Saopštenje za javnost Udruženja tužilaca Srbije o stanju u tužilaštvu, godinu dana nakon početka primene novog Zakonika o krivičnom postupku

Navršilo se godinu dana od primene novog Zakonika o krivičnom postupku. Tokom na brzinu sprovedene javne rasprave, koja je prethodila usvajanju Zakonika, stručna javnost je ukazivala na brojne nelogičnosti i protivurečnosti ovog novog propisa.

Stručne analize Zakonika i kritike koje su bile usmerene na koncept Zakonika i pojedina zakonska rešenja trebalo je da posluže kao alarm pre stupanja na snagu Zakonika. Iskustva javnih tužilaca i stručne javnosti u periodu od godinu dana primene Zakonika sasvim su dovoljna da se alarm ponovo oglasi, ovog puta sa jasnim dokazima.

U proteklih godinu dana javno tužilaštvo suočilo se sa dva problema. Prvi problem je što je znatan broj odredbi Zakonika nedovoljno jasan, nelogičan i  međusobno protivurečan.

To je za posledicu imalo da su u sudovima i javnim tužilaštvima zauzimani različiti stavovi u tumačenju i primeni Zakonika, što je dovodilo u pitanje jedan od osnovnih temelja pravne države - pravnu sigurnost građana.

Takođe, nesporno je da novi Zakonik nije rešio osnovni problem srpskog pravosuđa - dužinu trajanja postupka. Iako je Zakonik predvideo više instituta koji za cilj imaju skraćenje dužine trajanja postupka, do  kraćeg trajanja postupka u praksi nije došlo.  Povrh svega, novi Zakonik je krivični postupak učinio znatno skupljim i sve to na štetu građana i budžeta države.

Drugi problem tiče se  broja nosilaca javnotužilačke funkcije i broja zaposlenih u javnim tužilaštvima, kao  i odnosa između policije i tužilaštva. Iako je sa početkom primene  Zakonika obim posla nosilaca javnotužilačke funkcije udvostručen, povećanje broj nosilaca  javnotužilačke funkcije  nije sledilo povećanje obima posla.

Novim Zakonikom odnos policije i javnog tužilaštva, takođe, nije precizno određen, tako da javnotužilačka istraga u praksi postaje policijska istraga sa dominatnom ulogom policije, što u dobroj meri obesmišljava postupanje javnog tužioca. 

Sprovođenje novog zakonika odvija se u atmosferi  u kojoj su  tužioci i zamenici  rastrgnuti između brojnih uloga, kako onih koje su imali ranije, tako i onih koje su im dodeljene novim Zakonikom. U toj ''trci'' i borbi između kvantiteta i kvaliteta, na žalost, često se kvalitet žrtvuje kvantitetu.

 

U Beogradu, 2. 10. 2014.

Udruženje tužilaca Srbije