Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Poslovnik o radu Etičkog saveta


Na osnovu člana 50 Statuta udruženja javnih tužlaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Preporuke 19/2000 Saveta Evrope donosimo

POSLOVNIK O RADU
ETIČKOG SAVETA UDRUŽENJA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA  SRBIJEČl. 1

Poslovnikom o radu uređuje se nadležnost i sastav, postupak, način rada i odlučivanje Etičkog saveta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, ( u daljem tekstu Etički savet)

NADLEŽNOST I SASTAV

Čl. 2


    Etički savet je organ Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu Udruženja) koji daje mišljenja  o usklađenosti određenih ponašanja javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca i tužilačkih pomoćnika ( u daljem tekstu javnih tužilaca) sa Etičkim kodeksom, kao i sa međunarodno priznatim i usvojenim odredbama o ponašanju Javnih tužilaca uopšte.

    Etički savet može da utvrdi dodatna pravila postupanja koja moraju biti u saglasnosti sa Statutom Udruženja, odredbama ovog Poslovnika, odlukom većine članova Etičkog saveta i na osnovu odobrenja Skupštine udruženja.

Etički savet može da:

-    Daje mišljenje i preporuke  u skladu sa st.1 ovog člana
-    Donosi odluku o suspenziji člana Udruženja protoiv koga se vodi postupak isključenja ili koji je udaljen sa funkcije u javnom tužilaštvu
-    Donosi odluku o isključenju člana iz udruženja na predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili pedeset članova udruženja
-    Podnese Skupštini udruženja predlog za izmenu i dopunu etičkog kodeksa
-    Podnese Upravnom odboru predlog za izmenu i dopunu statuta
-    I donosi druge odgovarajuće odluke

Čl. 3

Etički savet čini pet članova koje predlaže i bira Skupština udruženja.

Članovi Etičkog saveta biraju predsednika na predlog Predsednika udruženja.

Prilikom izbora članova vodiće se računa da oni budu iz tužilaštava različitih nadležnosti.

Predsednik  i članovi biraju se na period od tri godine, najviše u dva uzastopna mandata.

Člana kome je funkcija prestala pre vremena, na predlog odeljenja iz koga je član, bira Upravni odbor.

Članovi Nadzornog odbora Udruženja i članovi tela koji odlučuju o statusu javnih tužilaca na bilo koji način, nemogu da budu članovi  Etičkog saveta.

Čl.4

Funkcija članova i predsednika Etičkog saveta prestaje istekom mandata, istupanjem, ostavkom, razrešenjem ili isključenjem.


Čl.5


Etički savet donosi poslovnik o radu većinom glasova svojih članova.

POSTUPAK I NAČIN RADA ETIČKOG SAVETA

Čl.6

    Predsednik Etičkog saveta saziva, predsedava sastancima i koordinira radom Etičkog saveta.


Čl.7


    Članovi Etičkog saveta ne mogu biti pozvani na odgovronost zbog datog glasa, iznetog mišljenja ili postupanja u svojstvu članova Etičkog saveta.

    Član Etičkog saveta će se izuzeti od odlučivanja u predmetima u kojima je sam prijavljen ili ako postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost  na osnovu odluke samog Etičkog saveta.

    Ako postoje razlozi za izuzeće, član Etičkog saveta će bez odlaganja prekinuti rad po zahtevu stranke i podneti obrazloženi zahtev za izuzeće u pismenom obliku, o čemu  će doneti odluku predsednik Etičkog saveta.

    Stranka moće da podnese obrazloženi zahtev za izuzeće u pismenoj formi svakog člana Etičkog saveta iz razloga predviđenih u čl. 7 st.2 ovog Poslovnika, o čemu odluku bez odlaganja donosi predsednik Etičkog saveta.

    Ukoliko stranka zahteva izuzeće svih članova Etičkog saveta, o tome će odlučivati Upravni odbor na svojoj sednici.

    U slučajvima iz čl. 7 st. 4 i 5 ovog Poslovnika koji se odnose na predsednika Etičkog saveta, odluku o tome će doneti članovi Etičkog saveta na zajedničkoj sednici.

    Članovi Etičkog saveta mogu ostvariti pravo na naknadu troškova u vezi sa obavljanjem svojih dužnosti.  
   

čl.8

    Zahtev za davanje mišljenja u vezi sa primenom ili tumačenjem odredaba Etičkog kodeksa ili sa međunarodno priznatim i usvojenim odredbama o ponašanju javnih tužilaca može podneti građanin, organizacija, institucija odnosno svako ko ima pravni interes.

    Etički savet može na sopstvenu inicijativu razmatrati pitanja koja su od interesa za pravosuđe i stim u vezi davati mišljenja i preporuke, koje se tiču etičkog kodeksa, međunarodnih standarda ili ponašanja javnih tužilaca.

    Neće se razmatrati zahtevi koji se odnose na predmet sudskog ili disciplinskog ili nekog drugog postupka koji je u toku.

    Etički savet odbaciće da razmatra zahtev koji ne potpada pod njegovu nadležnost.
   
Etički savet ima diskreciono pravo da odbije da izda mišljenje ili preporuku ukoliko smatra da to nije svrhishodno za pojedinačnog tužioca, interes tužilaštva ili javni interes.

Čl.9


    Zahtev se podnosi u pismenom obliku i treba da sadrži kratak opis relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa pitanjima koja su predmt zahteva, potpisan od strane podnosioca, neposredno Etičkom savetu ili drugom organu Udruženja koji će ga bez odlaganja dostaviti Etičkom savetu.

Svi primljeni zahtevi zavode se u Administrativnoj kancelariji udruženja i prosleđuju se predsedniku Etičkog saveta .

Ukoliko postoji javno objavljeno mišljenje koje odgovara podnetom zahtevu, predsednik Saveta može poslati kopiju objavljenog mišljenja podnosiocu zahteva bez daljeg razmatranja zahteva od strane Etičkog saveta.

Ukoliko ne postoji već javno objavljeno mišljenje predsednik Etičkog saveta će zahtev proslediti članu Etičkog saveta po rotirajućem principu (izvestilac) radi prethodnog razmatranja i izrade nacrta mišljenja ili preporuke.

Ukoliko su činjenice ili okolnosti iz zahteva nepotpuni, nerazumljivi ili sadrže i neke druge nedostatke, predsednik Etičkog saveta ili izvestilac mogu zahtevati dodatne informacije u roku od 8 dana od podnosioca zahteva.

Ukoliko podnosilac ne uredi svoj zahtev i nakon proteka roka  iz prethodnog stava ovog člana zahtev ostane nepotpun, nerazumljiv ili sadrži i druge nedostatke, predsednik Etičkog saveta će odbaciti zahtev i o tome obavestiti podnosioca zahteva bez daljeg razmatranja od stane Etičkog saveta.     

ODLUČIVANjE

Čl.10


     Nakon prijema urednog zahteva izvestilac može  da zatraži izjašnjenje od lica na koga se odnosi zahtev u pismenoj formi, a prijavljeni ima mogućnost da se u roku od 8 dana od prijema zahteva izjasni o tome.

    Postupak se moće pokrenuti u roku od 12 meseci od dana učinjene povrede Kodeksa a apsolutna zastarelost nastupa istekom roka od 24 meseca od učinjene povrede.

    Odluke se donose većinom glasova svih članova Etičkog saveta.

    Članovi Etičkog saveta mogu da glasaju, da se konsultuju, komuniciraju putem pošte, telefona, elektronskom poštom ili na drugi način, ali su u tom slučaju dužni da u roku od tri dana svoj stav potvrde pismenim putem.

Etički savet svoje odluke donosi po zahtevu u roku od 90 od prijema zahteva.

VRSTE ODLUKA

Čl.11

Savet o zahtevu odlučuje u formi mišljenja  ili odluke.

    Mišljenje ili odluka sadrži kratak stav koji predstavlja izreku mišljenja ili odluke i obrazloženje o utvrđenim činjenicama koje su predmet zahteva i na kojima se mišljenje ili odluka zasniva.

    Mišljenje i odluka se odnose na primenu relevantnih zakonskih odredaba kao i odredaba Standarda tužilačke etike i međunarodno opšte prihvaćenih normi o  tužilačkoj etici i pravilima tužilačkog ponašanja koje se odnose na utvrđeno činjenično stanje.

    Mišljenje i odluke se objavljuju i dostavljaju podnosiocu zahteva, licu na koga se predstavka odnosi, svih članovima Saveta, Upravnom odboru, Tužilačkoj reči, kao i na veb stranici Udruženja na internetu.

    Mišljenja i odluke za koje Etički savet odluči da će javno objaviti uradiće se na taj način što će iz njih biti izostavljena lica, oznake tužilaštva, mesta ii informacije koje mogu identifikovati podnosioca zahteva, sud ili drugo lice.
 
Čl. 12

    Etički savet može ako se pojave bitno nove okolnosti, za koje se nije znalo u vreme usvajanja mišljenja ili odluke, većinom glasova članova Etičkog saveta izmeniti, dopuniti ili preinačiti već dato mišljenje ili odluku.
    Etički savet može da razmatra sva data mišljenja radi ocene njihove osnovanosti po sopstvenoj inicijativi ili na inicijativu Udruženja.

Čl. 13
   

Etički savet može da odluči da javno objavi mišljenje ili preporuku koja je nakon odlučivanja ostala u manjini ukoliko smatra da bi to bilo od opšteg značaja.

Čl.14

    Rezultat glasanja i odlučivanja Etičkog saveta neće biti dostupan javnosti.

PRELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Čl. 15

Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Etičkog saveta i objavljivanja na sajtu Udruženja.

 
Predsednik Etičkog saveta
Lidija Komlen Nikolić


 

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije