Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Etički kodeks

ETIČKI KODEKS
Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Uvod

U osnovi većine pravila kojih se tužioci u današnje vreme pridržavaju nalaze se poštovanje ustavnih odredbi, medjunarodnih ugovora i konvencija, odgovarajućih pravnih tradicija, internih poslovnika i drugih sličnih izvora.  Tužioci štite ustavnost i zakonitost u okviru svoje nadležnosti i imaju izražen osećaj odgovornosti za poverenje koje im javnost ukazuje. Etički kodeks će služiti kao kamen temeljac tuzilačke profesionalne odgovornosti.

Cilj Uduženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (u daljem tekstu Udruženje) je da u ovom Kodeksu detaljnije definise generalno prihvacena pravila koje se ticu ponasanja tužilaca, uz obracanje paznje na objektivna ogranicenja koja postoje u zemljama u tranziciji. Ovaj Kodeks treba smatrati skupom pravila koja su podlozna izmenama, na nacin koji je u samom Kodeksu naveden. Ova pravila odnose se na sve nocioce javnotužilačke funkcije i tužilačke pomoćnike.  

Etički kodeks

Imajući u vidu da je zajednica naroda proklamovala prava i slobode svih ljudi u Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava Ujedinjenih Nacija i kasnijim medjunarodnim ugovorima, konvencijama i drugim instrumentima; 

Imajući u vidu da su Ujedinjene Nacije, na svom Osmom kongresu o prevenciji zločina i tretmanu prestupnika 1990. godine u Havani, na Kubi, usvojile Smernice o ulozi tužilaca;

Imajući u vidu da Savet Evrope u svojoj Preporuci (2000) 19 o ulozi javnog tužilaštva u krivično - pravnom sistemu preporučuje da se tužioci, vršeci svoje dužnosti, pridržavaju Kodeksa ponašanja;

Imajući u vidu da je Medjunarodno udruženje u svojim Standardima profesionalne odgovornosti i dekleraciji osnovnih dužnosti I prava tužilaca sacinilo dokument koji služi kao medjunarodni temelj za ponasanje tužilaca; 

Imajući u vidu da javnost treba da ima poverenja u integritet pravnog sistema i javnih tužilaca koji igraju kljucne uloge u sprovodjenju pravde;

Stoga Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije usvaja sledeci tekst kao Eticki kodeks tužilaca:

1) Profesionalno ponašanje

Tužioci su dužni da:

a)  u svakom trenutku svojom dostojnošću, ponašanjem i izgledom održe čast i ugled svoje profesije;
b)  se pridržavaju najvisih standarda integriteta i brige;
c) budu nepotkupljivi, nepristrasni i nezavisni, i da ne dozvole da se na njih vrši pritisak iz bilo kojih izvora,
d) se neprestano trude da uvecavaju svoje profesionalno znanje i sposobnosti;
e) svoje dužnosti obavljaju pravedno i objektivno, bez straha, predrasuda ili blagonaklonosti; i bez diskriminacije po bilo kom osnovu kao što su pol, rasa, nacionalnost …  
f) postuju, stite i pridržavaju se zakona i univerzalnog koncepta ljudskih prava, te da služe javnom interesu i štite ga.

2) Ponašanje u medjusobnim odnosima.

2.1 U svojim medjusobnim odnosima, kao i u odnosima sa ostalim zaposlenim, tužioci treba:

a)  da se jedni prema drugima, kao i prema ostalim zaposlenim, ponasaju s postovanjem kao i da komuniciraju otvoreno;
b)  da imaju obzira prema dužnostima drugih i da ne zahtevaju od drugih tužilaca, ili ostalih zaposlenih, pružanje usluga koje bi mogle da naskode tužilaštvu ili medjusobnim odnosima.

  1.    U odnosima sa podredjenima, kao i sa ostalim zaposlenim, nadredjeni treba:

 

 1. da se ponasa pravedno i da služi za primer;
 2. da ih ohrabruje da usavrsavaju svoje profesionalno znanje i sposobnosti;
 3. da ih pravovremeno informise o stvarima koje su neophodne za njihovo uspesno obavljanje dužnosti;
 4. podredjeni treba da mu/joj se obracaja sa dužnim postovanjem.

 

2.3   Tužilaštvo treba da saradjuje sa drugima na nacin koji je orjentisan ka postizanju rezultata i da otvoreno komunikaciju.

 

3) Uloga u krivičnom postupku i drugim sudskim postupcima

  1.    Tužioci svoje dužnosti treba da obavljaju pravedno i efikasno.

 

  1.    Tužioci treba da aktivno ucestvuju u postupku, na sledeci nacin: 

a)    u odnosu na policiju:

  1. Kada učestvuju u istrazi krivičnog dela i ostvaruju svoje nadležnosti u donosu na policiju, treba to da cine objektivno i profesionalno, dajuci jasne instrukcije; 

 

  1. Prilikom učešća u predkrivičnom postupku, tužioci su dužni da preduzimaju sve mere da policija:

- poštuje zakone i osnovna ljudska prava, i da radi u skladu sa zakonom i na odgovarajuci nacin;
- predaje izvestaje koji su istiniti i kompletni;
- informiše tužioca o istražnim radnjama koje je policija sprovela u okviru predkrivičnog postupka. 

b)  u odnosu na sud:

 1. Vršeci svoju funkciju, tužioci treba da postuju ugled, nezavisnost i nepristrasnost suda i da stite prava svih ucesnika u sudskom procesu; 
 2. Tužilac je dužan da preuzme krivično gonjenje kada postoji osnovana sumnja i dokazi da je odredjeno lice počinilo krično delo koje se goni po službenoj dužnosti, a odustane od krivičnog gonjenja u odsustvu takvih dokaza.
 3. Tužioci ce uvek tragati za istinom i pomagati sudu da dodje do istine, te da pravedno presudi u odnosu na zajednicu, žrtve i optužene, u skladu sa zakonom i pravednošću;
 4. Tužioci su dužni da obezbede da se odgovarajuće lice goni za odgovarajuće krivično delo u interesu pravde, a ne samo u interesu osude;
 5. Čuvace profesionalne tajne;
 6. Uzimace u obzir stavove, legitimne interese i moguce strahove žrtava i svedoka kada su njihovi licni interesi ugroženi, ili to mogu postati, trudiće se da osiguraju informisanost žrtava i svedoka o njihovim pravima i da, ukoliko je to neophodno, osiguraju fizičku i mentalnu zaštitu njihovu i njihovih najbližih;
 7. Neće koristiti dokaze koji su stečeni na protivzakonit način, a koji bi predstavljali kršenje ljudskih prava osumnjičenih, i zalagaće se da se protiv onih koji se takvim metodama služe preduzmu odgovarajuće radnje.

 

c) U odnosu na advokate postupati profesionalno poštujući pri tome specifičnu ulogu tužioca u sudskom postupku.

 

4) Odnos prema :

a) Zakonodavnoj i izvršnoj vlasti :

 1. Tužioci su dužni da u dodiru sa Zakonodavnom i izvršnom vlasću poštuju Ustavni i pravni položaj i autoritet tih vlasti, ne mešajuci se u njihove nadležnosti. 
 2. Da bi promovisali pravednost i delotvornost kriminalne politike, tužioci treba da saradjuju sa vladinim telima i  institucijama u skladu sa zakonom istovremeno zadržavajući svoju nezavisnost i samostalnost.

 

b) Medijima

Čuvajuci profesionalne tajne i štiteci interese krivičnog postupka, tužioci medijima treba da pruže sto je moguće više objektivnih informacija, u odnosu na datu situaciju, i da nastoje da u svojim javnim nastupima brane ugled javnotužilačke funkcije. 

c) Društvu

U komunikaciji sa javnošcu, tužioci treba da se ponašaju korektno, sa pažnjom, strpljenjem i dužnim poštovanjem prema svakome sa kim dodju u kontakt.

d)  Drugim državama i Medjunarodnim telima

U postupanju po zahtevima za medjusobnom pravnom pomoći, tužioci treba da zahtevanu pomoć pruže, uz istu pažnju i oprez koje pokazuju pri radu na sopstvenim predmetima.

5) Ponašanje u svakodnevnom životu

 

a) Bez obzira da li su na dužnosti ili ne,  tužioci su dužni :

 1. da se ponašaju u skladu sa javnim karakterom tužilačke funkcije koja uključuje primenu odredjenih standarda, sto može da rezultira time da izvesna dela ili previdi tužioca mogu postati predmet javne debate, ugrožavajuci time ugled tužilaštva; 

 

 1. da budu osobe od integriteta, to jest da ne vrše ikakve radnje, nalaze druga zaposlenja, niti se bave aktivnostima koje mogu da utiću na njihov profesionalni slobodouman stav, ili koje mogu da ostave takav utisak. 

b) Tužiocima je dozvoljeno da osnivaju i uclanjuju se u profesionalne i druge organizacije radi zastupanja svojih interesa, promovisanja svoje profesije, obuke ili zastite svog položaja.

c) Uzimajući u obzir objektivna ogranicenja države koja je u tranziciji, tužiocima nije dozvoljeno da se tokom obavljanja funkcije učlanjuju u politicke stranke, kao ni da javno iznose svoje primedbe i mišljenja o odredjenim političkim temama.

6) Sukob interesa

Javni tužioci ne smeju da koriste svoj službeni položaj u svrhu zadovoljavanja svojih ili tudjih interesa niti da učestvuje u postupcima gde bi njihova nepristrasnost bila dovedena u pitanje.

            7) Usvajanje, evaluacija i izmene Kodeksa

7.1       Kodeks usvaja Skupština Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca  Srbije i on će se odnositi na sve članove Udruženja.
7.2       Skupština će, sa ciljem osavremenjivanja, s vremena na vreme vršiti evaluaciju Kodeksa.

7.3       Preko svojih odeljenja, članovi mogu Izvršnom odboru Udruženja podnositi inicijative za izmenu Kodeksa. Izvršni odbor će predloge za izmenu i dopunu Kodeksa podneti Skupštini Udruženja.

8) Poštovanje Kodeksa

8.1    Svi javni tužioci treba da postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom.
8.2    O postojanju povrede Etičkog kodeksa donosi odluku Etički savet.
8.3.   Postupak za donošenje odluke o povredi Etičkog kodeksa pokreće i vodi Etički savet po Poslovniku o radu koji sam donese po pribavljenoj saglasnosti Upravnog odbora.
8.4    Etički savet ne može izricati bilo kakve sankcije ili mere, a kad donese odluku o postojanju teže povrede Etičkog kodeksa, učinjene od strane člana Udruženja, Etički savet će predložiti isključenje tog člana nadležnom organu Udruženja.
8.5.   Etički savet može zauzimati i opšte stavove i mišljenja u vezi Etičkih pitanja.
8.6.   Odluke, stavovi i mišljenja Etičkog saveta se obavezno javno objavljuju u štampanim i elektronskim glasilima Udruženja, a Etički savet može odlučiti da ih objavi i u drugim javnim glasilima.   

Poslednje vesti

NVO tužiocima i sudijama: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu NVO tužiocima i sudijama: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu Grupa od 17 organizacija civilnog društva pozvala je danas Državno veće tužilaca, Republičkog javnog tužioca i Visoki savet sudstva da rade svoj... More detail
Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Saopštenje MEDEL-a povodom situacije u pravosuđu Srbije Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratije (MEDEL) sa zabrinutošću prati prilike u pravosuđu Republike Srbije. More detail
Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Tabloidna hajka protiv Gorana Ilića rezultirala reakcijom republičkog javnog tužioca: Zagorka Dolovac inicirala postupak protiv svog zamenika Etički odbor Državnog veća tužilaca raspravljao je juče o tužiocu Goranu Iliću, po zahtevu republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije