Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Press centar Obaveštenja PISMO NEIZABRANOG NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE RADOVANA TODOROVIč†A UDRUŽENJU TUŽILACA SRBIJE

PISMO NEIZABRANOG NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE RADOVANA TODOROVIč†A UDRUŽENJU TUŽILACA SRBIJE


Beograd, 19. avgust 2011.

- ZA GOSPODINA DR GORANA ILIč†A -
- ZA GOSPODINA RADOVANA LAZIč†A -

Poštovane kolege, nakon okončanja postupka preispitivanja odluka prvog sastava DVT, smatram da je moja obaveza i dužnost kao člana Udruženja da Vas obavestim o mom viđenju celokupnog postupka. Prethodno hteo bih da se zahvalim na podršci i uloženom trudu gospodinu Radovanu Laziću, koji je u svojstvu posmatrača iz udruženja u mnogome pomogao da postupak preispitivanja ima kakvu-takvu formu.

Zovem se Radovan Todorović,od 1999.godine kada sam proteran sa Kosova i Metohije sa svojom petočlanom porodicom živim u Kragujevcu.Imam 27 godina radnog staža od toga 19 godina kao zamenik javnogtužioca.Na opštim izborima 2009. godine nisam reizabran za zamenika javnog tužioca,i od tada do danas traje moja borba protiv diskriminacije kojoj sam izložen.

U Republici Srbiji je Ustavom svim građanima zagarantovan jednak položaj i jednaka prava,bez obzira na lična svojstva.Svako je dužan da poštuje načelo jednakosti pa je vladavina prava osnovna predpostavka Ustava koji počiva na neotuđivim ljudskim pravima i slobodama.Ta pravna jednakost,nažalost,u praksi je samo mrtvo slovo na papiru. Ustav garantuje da su svima podjednakim uslovima, dostupna sva radna mesta a izričito je zabranjeno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa.Takođe je Ustavom i Zakonom o zabrani diskriminacije svaka diskriminacija izričito zabranjena.Meni su Ustavna prava i slobode uskraćena od strane DVT, i to :

pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti, pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta, pravo na pravično suđenje,
pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo, pravo zaštite podataka o ličnosti, pravo na rad.

DVT je imajući u vidu da sam 1999 god. proteran sa Kosova i Metohije, prilikom više izbora za nosioce javnotužilačke funkcije namerno propuštajući da sprovede određene radnje, čime sam doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge kandidate,propustilo da utvrdi moju stručnost, osposobljenost i dostojnost, a potom donelo odluku kojom mi je prestala dužnost zamenika javnog tužioca.

Navešću Vam u čemu se sastoji diskriminatorsko postuppanje DVT prema meni :

Prilikom izbora za nosioce javnotužilačke funkcije 2009 i 2010 god. DVT namerno ne postupa po Pravilniku o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti,osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije (Pravilnik) i Poslovniku o radu DVT (Poslovnik).

I.
Suprotno čl. 27/30 Pravilnika samo meni od svih prijavljenih kandidata nije omogućeno da učestvujem u radu kolegijuma prilikom davanja mišljenja.

II.
Suprotno čl. 26 Pravilnika, samo za mene nije pribavljeno mišljenje javnogtužioca u pogledu moje stručnosti i osposobljenosti.

III.
Suprotno čl. 27 Pravilnika, samo za mene nije pribavljeno mišljenje kolegijuma o mojoj stručnosti i osposobljenosti.

IV.
Samo meni nije dostavljen izveštaj o radu, gde sam naknadnim uvidom utvrdio da je u tom izveštaju prikazano da sam uradio 1146 predmeta manje od stvarno urađenih predmeta.

V.
Suprotno čl. 32 Pravilnika, samo je meni onemogućeno da priložim prigovor DVT

VI.
Suprotno čl. 4 Pravilnika, samo za mene DVT nije dao konačnu ocenu moje stručnosti,osposobljenosti i dostojnosti.

VII.
Suprotno čl. 33 Poslovnika, DVT me nije stavilo na listu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor

VIII.
Suprotno čl. 34 Poslovnika, DVT nije ni glasalo o mom izboru.

DVT je u postupku izbora pribavio sledeća dokumenta i na osnovu njih je i odlučivao :


1. lični list (gde nema negativnih upisa)
2. izveštaj o radu (gde je ispunjenost norme 108,40%).
Imajući sve ovo u vidu jasno je da je DVT u postupku za moj izbor za nosioca javnotužiočke funkcijenačinio:
I.
Apsolutno bitne povrede pravila postupka (zbog kojih se svaka odluka ukida po službenoj dužnosti- ZKP,ZPP,ZUP...) i
II.
Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (zbogčega se svaka odluka ukida).
Međutim sve ovo nije smetalo DVT da donese Odluku br. 111-00-106/2009/01 od 19.7.2010 god. U odluci se navodi :


1. da nisam poštovao radnu disciplinu,
2. da su stavljene brojne primedbe na kvalitet odluka,
3. da sam radio veoma malo (po izveštaju 108,40%),
4. da sam se nekorektno ophodio prema kolegama...

Sve ovo je prosto neverovatno,ali moguće, ako ste proterani sa Kosova i Metohije i ako ste građanin trećeg reda.Ali to nije moguće jer mene "štiti Ustav Republike Srbije!?"

Da nije u pitanju nečiji previd govori i činjenica da su svi ovi propusti urađeni namerno i to ne jednom već tri puta :

1. prilikom izbora 30.11.2009 god.
2. prilikom izbora 15.12.2009 god.
3. prilikom izbora 30.07.2010 god...

ovde se ne može raditi o ni o kakvom slučaju,omašci,nehatu, već je ovde u pitanju direktni umišljaj (nečija zla namera) koja je toliko velika, moćna i jaka da tri puta postupa ovako kriminalno.

Postupak preispitivanja odluke prvog sastava DVT je za mene predstavljao veliku nadu i to naročito zbogtoga što sam se 35 puta pismeno obraćao DVT i ukazivao na učinjene propuste.Međutim i stalni sastav DVT ne poštuje Pravilnik o postupku preispitivanja odluka prvog sastava DVT i primeni kriterijuma i merila za ocenu stručnosti,osposobljenosti i dostojnosti (Pravilnik i Poslovnik o radu DVT).

I.
DVT je prekoračio svoja ovlašćenja pa umesto da preispita rad i odluku prvog sastava DVT (kako i stoji u nazivu pravilnika), DVT preispituje moj rad
Suprotno čl. 4 stav 7 Pravilnika, umesto da razjasni isključivo činjenice koje su bile predmet razmatranja prvog sastava DVT i koje su utvrđene do 17.12.2009 god. DVT pribavlja nove dokaze i utvrđuje nove činjenice (izveštaj o ažurnosti, radni karneti...).

III.
Suprotno čl.2 stav 1 i 2 Pravilnika DVT neizabrane nosioce javnotužilačke funkcije stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na izabrane, jer ti novi dokazi i nove činjenice nisu pribavljane prilikom izbora 2009 i 2010 god. Ovo predstavlja i vrstu diskriminacije

IV.
Ni Pravilnik iz 2009 god. ni Pravilnik iz 2011 god. nisu predviđali ažurnost niti radnu disciplinu kao kriterijum, dok DVT sada utvrđuje te činjenice mimo pravilnika

V.
Suprotno čl. 1 stav 2 Pravilnika i čl. 33 stav 2 Poslovnika, DVT je odbio predlog da se pribavi i utvrdi stepen ažurnosti izabranih nosilaca javnotužilačke funkcije, a potom da oporednom metodom utvrdi u kom stepenu je ispunjena ažurnost

VI.
Suprotno čl. 3 stav 6 Pravilnika DVT u postupku preispitivanja nije izneo zbog kojih činjenica je dovedena u sumnju moja stručnost,osposobljenost i dostojnost, i na osnovu kojih dokaza se to utvrđuje

VII.
Suprotno čl. 2 stav 1 Pravilnika DVT je onemogućio primenu načela kontradiktornosti jer nije izneo ni prezentirao mi činjenice zbog kojih ja nisam izabran a koje oni prihvataju

VIII.
Suprotno čl. 16 stav 4 Pravilnika DVT nije obavio razgovor sa mnom, već sam ja imao svoj monolog, jer nije razgovor kada se za 3 sata i 27 minuta koliko su trajala zasedanja druga strana vam postavi samo dva (beznačajna) pitanja.

IX.
Na mojih 9 predloga i prigovora, samo je rešeno za 2 predloga dok je za ostalih 7 predloga ostalo da se reši nakon okončanja zasedanja.Na ovaj način mi je onemogućena konstruktivna uloga u postupku

Suprotno čl. 164 Ustava i čl. 5 zakona o DVT,DVT nem 11 članova već 9, što znači da DVT nije ni konstituisan.

XI.
Suprotno čl. 12. Poslovnika DVT je radio u komisiji od 3 člana (umesto 5 članova)

XII.

Suprotno čl. 23 Ustava DVT nije ispoštovao moju ličnost i dostojanstvo kada je odstupio od svojih zakazanih termina, i to :
1. za zasedanje 13.07.2011 god. prozvan sam sa 4 sata i 10 minuta zakašnjenja,
2. za zasedanje 03.08.2011 god. prozvan sam sa 1 sat i 22 minuta zakašnjenja,
3. za zasedanje 04.08.2011 god. prozvan sam sa 3 sata i 12 minuta zakašnjenja

XIII.
Suprotno čl. 12 stav 2 Pravilnika ,DVT mi nije blagovremeno dostavio dokumentaciju pa je zbog toga dva puta odpagano zasedanje

XIV.
Suprotno čl. 20 stav 2 Pravilnika, DVT nije donetu odluku objavio :
04.08.2011 god. po završetku zasedanja, a ni 07.08.2011 god. tri dana po završetku zasedanja.

XV.
Suprotno čl. 23 stav 1 Pravilnika, DVT mi nije do 15.08.2011 god. dostavio pismeni otpravak svoje odluke

XVI.
DVT je postupio i protivno odluci Vlade Republike Srbije koja je u svojoj Nacionalnoj strategiji za rešavanje pitanja interno raseljenih lica, obavezala sve državne organe (a državni organ je i DVT) da preduzmu posebne mere kako bi se putem zapošljavanja izvršila integracija raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Ja sam se i pozvao na ovu odluku vlade.

DVT je prilikom odlučivanja imao sledeću dokumentaciju :
1. lični list (bez negativnih upisa ),
2. izveštaj o radu (108,40%)
3. mišljenje OJT Aranđelovac od 21.09.2006 god. (pozitivno)
4. mišljenje OJT Aranđelovac od 11.07.2011 god. (pozitivno)
5. spisak 2159 urađenih predmeta
6. izveštaj o ažurnosti A.br. 311/11 od 14.07.2011 god. (po kojem je 5,6 % urađenih predmeta sa zakašnjenjem, dok je 102,8% urađeno u roku)

DVT je takođe imao u vidu iz mog izlaganja :
1. da sam dostojan za obavljanje javnotužilačke funkcije jer protiv mene nije vođen postupak za utvrđivanje nedostojnosti, a to su potvrdila i mišljenja OJT Aranđelovac.
2. Naveo sam i dokumentovao sve propuste prvog sastava DVT a to je konstatovao i izvestilac DVT u svom izveštaju.
3. Uvidom u konkursnu dokumentaciju izabranih kandidata u Osnovnom i Višem janom tužilaštvu u Kragujevcu utvrdio sam da sedam izabranih nosilaca javnotužilačke funkcije ima manju normu od moje.

DVT je imajući sve ovo što sam naveo u vidu dana 16.08.2011 god. objavio svoju odluku po kojoj je odbijen moj prigovor i potvrđena odluka prvog sastava DVT !? znači da je prvi sastav DVT pravilno uradio kada nije vodio postupak za moji izbor i kada je moje prijave tri puta stavljao „podtepih" . To je moguće kada ste proterani sa Kosova i Metohije i kada nemate nikakvih prava.Ovo možda i nije ništa čudno kada se ima u vidu da je cilj reforme pravosuđa smanjenje pravosudnog kadra.Smanjenje pravosudnog kadra na nivou Republike je bilo 20% dok je 85% sudija i tužilaca sa Kosova i Metohije ostalo bez posla!? Međutimja i dalje verujem da I MENE kao i nacionalne manjine,decu,trudnice,hendikepirane osobe,LGBT populaciju štiti Ustav Republike Srbije.

Ovakvim postupanjem DVT prema meni predstavlja težak oblik diskriminacije jer
1. Vrši se od organa javne vlasti,
2. Diskriminacija je izvršena više puta (30.11.2009,15.12.2009,30.07.2010,16.08.2011...),
3. Diskriminacija se vrši već više od decenije (od 1999 god.),
4. Na ovaj način dovedeno je u pitanje materijalna egzistencija moje petočlane porodice.

Ukoliko smatrate da su moja ljudska prava i slobode ugrožena i pogažena i da je potrebno da vam sve ovo i dokumentovano argumentujem biće mi zadovoljstvo da to lično i uradim

S poštovanjem, Neizabrani zamenik javnog tužioca
Radovan V. Todorović

Kragujevac
19.08.2011 god.
Poslednje vesti

Saopštenje Društva sudija Srbije u vezi sa napadom pojedinih zvaničnika na sudije Saopštenje Društva sudija Srbije u vezi sa napadom pojedinih zvaničnika na sudije Povodom neargumentovanog i ostrašćenog napada od strane pojedinih zvaničnika zakonodavne i izvršne vlasti na zasedanju Narodne skupštine 20.05.2019.... More detail
Saopštenje za javnost povodom neprimerene debate u Narodnoj skupštini Saopštenje za javnost povodom neprimerene debate u Narodnoj skupštini Gostovanje sudije Miodraga Majića, u televizijskoj emisiji, bilo je povod da pojedini predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti tokom debate u Narodnoj... More detail
Nezavisnost tužilaštva nije jeres Nezavisnost tužilaštva nije jeres Udruženje tužilaca Srbije se obratilo Konsultativnom veću evropskih tužilaca (CCPE) u januaru mesecu 2019. godine sa zahtevom da ovo telo Saveta Evrope... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije