Radionice u pilot tužilaštvima

Radionice u okviru projekta “Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima održane su u pet gradova: u Beogradu 25. februara, Valjevu 27. februara, Trsteniku 28. februara, Somboru, 3. marta, i Negotinu, 4. marta 2014. godine.

 

Kao faza pripremnih aktivnosti u okviru projekta “Za uvođenje odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti u tužilaštvima – građanska podrška u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FMC)”, održano je pet radionica u pilot tužilaštvima u Beogradu, Valjevu, Trsteniku, Somboru i Negotinu.

Radionice je organizovalo Udruženje tužilaca Srbije zajedno sa Udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru (OIRS). Radionice je vodio Vuk Perović, interni revizor iz OIRS-a.

Stručnjak iz OIRS-a prvo je u usmenoj komunikaciji sa rukovodiocima tužilaštava, sekretarima, šefovima računovodstva obavio analizu trenutnog stanja postupanja i prakse u javnim tužilaštvima u pogledu sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Zatim je upoznao učesnike o mogućnostima za jačanje kapaciteta, kako bi se unapredio postojeći sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Pored stručnjaka OIRS-a, radionice je vodio i po jedan predstavnik Udruženja tužilaca, koji je učesnicima približio svrhu i značaj istraživanja.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Delegacije EU, uz sufinansiranje iz budžеtа Rеpublikе Srbiје – Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm.

Održavanju radionice u Beogradu 25. 02. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja tužilaca, javni tužilac i šef računovodstva u Višem tužilaštvu u Beogradu.

Održavanju radionice u Valjevu 27. 02. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja, javni tužilac, zamenik javnog tužioca i šefovi računovodstva u Osnovnom tužilaštvu u Valjevu.

Održavanju radionice u Trsteniku 28. 02. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja, javni tužilac, zamenik javnog tužioca kao i šef računovodstva u Višem tužilaštvu u Trsteniku.

Održavanju radionice u Somboru 03. 03. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja, javni tužioci u Višem i Osnovnom javnom tužilaštvu, kao i šefovi računovodstva u Višem tužilaštvu u Somboru.

Održavanju radionice u Negotinu 04. 03. 2014. prisustvovali su pored stručnjaka iz OIRS-a i predstavnik Udruženja, javni tužilac i šef računovodstva u Višem tužilaštvu u Negotinu.

Sve navedene aktivnosti omogućiće stručnom timu da pripremi preporuke za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na nivou celokupnog tužilaštva.

Preporuke će biti dostavljene Republičkom javnom tužilaštvu i Državnom veću tužilaca kako bi se omogućilo njihovo sprovođenje na centralnom nivou.

Projektom se posvećuje posebna pažnja uspostavljanju održive i efikasne mreže civilnog društva  koje je osposobljeno da na osnovu prethodnog praćenja i analize svakodnevnog rada tužilaštva, utiče na  sprečavanje korupcije.

Način i metodologija za ostvarenje ovog cilja je  izgradnja efikasne organizacije civilnog društva koja će biti u stanju da građanima da glas, utvrdi indikatore za praćenje, sprovodi monitoring rada u tužilaštvima u cilju smanjenja korupcije, sprovodi  kvalitetnu i nezavisnu analizu, priprema izveštaje, definiše preporuke i strateška dokumenta, kao i izmene i dopune zakona, i predvodi u procesu donošenja odluka.

Cilj je da se civilno društvo i sektor pravosuđa u oblasti vladavine prava/reforme pravosuđa uskladi sa standardima i normama EU. Tematski fokus mreže je reforma pravosuđa, tačnije uspostavljanje transparentnog, efikasnog i odgovornog tužilaštva.