovo mišljenje je isključivo o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu.

2.    Venecijanska komisija je pozvala gospodina Nikolaea Esanua i gospodina Džejmsa Hamiltona da budu izvestioci za ovo mišljenje.

…………………………………………………………………………………………….

11.     Nacrt izmena Zakona o javnom tužilaštvu Srbije koji je Venecijanska komisija primila 3. januara 2013 i bila pozvana da se izjasni o istom, su u najvećem delu tehničke prirode i ne izgleda da se bave važnim aspektima kojima se treba pozabaviti u odnosu na tužilaštva u Srbiji u ovom trenutku.

12.     U tom kontekstu, sa naglim i nepredviđenim vraćanjem svih tužilaca (i svih sudija) u sistem, bilo bi važno da Ministarstvo pravde i državne uprave Srbije sagleda sitauciju u zemlji. Venecijanska komisija želi da podstakne Ministarstvo pravde i državne uprave da preuzme aktivnu ulogu u razvoju jasnog koncepta za tužilaštva Srbije, jer bi to bio težak zadatak za Državno veće tužilaca da sprovede zbog problema koji su proizašli iz neuspelog procesa reizbora.

13.     Važno je da preraspodela / reintegracija tužilaca bude dobro pripremljena i sprovedena, tako da se reformski proces odvija glatko i na fer način. Zbog toga je važno da se proces reformi meri i ne sprovodi na brzinu na uštrb kvaliteta koji je potreban da bi ovaj proces reforme bio uspešan.

…………………………………………………………………………………………….

Član 5 - Nezavisnost u radu

16. U ovom članu, koja se bavi nezavisnošću tužilaštva, tu je nova odredba koja obavezuje javnog tužioca i zamenika javnog tužioca da odbaci svaku akciju koja predstavlja uticaj na nezavisnost rada tužioca. Međutim, tekst ne čini ništa da pojasni prirodu ili obim ove nezavisnosti.

……………………………………………………………………………………………..

Član 18 - Obavezna uputstva hijerarhijski višeg javnog tužioca nižem javnom tužiocu i Član 24 - Obavezna uputstva Republičkog javnog tužioca

…………………………………………………………………………………………….

23. Izmene Zakona ne pokrivaju situacije u kojima se tužilac bavi uputstvom koje je u suprotnosti sa njegovom/njenom savesti i zato nemaju kapacitet da bude u ravni sa evropskim standardima. Preporuka CM/Rec (2000) 19 predviđa da tužilac ima pravo da uloži prigovor, ne samo na nezakonita uputstva, već i u slučajevima kada on/ona veruje da je uputstvo u suprotnosti sa njegovom/njenom savesti. U svom Izveštaju o nezavisnost sudstva, Deo II, Venecijanska komisija je preporučila da u slučaju navodnog nezakonitog uputstva, zamena tužioca nije dovoljna i "svako uputstvo kojim se utiče na stav podređenog tužioca treba biti obrazloženo, a u slučaju navoda da je uputstvo nezakonito, sud ili nezavisno telo kao Tužilački savet treba da odluči o zakonitosti uputstva.“
…………………………………………………………………………………………….

Član 47 - Etički kodeks

26. Izmena člana 47 ne daje obavezu Državnom veću tužilaca da traži mišljenje strukovnog udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u fazi  izrade ili usvajanja etičkog kodeksa, već samo u fazi donošenja. Čak i ako, kao što je pomenuto od strane članova radne grupe tokom sastanka u Beogradu, nacrt predviđa obavezu da traže mišljenje u fazi "usvajanja" (a ne u fazi donošenja), to ne treba smatrati dovoljnim .

27. Prava tužilaca će biti bolje zaštićena, ako profesionalna udruženja budu uključena u proces u ranijoj fazi. Konsultacije ove vrste treba da se organizuju.

Član 53 - Pravo na udruživanje

28. Ovaj član je dopunjen na način da se dozvole sastanci strukovnog udruženja tužilaca tokom radnog vremena, pod uslovom da se "ne remeti proces rada." Ovo izgleda kao razumna odredba.

Član 82 - Predlaganje i izbor

…………………………………………………………………………………………….

34. U svakom slučaju, u skladu sa najboljim praksama, moraće se uzeti u obzir činjenica da je obavezno da se obezbedi da se imenovanje tužilaca i zamenika tužilaca vrši na osnovu objektivnih kriterijuma. Ovi kriterijumi zauzvrat moraju biti određeni unapred zakonom ili u skladu sa procedurom utvrđenom zakonom, na osnovu transparentne procedure i da  odluke moju biti obrazložene.
……………………………………………………………………………………………..

Zaključci

39. Delegacija Venecijanske komisije je obaveštena tokom njene posete Beogradu da se Nacrt izmena Zakona o javnom tužilaštvu bavio samo najvažnijim promenama koje su potrebne u zakonu i da to, nikako, nije bila potpuna revizija Zakona.

40. Prema informacijama dobijenim od delegacije Venecijanske komisije, dalje reforme će biti potrebne i Venecijanska komisija želi da pozove srpske vlasti da donesu takvu promenu što je pre moguće. Ona bi pre svega bila važna za Ministarstvo pravde i državne uprave Srbije kako bi sagledalo situaciju u zemlji i preuzelo aktivnu ulogu u razvoju jasnog koncepta za tužilaštvo u Srbiji, jer bi to bio težak zadatak za Državno veće tužilaca da sprovede zbog problema koji su proizašli iz procesa reizbora.

41. Nacrt izmena Zakona o javnom tužilaštvu Srbije je, u celini, pozitivan. Međutim, postoji niz nejasnih odredbi u tekstovima koje treba ponovo razmotriti i razjasniti, neke od njih mogu biti zbog prevoda.

42. Sledeći elementi su spomenuti, između ostalog:

• Član 18 o obaveznim uputstvima višeg ranga javnog tužioca nižem javnom tužiocu - treba ponovo razmotriti u cilju da se pokrije situacija u kojoj tužilac koji se bavi uputstvom, a koje je u suprotnosti sa njegovom/njenom savesti; treba uvesti pravo na žalbu nezavisnom telu tužilaštva protiv navodnih nezakonitih uputstava;

• Član 47 o Etičkom kodeksu - ne daje obavezu Državnog veća tužilaca da traži mišljenje strukovnog udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u fazi  izrade i usvajanja etičkog kodeksa, već samo u fazi donošenja. Treba razmotriti uključivanje  udruženja u ranijoj fazi;

• Član 82 o imenovanju i izboru - izaziva zabrinutost u vezi sa sastavom liste kandidata, koji bi trebalo da se razjasni;

• Član 102a o vanrednom ocenjivanju - obezbeđuje  vanredno ocenjivanje tužilaca šest meseci nakon datuma gde su oni ocenjeni i dobili ocenu "ne zadovoljava". Nejasno je kako se ova odredba uklapa u postojeće šeme stvari - i to treba razjasniti;

• Član 111 o odlukama Državnog veća tužilaca - osnova za pravo tužioca koji je predmet disciplinske sankcije na žalbu Upravnom sudu treba da se razjasni.

Ministarstvu pravde upućen dopis sa spiskom delegiranih predstavnika neizabranih kolega

Udruženje tužilaca obavestilo je članove Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da je 29. maja 2013. godine uputilo dopis Ministarstvu pravde i državne uprave Republike Srbije sa spiskom delegiranih predstavnika neizabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca tokom opšteg reizbora 2009. godine, a u cilju organizovanja sastanka predstavnika Ministarstva pravde i predstavnika neizabranih kako bi bio postignut sporazum u vezi sa isplatom materijalne i nematerijalne štete na koju imaju pravo po odluci Ustavnog suda.

Tužilačka istraga – Novi Zakonik o krivičnom postupku

Nova rešenja predviđena Zakonikom o krivičnom postupku (ZKP) koja donose bitne izmene kao što su tužilačka istraga, promenjen položaj oštećenog, koji više nema prava da pokreće krivični postupak, već to može samo preko tužioca, i drugačije suđenje, stupile su na snagu 01. oktobra 2013. godine.
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević kaže za „Blic“ da je sve spremno za primenu novih propisa.
- Urađena su uputstva, naredbe i prateća pismena o tome kako će se voditi predmeti, kako da se usaglase softveri, primeri obrazaca i naredbi zakazivanja pretresa i ročišta. Pravne pouke su upodobljene s novim ZKP-om - kaže prvi čovek pravosuđa u Srbiji.

U Ministarstvu pravde i državne uprave kažu da su omogućili edukaciju sudija i tužilaca za primenu tužilačke istrage, a na njihovu preporuku obavljena je i preraspodela prostorija između sudova i tužilaštva. Obećavaju i blagovremenu preraspodela finansijskih sredstava između sudova i tužilaštava. Sudovi i tužilaštva su imali dovoljno vremena, skoro dve godine, da se pripreme za primenu ZKP, navode u ministarstvu.

Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije, ukazuje i na probleme:
- Nedovoljan broj ljudi u javnom tužilaštvu, povećanje troškova postupka u nepovoljnoj ekonomskoj situaciji, neujednačena praksa postupanja kao posledica nejasnoće i međusobne protivrečnosti pojedinih normi samo su neki od problema koji nas mogu zadesiti u prvim mesecima primene zakonika. Ti problemi su nasleđeni jer je ovaj ZKP usvojila prethodna vlada - kaže Ilić.
On navodi da su propisi za glavni pretres toliko usložnjeni da to stvara šansu za nepotrebno odugovlačenje postupka.

U tužioce i istražne sudije
Ministarstvo pravde doneće poseban zakon koji bi uredio da istražne sudije budu birane za zamenike javnih tužilaca kako bi se rešio problem nedovoljnog broja tužilaca. Nove odredbe ZKP odnose se na postupke koji će tek biti pokrenuti, dok će istrage koje su u toku završiti istražne sudije.

Osvrti

Stručni radovi: U prethodnom periodu, više od dvadeset kolega je imalo priliku da napiše stručni rad što im je omogućeno posredstvom učešća na projektima koje je realizovalo Udruženja tužilaca Srbije.

Medijska ispraćenost Udruženja: Tokom predhodnih godinu i po dana, brojni štampani mediji su izveštavali o radu Udruženja. Članci o aktivnostima i stavovima udruženja su objavljivani u sledećim dnevnim novinama: Politika, Novosti, Blic, Danas, Kurir.

TV debate:     U sklopu realizacije projekata, Udruženje tužilaca Srbije organizovalo je 6 televizijskih debata. Četiri debate su bile posvećene temi zaštite žrtava trgovine ljudima, dok su se dve odnosile na zaštitu žrtava nasilja u porodici. Emisije su emitovane na lokalnim tv stanicama u Kladovu, Negotinu, Blacu, Prokuplju, Požegi i Kragujevcu.

Podela publikacija: Sve izdate publikacije i brojevi časopisa „Tužilačka reč“ deljeni su članovima Udruženja i drugim zainteresovanima na seminarima koji su organizovani na teritoriji Srbije ili su slati poštom na adrese javnih tužilaštava.

Glasila Udruženja

Časopis „Tužilačka reč“
U periodu između dve Skupštine, Udruženje je objavilo 4 broja časopisa „Tužilačka reč“. Značaj časopisa i njegov napredak se najbolje ogleda kroz zainteresovanost članova, tužilaca i saradnika Udruženja za objavljivanje stručnih tekstova. U časopisu se objavljuju tekstovi koji se odnose na aktivnosti Udruženja, kao i stručni radovi i radovi posvećeni praksi. Pred svaki broj časopisa na sajtu Udruženja se nalazi poziv kojim se ohrabruju zainteresovani da Kancelariji Udruženja dostave tekstove koji su u skladu sa temom broja. Početni brojevi časopisa su imali manje od dvadeset stranica teksta, dok je u poslednjih nekoliko godina časopis dostigao oko sto stranica po broju.

Veb sajt Udruženja
Veb sajt se svakodnevno ažurira najnovijim aktivnostima Udruženja i vestima iz oblasti pravosuđa. Na sajtu se mogu pronaći informacije o projektima koje Udruženje realizuje, publikacije koje Udruženje objavljuje kao i svi brojevi časopisa „Tužilačka reč“. Sajt je u periodu od 01. juna 2012. do 31.  oktobra 2013. godine imao 68445 poseta.

UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije