Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Poslovnik o radu Skupštine UTS


Na osnovu člana
22 Statuta Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Skupština Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, donosi

 

PRIVREMENI POSLOVNIK O RADU SKUPšTINE UDRUŽENjA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA SRBIJE

 

 

Član 1.

 

            Privremeni poslovnikom o radu Skupštine Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (u daljem tekstu Poslovnik) uređuje se rad Skupštine Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (u daljem tekstu Skupšina) i druga pitanja od značaja za rad Skupštine u skladu sa Statutom Udruženja javnih tužilac i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu Udruženje)

 

Član 2.

 

            Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

 

Član 3.

 

Skupština

 

- usvaja Statut Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije,

- bira Predsedika Udruženja, predsednika Skupštine, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, predsednika Programskog saveta i članove Etičkog saveta,

- razmatra i usvaja izveštaje o radu organa društva,

- usvaja finansijski izveštaj i plan rada Udruženja.

 

Član 4.

 

            Rad Skupštine je javan.

 

 

Član 5.

 

            Pre otvaranja sednice Skupštine predsednik Skupštine utvrđuje broj prisutnih članova Skupštine i konstatuje da li je prisutna jedna petina članova Udruženja.

 

            Ukoliko Skupštini ne prisustvuje jedna petina članova Udruženja, novo zasedanje Skupštine se saziva u roku od 30 dana.

 

Član 6.

 

            Dnevni red sednice utvrđuje Skupština.

 

            Svaki član Skupštine može da predloži dopunu ili izmenu dnevnog reda.

 

Član 7.

 

            Vreme rasprave po pravilu traje najduže 10 minuta za svakog člana Skupštine.

 

            Skupština može da izmeni vreme rasprave na predlog svakog člana Skupštine.

 

Član 8.

 

            Predsednik Skupštine daje i oduzima reč i stara se o redu na sednici.

 

            Zbog povrede reda na sednici prekoračenjem vremena rasprave ili kršenjem Poslovnika o radu Skupštine na drugi način, predsednik Skupštine izriče opomenu ili oduzima reč.

 

Član 9.

 

            Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ukoliko Statutom nije drugačije utvrđeno.

 

Član 10.

 

            O svakoj tački dnevnog reda raspravlja se i odlučuje pojedinačno.

 

            Predsednik Skupštine utvrđuje sadržinu predloga o kojima se glasa i nakon glasanja konstatuje rezultate glasanja.

 

Član 11.

 

            Glasanje je tajno.

 

Izuzetno kad se glasa o Statutu i drugim aktima Skupština može da odluči da glasanje bude javno.

 

           

 

 

 

Član 12.

 

            Na sednici Skupštine bira se verifikaciono izborna komisija koju čine članovi Skupštine ili lica zaposlena u Udruženju.

 

            Predsednik Skupštine utvrđuje predlog sastava verifikacione komisije.

 

            Na osnovu izveštaja verifikacione komisije, predsednik Skupštine konstatuje rezultate glasanja.

 

Član 13.

 

            Kada se obavi razmatranje svih tačaka dnevnog reda i glasanje po njima predsednik Skupštine zaključuje sednicu Skupštine

 

Član 14.

 

            O radu na sednici se vodi zapisnik.

 

            Zapisnik obuhvata glavne podatke o radu na sednici i sadrži: datum, mesto i vreme održavanja sednice Skupštine, broj prisutnih članova Skupštine, ime predsednika Skupštine, utvrđuje dnevni red, imena i bitne delove izlaganja učesnika u rspravi, rezultate glasanja o svakoj tački dnevnog reda i sadržinu i naziv donetih odluka i zaključaka.

 

            Zapisniku se prilažu kopije materijala koji je razmatran na sednici, koji čine sastavni deo zapisnika.

 

Član 15.

 

            Lice koje vodi zapisnik određuje Skupština na predlog predsednika Skupštine.

 

            Zapisnik potpisuju zapisničar i predsednik Skupštine.

 

            Zapisnik sa sednice se čuva u dokumentaciji Udruženja.

 

Član 16.

 

            Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

            Ovaj Poslovnik će se primenjivati do donošenja Poslovnika o radu Skupštine Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

 


 

Poslovnik u elektronskoj formi možete preuzeti OVDE . (.pdf, 83Kb)

 

Poslednje vesti

Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
„Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ „Mišljenje o etici“ javnih tužilaca u funkciji napada na „neposlušne“ Većina građana Srbije je po prvi put saznala da postoji Etički odbor Državnog veća tužilaca kada je u brojnim medijima objavljena informacija kako... More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije