Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Ostala akta u proceduri Kriterijumi za prvi izbor

Kriterijumi za prvi izbor


* verzija usaglašena sa sugestijama i predlozima Ministarstva pravde Republike Srbije.


Na osnovu člana 82. st.1. Zakona o javnom tužilaštvu (Službeni glasnik RS, br. 116. od 22.12.2008. godine), člana 58. st.1 i člana 13. tačka 25. Zakona o Državnom veću tužilaca (Službeni glasnik RS, br. 116. od 22.12.2008. godine), Državno veće tužilaca donosi
    
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA
ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLjENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA ZA NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE


Glava I
Opšte odredbe

Predmet i cilj Pravilnika
Član 1.

    (1) Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije (u daljem tekstu Pravilnik) odnosi se na izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca shodno članu 129. i 131. Zakona o javnom tužilaštvu (Službeni glasnik RS, br. 116. od 22.12.2008. godine) koji su izabrani ili raspoređeni po Zakonu o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik RS”, br. 63/01, 42/02, 39/03, 44/04, 51/04, 61/05, 46/06 i 106/06) i Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine („Službeni glasnik RS”, br. 67/03, 135/04, 61/05 i 101/07), a koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije, kao i na predlaganje za izbor javnih tužilaca i predlaganje za prvi izbor zamenika javnih tužilaca.  

(2) Pravilnikom se utvrđuju objektivni i jedinstveni kriterijumi, primenjiva i uporediva merila i uređuje nepristrasan i kontroli podložan postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti.

(3) Stručnost, osposobljenost i dostojnost predstavljaju osnov pri predlaganju i izboru nosioca javnotužilačke funkcije.


Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti
Član 2.

(1) Stručnost se utvrđuje na osnovu: opšteg stručnog znanja i posedovanja posebnih znanja koja su od  značaja za vršenje javnotužilačke funkcije,

(2) Osposobljenost se utvrđuje na osnovu: ispoljene sposobnosti u primeni stručnih znanja i preduzimanja procesnih radnji, iskazane profesionalne veštine, analitičkog mišljenja, sposobnosti rasuđivanja i donošenja odluka, umešnosti obrazlaganja pravnih stavova, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja, sposobnosti komuniciranja i sposobnosti za timski rad.

(3) Dostojnost se utvrđuje na osnovu ugleda koji kandidat uživa u  profesionalnoj sredini  svojim  ponašanjem u vršenju javnotužilačke funkcije i van nje.
    
Utvrđivanje stepena ostvarenosti kriterijuma
Član 3.


(1) Stepen ostvarenosti kriterijuma za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti utvrđuje se predviđenim merilima i izražava se ocenom.
    
(2) Ocena je pokazatelj stručnosti i ospobljenosti javnog tužioca i zamenika javnog tužioca u vršenju javnotužilačke dužnosti.

(3) Ocene su:
- ne zadovoljava
- zadovoljava
- zadovoljava za napredovanje
 
Ocena stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti
Član 4.


    (1) Ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti nosioca javnotužilačke funkcije vrši Državno veće tužilaca.
     
    (2) Državno veće tužilaca pribavlja podatke i mišljenja od organa i organizacija u kojima je kandidat radio, u  skladu sa čl.80. st.2 Zakona o javnom tužilaštvu.

    (3) Podatke o kandidatu Državno veće tužilaca pribavlja iz službene evidencije javnih tužilaštava u kojima je kandidat radio u poslednje tri godine.

Utvrđivanje proseka
Član 5.


    (1) Državno veće tužilaca je u obavezi da u roku od tri meseca od dana konstituisanja utvrdi i objavi prosečan broj donetih odluka po nosiocu javnotužilačke funkcije za vrstu tužilaštva za period od poslednje tri godine.

(2) Prosek za opštinsko javno tužilaštvo utvrđuje se u odnosu na sva opštinska javna tužilaštva na području neposredno višeg okružnog javnog tužilaštva i računa se za svaku od poslednje tri kalendarske godine na taj način što se sabere ukupan broj donetih odluka opštinskih javnih tužilaštava na području neposredno višeg okružnog javnog tužilaštva, nakon čega se dobijeni broj podeli sa brojem nosilaca javnotužilačke funkcije kojima su dodeljeni predmeti u rad.

(3) Prosek za okružno javno tužilaštvo utvrđuje se u odnosu na sva okružna javna tužilaštva na teritoriji Republike i računa se za svaku od poslednje tri kalendarske godine na taj način što se sabere ukupan broj donetih odluka okružnih javnih tužilaštava, nakon čega se dobijeni broj podeli sa brojem nosilaca javnotužilačke funkcije kojima su dodeljeni predmeti u rad.

(4) Prosek za Republičko javno tužilaštvo utvrđuje se na osnovu podataka za to tužilaštvo na taj način što se sabere ukupan broj donetih odluka za svaku vrstu predmeta posebno, nakon čega se dobijeni broj podeli sa brojem nosilaca javnotužilačke funkcije za svaku vrstu predmeta.

Značenje izraza
Član 6.


    (1) Izrazi u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

    (2) Doneta odluka predstavlja procesno relevantni stav tužioca u koji spadaju: rešenje o odbačaju krivične prijave, zahtev za sprovođenje istrage,  zahtev za proširenje istrage prema novom licu, predlog da se istraga ne sprovede, optužnica, optužni predlog, predlog za izricanje mere bezbednosti prema neuračunljivim licima, predlog da se pokrene pripremni postupak prema maloletniku, usvojeni predlog da se postupak prema maloletniku obustavi zbog necelishodnosti krivičnog gonjenja, predlog da se maloletniku izrekne krivična sankcija,  a u predmetima KTR upisnika službena beleška.

    (3) Posebno složeni predmeti i posebno složeni poslovi su oni predmeti, odnosno oni poslovi koji su kao takvi određeni obrazloženom odlukom javnog tužioca.


Glava II
Kriterijumi za ocenu zamenika javnog tužioca koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije


Uopšte o kriterijumima za ocenu zamenika javnog tužioca i njihova podela
Član 7.


    (1) Kriterijumi za ocenu stručnosti i osposobljenosti u radu zamenika javnog tužioca su:

- efikasnost u postupanju,
- ispoljena stručnost,
- iskazana sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvalitet pisanog i usmenog izražavanja i umešnost obrazlaganja pravnih stavova,
- usvajanje novih znanja, primena novih ovlašćenja, stručno usavršavanje i obuka,
- odnos i saradnja sa zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, organizacijama i učesnicima u postupku.

(2) Kriterijumi se dele na kvantitativne i opisne:

- kvantitativni kriterijum je efikasnost u postupanju.
 
- opisni kriterijumi su: ispoljena stručnost; iskazana sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja i umešnosti obrazlaganja pravnih stavova; usvajanje novih znanja, primena novih ovlašćenja, stručno usavršavanje i obuka; odnos i saradnja sa zaposlenima, sudom, drugim državnim organima, organizacijama i učesnicima u postupku.

(3) Ostvarenost  opisnih kriterijuma utvrđuje se na osnovu podataka za poslednje tri kalendarske godine.

Efikasnost u postupanju
Član 8.


(1) Ocena efikasnosti u postupanju vrši se na sledeći način: podaci iz evidencije javnog tužilaštva koji se odnose se na broj donetih odluka nosioca javnotužilačke funkcije upoređuju se sa podatkom o proseku donetih odluka po nosiocu javnotužilačke funkcije shodno članu 5. ovog pravilnika.

(2) Stepen ostvarenosti merila:
     nosilac javnotužilačke funkcije koji je u periodu ocenjivanja prosečno doneo odluka  
- do 50% od proseka .......................................ne zadovoljava,
- od 50% do 120% od proseka.............................zadovoljava,
 - preko 120% od proseka........zadovoljava za napredovanje.

(3) Nosilac javnotužilačke funkcije koji je radio na posebno složenim predmetima ili vršio posebno složene poslove u javnom tužilaštvu, a ostvario do 50% od proseka ocenjuje se ocenom «zadovoljava», a onaj koji je ostvario od 50% do 120% od proseka ocenjuje se «zadovoljava za napredovanje».

(4) Ocena po osnovu st.3. ovog člana mora biti posebno obrazložena.

Ispoljena  stručnost
Član 9.

 
(1) Ocena  ispoljene stručnosti nosioca javnotužilačke funkcije vrši se na osnovu procene stepena složenosti predmeta koji su  mu dodeljeni u rad, rada sa pripravnicima i saradnicima, iskazanog opšteg stručnog znanja neophodnog za kvalitetno obavljanje funkcije i stručnog znanja iz posebnih oblasti od značaja za rad u javnom tužilaštvu.

(2) Utvrđivanje ocene  vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada, kao i  osnovanosti  pritužbi na rad.

(3) Sa  podacima  iz stava 2. kolegijum upoznaje javni tužilac

(4) Stepen ostvarenosti merila:
nosilac javnotužilačke funkcije koji je u periodu ocenjivanja
- ne ispoljava stručno znanje; iznete su brojne i suštinske primedbe ili je  ocenjeno da su brojne pritužbe uglavnom osnovane...............................ne zadovoljava,
- ispoljeno potrebno stručno znanje; nema suštinskih  primedbi na njegov rad............zadovoljava,
- ispoljeno nadprosečno stručno znanje; visok stepen stručnog znanja iz posebnih oblasti od značaja za rad u javnom tužilaštvu; radi na posebno složenim predmetima; radi sa pripravnicima i saradnicima; radi na složenim projektima obuke............................. zadovoljava za napredovanje.

(5) Ocena iz st. 4. tač.3. ovog člana mora biti posebno obrazložena.

Iskazana sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja i umešnosti obrazlaganja pravnih stavova
Član 10.


(1) Ocena iskazane sposobnosti u preduzimanju procesnih radnji, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja i umešnosti obrazlaganja pravnih stavova vrši se na osnovu: ostvarene rukovodeće uloge u pretkrivičnom postupku, prilagođavanja konkretnoj procesnoj situaciji, inicijativnosti u postupku, sposobnosti zastupanja optužnog akta i doprinosa efikasnosti postupka; preciznosti, pismenosti i razumljivosti akata, kvaliteta usmenog izlaganja, veštine učestvovanja u stručnim raspravama i argumentovanosti pravnih stavova.

(2) Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada, kao i  osnovanosti  pritužbi na rad.

(3) Sa  podacima  iz stava 2. kolegijum upoznaje javni tužilac.

(4) Stepen ostvarenosti merila:
nosilac javnotužilačke funkcije koji je u periodu ocenjivanja
- ne ostvaruje rukovodeću ulogu u pretkrivičnom postupku, nema inicijativnosti, prilikom pregleda iznete mnogobrojne primedbe na preciznost, pismenost i razumljivost dispozitiva, umešnost obrazlaganja je na niskom nivou, na pretresu neaktivan, izlaže nerazumljivo i bez stručne argumentacije, ne prilagođava se izmenjenim procesnim situacijama ....ne zadovoljava,
- na zadovoljavajućem nivou rukovodeća uloga u pretkrivičnom postupku i  inicijativnost; primedbe na preciznost, pismenost, razumljivost i obrazloženost podnesaka su retke; na pretresu aktivan u dovoljnoj meri, uspešno učestvuje u stručnoj raspravi, izlaganja su razumljiva i stručno obrazložena, prilagođava se izmenjenim procesnim situacijama .........zadovoljava,
- izuzetno kvalitetno ostvaruje rukovodeću ulogu u pretkrivičnom postupku; pokazuje izuzetno visok stepen inicijativnosti; preciznost, pismenost, razumljivost i obrazloženost akata na izuzetno viokom nivou; na pretresu izuzetno aktivan i izuzetno uspešno učestvuje u raspravi; izlaganja izuzetno kvalitetno stručno obrazložena; izuzetno dobro se prilagođava novim procesnim situacijama; aktivno doprinosi efikasnosti postupka  ................zadovoljava za napredovanje.

(5) Ukoliko podaci iz spisa predmeta nosioca javnotužilačke funkcije koji se ocenjuje ne pružaju dovoljno osnova za utvrđivanje ocene iz st.2. ovog člana ili ukoliko su podaci iz spisa nedovoljni ili nejasni, radi objektivnijeg ocenjivanja javni tužilac može da prikuplja druge ili proverava postojeće podatke.

Usvajanje novih znanja, primena novih ovlašćenja, stručno usavršavanje i obuka
Član 11.


(1) Ocena usvajanja novih znanja, primene novih ovlašćenja, stručnog usavršavanja i obuke utvrđuje se na osnovu: spremnosti za usvajanje novih znanja, ostvarnih rezultata u primeni novih ovlašćenja, učešća u stručnom usavršavanju i obuci, kao i osposobljenosti za rad sa novim i informacionim tehnologijama.

(2) Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu: podataka o aktivnom učešću u obuci i seminarima u zemlji i inostranstvu, završenim specijalističkim kursevima u stručnim oblastima relevantnim za njegov rad, na osnovu objavljenih stručnih i naučnih radova u relevantnim časopisima, odnosno stručnih ili naučnih publikacija, stečenih akademskih titula iz relevantne naučne oblasti, kao i podataka o primeni novih ovlašćenja (236., 237. Zakonika o krivičnom postupku, čl.58. čl.62 i čl.70. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica), kao i korišćenju novih i informacionih tehnologija.

(4) Ocena osposobljenosti za rad sa novim i informacionim tehnologijama utvrđuje se na osnovu podataka o korišćenju računara, interneta, elektronske baze pravnih propisa i sudske prakse, internih programa tužilaštva i mreže tužilaštva u kojima se u  elektronskom obliku čuvaju predmeti i podaci.

(5) Stepen ostvarenosti merila:
nosilac javnotužilačke funkcije koji u periodu ocenjivanja
- odbija obuku, ne primenjuje nova ovlašćenja i ne koristi informacione tehnologije............................ne zadovoljava,
- učestvuje u obuci, primenjuje nova ovlašćenja, koristi računar i elektronske baze podataka koje mu stoje na raspolaganju...........................zadovoljava,
- aktivno učestvuje u obuci, primenjuje nova ovlašćenja, objavi stručne i naučne radove u relevantnim časopisima, objavi monografiju iz relevantne stručne ili naučne oblasti, poseduje akademsku titulu iz relevantne naučne oblasti, uspešno izvršio prezentaciju stručne teme na relevantnom skupu sa međunarodnim učešćem, koristi računar i elektronske baze podataka koje mu stoje na raspolaganju..................................zadovoljava za napredovanje.

Odnos i saradnja sa zaposlenima, sudom i drugim državnim organima,
organizacijama i strankama
Član 12.


(1) Ocena odnosa i saradnje sa zaposlenima, sudom, drugim državnim organima, organizacijama i strankama vrši se na osnovu: saradnje i profesionalnog odnosa prema drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, spremnosti za razmenu mišljenja i pružanje stručne pomoći, profesionalnog odnosa prema tužilačkim pomoćnicima, pripravnicima i osoblju, prema sudijama i osoblju suda, prema sudu, drugim državnim organima i organizacijama koja vrše javna ovlašćenja, saradnje sa strukovnim i stručnim oranizacijama, kao i organizacijama koja se bave pitanjima od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije, odnosa sa strankama, poštovanja ličnosti i dostojanstva učesnika u postupku i preduzimanju mera radi sprečavanja diskriminacije.

(2) Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada, kao i  osnovanosti  pritužbi na rad.

(3) Javni tužilac će upoznati kolegijum sa pojedinim  podacima iz stava 1. ovog člana, koji su mu dostupni kao javnom tužiocu.

(4) Stepen ostvarenosti merila:
zamenik javnog tužioca koji  u periodu ocenjivanja
- ne sarađuje sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije i ne razmenjuje stručna mišljenja, ne pruža stručnu pomoć i u trajnom je sukobu sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije i drugim zaposlenima, neprofesionalno se odnosi prema sudijama i osoblju suda, ne sarađuje sa sudom i drugim državnim organima, izuzetno neprofesionalno postupa prema strankama, ne  sarađuje sa strukovnim i stručnim oranizacijama, kao i organizacijama koja se bave pitanjima od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije kada je to neophodno, ne poštuje ličnost i dostojanstvo učesnika u postupku i ne preduzima mere radi sprečavanja diskriminacije ili uopšte svojim postupanjem ozbiljno narušava ugled javnog tužilaštva...........................ne zadovoljava,
- saradnja sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije na očekivanom profesionalnom nivou, razmenjuje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć samo ukoliko je to neophodno, nije u sukobu sa zaposlenima, odnos prema sudu, sudijama i osoblju suda na potrebnom profesionalnom nivou, stepen saradnje sa drugim državnim organima na profesionalnom nivou, sarađuje sa strukovnim i stručnim oranizacijama, kao i organizacijama koja se bave pitanjima od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije kada je to neophodno, sa strankama komunicira profesionalno..........................zadovoljava,
- saradnja sa drugim nosiocima javnotužilačke funkcije na visokom profesionalnom  nivou, spreman da pruži pomoć i razmeni mišljenje, sklon je zajedničkom radu i saradnji, sa zaposlenima je u dobrim profesionalnim odnosima, odnos prema sudu, sudijama i osoblju suda na visokom profesionalnom nivou, kao i saradnja sa drugim državnim organima, saradnja sa strukovnim i stručnim oranizacijama i organizacijama koja se bave pitanjima od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije izuzetno dobra, sa strankama komunicira visokoprofesonalno poštujući njihovu ličnost i dostojanstvo, uopšte svojim postupanjem podiže ugled javnog tužilaštva i javnotužilačke funkcije.........zadovoljava za napredovanje.

(5) Zamenik javnog tužioca koji uz redovno obavljanje dužnosti zadovoljavajuće obavlja i  poslove rukovodioca odeljenja ili zamenika javnog tužioca koji je godišnjim rasporedom određen da zamenjuje javnog tužioca  ocenjuje se  «zadovoljava za napredovanje».

Dostojnost zamenika javnog tužioca
Član 13.


    (1) Ocena dostojnosti vrši se na osnovu skupa moralnih osobina koje bi zamenik javnog tužioca trebalo da poseduje, kao i ponašanja u skladu sa tim osobinama, a kojima se čuva ugled javnotužilačke funkcije.

(2) Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu posedovanja moralnih osobina kao što su: poštenje, savesnost, pravičnost, svest o društvenoj odgovorosti i iskazanog ponašanja u vidu pouzdanosti, nepristrasnosti, dostojanstvenosti, preuzimanja odgovornosti za ugled tužilačke organizacije u javnosti i dr.

(3) Stepen ostvarenosti merila:
zamenik javnog tužioca koji:
    - ne poseduje u dovoljnoj meri osobine i u dovoljnoj meri ne ispoljava ponašanje koje bi ga činilo dostojnim..................nedostojan je,
    - poseduje u dovoljnoj meri osobine i u dovoljnoj meri ispoljava ponašanje koje ga čini dostojnim...............dostojan je.
    

GLAVA III
Kriterijumi za ocenu javnih tužilaca koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije

Uopšte o  kriterijumima za ocenu javnog tužioca  
Član 14.


    (1) Posebni kriterijumi za ocenjivanje stručnosti i osposobljenosti u radu  javnog tužioca (u daljem tekstu posebni kriterijumi) su:
    - opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom,
    - sposobnost ostvarivanja nadzora,
    - sposobnost unapređivanja rada javnog tužilaštva, i
    - sposobnost upravljanja u kriznim situacijama  

(2) Posebni kriterijumi su opisni.

Opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom
Član 15 .


    (1) Ocenjivanje opšte sposobnosti rukovođenja javnim tužilaštvom se vrši na osnovu: sposobnosti javnog tužioca da upravlja javnim tužilaštvom, organizacione sposobnosti, materijalnih, finansijskih, administrativnih i drugih poslova kojima se obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva i pojedinih organizacionih jedinica, obezbeđenja sigurnosti podataka, kao i sposobnosti određivanja ciljeva i prioritetnih zadataka u radu javnog tužilaštva, odnosno sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje tih ciljeva i zadataka, opšte sposobnosti predstavljanja javnog tužilaštva i sposobnosti unapređenja zajedništva u javnom tužilaštvu.

(2) Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi višeg javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada,  osnovanosti  pritužbi na rad, ostvarenih rezultata rada tužilaštva, aktivnosti tužioca u rešavanju tekućih poslova koji se tiču funkcionisanja tužilaštva.

(3) Sa  podacima  iz stava 2. kolegijum upoznaje javni tužilac i viši javni tužilac.
    
    (4) Stepen ostvarenosti merila:
javni tužilac kojem je u periodu ocenjivanja
- opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom na niskom nivou, ne obezbeđuje u dovoljnoj meri pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva i pojedinih organizacionih jedinica, ne poseduje  sposobnost određivanja ciljeva i prioritetnih zadataka u radu javnog tužilaštva, odnosno ne poseduje sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje tih ciljeva i zadataka; ne poseduje opštu sposobnost predstavljanja, ni sposobnost unapređenja zajedništva u javnom tužilaštvu........................ne zadovoljava,

- opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom je na srednjem nivou,  u dobroj meri obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva i pojedinih organizacionih jedinica, poseduje sposobnost određivanja ciljeva i prioritetnih zadataka u radu javnog tužilaštva, odnosno sposobnost  podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje tih ciljeva i zadataka; opšta sposobnost predstavljanja javnog tužilaštva je na srednjem nivou, sposobnost unapređenja zajedništva u javnom tužilaštvu je na srednjem nivou................................zadovoljava

- opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom je na visokom nivou, u potpunosti obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva i pojedinih organizacionih jedinica, poseduje izrazitu  sposobnost određivanja ciljeva i prioritetnih zadataka u radu javnog tužilaštva, odnosno ima naglašenu sposobnost podsticanja nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje tih ciljeva i zadataka; opšta sposobnost predstavljanja javnog tužilašva je na visokom nivou, sposobnost unapređenja zajedništva u javnom tužilaštvu na visokom nivou...............zadovoljava za napredovanje.

Sposobnost ostvarivanja nadzora
Član 16.


    (1) Ocenjivanje sposobnosti ostvarivanja nadzora vrši se na osnovu  sposobnosti praćenja rada zamenika javnog tužioca, državnih službenika i nameštenika i rada nižih javnih tužilaštava; prepoznavanja i praćenja složenih predmeta; spremnosti pružanja pomoći i davanja uputstava i saveta zamenicima javnog tužioca i nižim javnim tužiocima, tužilačkim pomoćnicima i pripravnicima; umešnosti prenošenja uputstava i obaveštenja višeg javnog tužilaštva nižim javnim tužilaštvima, zamenicima i ostalim zaposlenima, kao i ispravnog i blagovremenog odlučivanja o primedbama i pritužbama na rad zaposlenih.

    (2) Utvrđivanje ocene vrši se na osnovu zapažanja ili primedbi višeg javnog tužioca, odnosno zapažanja ili primedbi prilikom pregleda rada i   osnovanosti  pritužbi na rad.

(3) Sa  podacima  iz stava 2. kolegijum upoznaje viši javni tužilac

    (4) Stepen ostvarenosti merila:
javni tužilac koji u periodu ocenjivanja
- ne preduzima potrebne mere praćenja rada i nadzora; u dovoljnoj meri ne poseduje sposobnost prepoznavanja i praćenja složenih predmeta; u dovoljnoj meri ne poseduje sposobnost i nije u dovoljnoj meri spreman da pruži pomoći i izda uputstava i savete zamenicima javnog tužioca i nižim javnim tužiocima, tužilačkim pomoćnicima i pripravnicima; u dovoljnoj meri ne poseduje umeće  prenošenja uputstava i obaveštenja višeg javnog tužioca nižim javnim tužilaštvima, zamenicima i ostalim zaposlenima, a o primedbama i pritužbama na rad zaposlenih po pravilu ne odlučuje blagovremeno i pravilno................................ne zadovoljava,
- ima manjih propusta u praćenju rada i nadzoru zamenika javnog tužioca, državnih službenika i nameštenika i rada nižih javnih tužilaštava; poseduje  sposobnost prepoznavanja i praćenja složenih predmeta; u dovoljnoj meri je spreman da pruži pomoć i izda uputstava i savete zamenicima javnog tužioca i nižim javnim tužiocima, tužilačkim pomoćnicima i pripravnicima; u dovoljnoj meri poseduje umeće  prenošenja uputstava i obaveštenja višeg javnog tužioca nižim javnim tužilaštvima, zamenicima i ostalim zaposlenima; o primedbama i pritužbama na rad zaposlenih, po pravilu, odlučuje blagovremeno i pravilno.....................................zadovoljava,    
- u celini i redovno prati i nadzire rad zamenika javnog tužioca, državnih službenika i nameštenika i rad nižih javnih tužilaštava; poseduje naglašenu sposobnost prepoznavanja i praćenja složenih predmeta; poseduje naglašenu sposobnost i spremnost pružanja pomoći i davanja uputstava i saveta zamenicima javnog tužioca i nižim javnim tužiocima, tužilačkim pomoćnicima i pripravnicima; naglašeno umeće prenošenja uputstva i obaveštenja višeg javnog tužioca nižim javnim tužilaštvima, zamenicima i ostalim zaposlenima, a o primedbama i pritužbama na rad zaposlenih odlučuje blagovremeno i pravilno ........zadovoljava za napredovanje.

Sposobnost unapređivanja rada javnog tužilašva
Član 17.


(1) Vrednovanje sposobnosti unapređivanja rada javnog tužilaštva se vrši na osnovu: korišćenja najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju; sposobnosti usmeravanja zaposlenih ka korišćenju novih i informacionih tehnologija; sposobnosti usmeravanja praćenja i proučavanja javnotužilačke i sudske prakse i prenošenju promena u sudskoj praksi; sposobnosti ujednačavanja rada i postupanja zamenika javnog tužioca nižih tužilaca i  tužilačkih pomoćnika u primeni zakona i drugih propisa; preduzimanju mera radi podizanja stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu; naročito organizovanja stručnog usavršavanja nosilaca javnotužilačke funkcije i osoblja u javnom tužilaštvu i sl.

(2) Stepen ostvarenosti merila:
javni tužilac koji u periodu ocenjivanja
-  u nedovoljnoj meri podstiče korišćenje najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju; ne usmerava zaposlene ka korišćenju novih i informacionih tehnologija, praćenju i proučavanju javnotužilačke i sudske prakse i prenošenje promena u pravnom shvatanju suda; ne podstiče ujednačavanje rada i postupanja podređenih u primeni zakona i drugih propisa; nije u dovoljnoj meri spreman da preduzima mere radi podizanja stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu; a naročito organizovanje stručnog usavršavanja nosilaca javnotužilačke dužnosti i osoblja u javnom tužilaštvu...................ne zadovoljava,
- po pravilu pomaže u korišćenju najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju; usmerava zaposlene ka korišćenju novih i informacionih tehnologija; ima sposobnost usmeravanja praćenja i proučavanja javnotužilačke i sudske prakse i prenošenja promena u pravnom shvatanju suda; obezbeđuje ujednačavanje rada i postupanje podređenih u primeni zakona i drugih propisa; preduzima mere radi podizanja stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu; naročito organizovanja stručnog usavršavanja nosilaca javnotužilačke funkcije i osoblja u javnom  tužilaštvu...............zadovoljava,
 - podstiče korišćenje najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrativnom poslovanju; ima naglašenu sposobnost i spremnost usmeravanja zaposlenih ka korišćenju novih i informacionih tehnologija, usmeravanja praćenja i proučavanja javnotužilačke i sudske prakse i prenošenja promena u pravnom shvatanju suda, ujednačavanja rada i postupanja podređenih u primeni zakona i drugih propisa;  izuzetno je spreman da preduzima mere radi podizanja stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu; a naročito organizovanja stručnog usavršavanja nosilaca javnotužilačke dužnosti i osoblja u javnom  tužilaštvu .........................zadovoljava za napredovanje.

Sposobnost upravljanja u kriznim situacijama
Član 18.


(1) Ocena sposobnosti upravljanja u kriznim situacijama utvrđuje se na osnovu: sposobnosti blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to vanredne okolnosti zahtevaju, veštine u posredovanju između zaposlenih u konfliktnim situacijama; sposobnosti predstavljanja u javnosti u situacijama ugroženog poverenja u rad javnog tužilaštva; sposobnosti ispoljavanja profesionalnog integriteta u kriznim situacijama i sl.

(2) Stepen ostvarenosti merila:
javni tužilac koji u periodu ocenjivanja
- u nedovoljnoj meri ispoljava: sposobnost upravljanja u kriznim situacijama i blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to vanredne okolnosti zahtevaju; veštinu u posredovanju između zaposlenih u konfliktnim situacijama; sposobnost da predstavlja javno tužilaštvo u javnosti u situacijama kada je ugroženo poverenje u rad javnog tužilaštva; sposobnost ispoljavanja profesionalnog integriteta u kriznim situacijama ...........................ne zadovoljava,
-  po pravilu iskazuje sposobnost upravljanja u kriznim situacijama i blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to okolnosti zahtevaju; ispoljava veštinu u posredovanju između zaposlenih u konfliktnim situacijama; sposoban je da predstavlja javno tužilaštvo u javnosti u situacijama kada je ugroženo poverenje u rad javnog tužilaštva, i poseduje sposobnost ispoljavanja profesionalnog integriteta u kriznim situacijama.................................zadovoljava,
- iskazuje izuzetnu sposobnost: upravljanja u kriznim situacijama i blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to okolnosti zahtevaju, ispoljavanja veštine u posredovanju između zaposlenih u konfliktnim situacijama; predstavljanja u javnosti u situacijama kada je ugroženo poverenje u rad javnog tužilaštva, kao i ispoljavanja profesionalnog integriteta u kriznim situacijama ....................zadovoljava za napredovanje.    
                                                  
   
Ocenjivanje javnog tužioca kome su dodeljeni predmeti u rad
Član 19.


(1) Javni tužilac kome su dodeljeni predmeti u rad ocenjuje se i  na osnovu kritirijuma za zamenike javnih tužilaca.  

           (2) U postupku ocenjivanja pretežni osnov imaju kriterijumi za javne tužioce.


Dostojnost javnog tužioca
Član 20.

(1) Ocena dostojnosti javnog tužioca vrši se na način predviđen članom 13. ovog pravilnika.


Glava IV
Ocena posebnih kategorija nosilaca javnotužilačke funkcijeOcena nosioca javnotužilačke funkcije koji postupa u drugom stepenu u okružnom javnom tužilaštvu
Član 21 .


(1) Na nosioca javnotužilačke funkcije u okružnom javnom tužilaštvu koji delimično ili u celini radi na drugostepenim predmetima shodno će se primeniti odredbe ovog pravilnika koje važe za nosioca javnotužilačke funkcije, polazeći od proseka donetih odluka po nosiocu javnotužilačke funkcije u odgovarajućoj vrsti predmeta.

(2) Donetom odlukom u smislu st. 1. ovog člana smatra se obrazloženi predlog za odluku suda po žalbi i odustanak od žalbe nižeg tužioca.


Ocena zamenika Republičkog javnog tužioca i nosilaca javnotužilačke funkcije u posebnim tužilaštvima
Član 22.


(1) Ocena zamenika Republičkog javnog tužioca i nosioca javnotužilačke funkcije Tužilaštva za ratne zločine, Posebnog odeljenja Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu za suzbijanje organizovanog kriminala i Posebnog odeljenja Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu za suzbijanje visokotehnološkog kriminala vrši se shodno odredbama ovog pravilnika koje važe za nosioce javnotužilačke funkcije.

(2) Državno veće tužilaca će posebnim Pravilnikom predvideti način dodatnog ocenjivanja za određene složene predmete, ispoljenu posebnu stručnost ili sposobnost ili pokazano znanje iz posebnih oblasti, prilikom ocene rada zamenika Republičkog javnog tužioca i nosilaca javnotužilačke funkcije u posebnim tužilaštvima, s obzirom na specifičnu materiju koja je predmet rada u ovim tužilaštvima.

Glava V
Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti tužilačkih pomoćnika

Davanje mišljenja
Član 23.


(1) Pri predlaganju kandidata za javnotužilačku funkciju Državno veće tužilaca utvrđuje stručnost, osposobljenost i dostojnost tužilačkih pomoćnika.

(2) Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti se vrši na osnovu podataka  pribavljenih od javnog tužilaštva u kome tužilački pomoćnik radi, odnosno od Republičkog javnog tužilaštva za savetnika.

(3) Javni tužilac daje mišljenje po pribavljenom mišljenju zamenika javnog tužioca sa kojim tužilački pomoćnik radi, uzimajući u obzir uspeh na studijama, dužinu studiranja, uspeh na položenom pravosudnom ispitu, učešće u obuci, završene specijalističke studije i kurseve, objavljene naučne i stručne radove, akademske titule, ocene rada tužilačkih pomoćnika kao državnih službenika, kao i ispoljenu stručnost u obavljanju poverenih poslova.

(4) Ocena dostojnosti tužilačkih pomoćnika vrši se na način predviđen članom 13. ovog pravilnika.


Glava VI
Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz drugih organa i organizacijaDavanje mišljenja
Član 24.

(1) Pri predlaganju kandidata iz drugih organa i organizacija za javnotužilačku funkciju Državno veće tužilaca utvrđuje stručnost, osposobljenost i dostojnost.

(2) Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti vrši se na osnovu podataka i mišljenja pribavljenih od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci.

(3) Stručnost i osposobljenost kandidata posebno se utvrđuje i na osnovu rezultata testa provere stručnosti i osposobljenosti kandidata za obavljanje javnotužilačke funkcije.

(4) Državno veće tužilaca će  posebnom odlukom propisati sadržinu testa provere stručnosti i osposobljenosti, kao i postupak ocenjivanja.

(5) Osim podataka iz stava 2. za kandidata se pribavljaju i podaci koji se odnose na posao koji je kandidat obavljao, uspeh na studijama, dužinu studiranja, ocene rada ukoliko je radio kao državni službenik, radnu angažovanost i postignutu ažurnost, uspeh na položenom pravosudnom ispitu, završene specijalističke studije i kurseve, objavljene naučne i stručne radove iz relevantne oblasti, akademske titule iz relevantne oblasti.

(6) Mišljenje iz stava 2. sadrži ocenu ispoljene stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u obavljanju poverenih poslova.

(7) Podatke i mišljenje o kandidatu sudiji i sudijskom pomoćniku Državno veće tužilaca pribavlja od predsednika suda u kome kandidat radi, a za kandidate iz javnog prvobranilaštva od javnog pravobranioca.

(8) Podatke i mišljenje o kandidatu iz reda advokata Državno veće tužilaca pribavlja od  Advokatske komore Srbije.


Glava VII
Postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata koji su na dan konstituisanja Državnog veća tužilaca nosioci javnotužilačke funkcije


Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda javnih tužilaca
Član 25.


    (1) Utvrđivanje mišljenja o stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda javnih tužilaca vrši se na osnovu mišljenja kolegijuma javnog tužilaštva u kome javni tužilac, vrši javnotužilačku funkciju.

    (2) O stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda javnih tužilaca, pored kolegijuma iz stava 1. ovog člana izjašnjava se i neposredno viši javni tužilac.

    (3) Ukoliko je mišljenje neposredno višeg javnog tužioca u pogledu stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda javnih tužilaca saglasno mišljenju kolegijuma javnog tužilaštva u kome javni tužilac vrši javnotužilačku funkciju, Državnom veću tužilaca dostavlja se zajedničko mišljenje.

(4) Ukoliko mišljenje neposredno višeg javnog tužioca u pogledu stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda javnih tužilaca nije saglasno mišljenju kolegijuma javnog tužilaštva, oba mišljenja odvojeno se dostavljaju Državnom veću tužilaca, koje na osnovu uvida u spise ili na drugi podesan način formira mišljenje.

          (5) Za kandidate iz reda javnih tužilaca dostojnost se pretpostavlja, dok se suprotno ne utvrdi u zakonom predviđenom postupku. Izuzetno, Državno veće tužilaca može po službenoj dužnosti da utvrđuje nedostojnost ukoliko iz pribavljenih podataka proizilazi osnovana sumnja da kandidat nije dostojan.

Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata iz reda zamenika  javnih tužilaca
Član 26.

    (1) Utvrđivanje mišljenja o stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca vrši se na osnovu mišljenja kolegijuma javnog tužilaštva u kome zamenik javnog tužioca, vrši javnotužilačku funkciju.

    (2) O stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca, pored kolegijuma iz stava 1. ovog člana mišljenje daje i javni tužilac.

    (3) Ukoliko je mišljenje javnog tužioca u pogledu stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda zamenika javnog tužioca saglasno mišljenju kolegijuma javnog tužilaštva u kome zamenik javnog tužioca vrši javnotužilačku funkciju, tada se Državnom veću tužilaca dostavlja zajedničko mišljenje.

(4) Ukoliko mišljenje javnog tužioca u pogledu stručnosti i osposobljenosti kandidata iz reda zamenika javnih tužilaca nije saglasno mišljenju kolegijuma javnog tužilaštva, oba mišljenja odvojeno se dostavljaju Državnom veću tužilaca koje na osnovu uvida u spise ili na drugi podesan način formira mišljenje.
    
          (5) Za kandidate iz reda zamenika javnog tužioca dostojnost se pretpostavlja, dok se suprotno ne utvrdi u zakonom  predviđenom postupku. Izuzetno, Državno veće tužilaca može po službenoj dužnosti da utvrđuje nedostojnost ukoliko iz pribavljenih podataka proizilazi osnovana sumnja da kandidat nije dostojan.


Mišljenje kolegijuma
Član 27.


(1) Kolegijum daje mišljenje o stručnosti i osposobljenosti nosioca javnotužilačke funkcije na osnovu ocene formirane prema opisnim kriterijumima  iz anonimne ankete i ocene koja se dodeljuje na osnovu podataka o efikasnosti u postupanju za zamenika javnog tužioca, odnosno javnog tužioca kojem su dodeljeni predmeti u rad.

(2)  U sredinama u kojima je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi u sudu, kolegijum je dužan da Državnom veću tužilaca pored mišljenja o kandidatu, dostavi i podatak o poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine, u smislu odredbe čl.82 st.2. Zakona o javnom tužilaštvu.   

(3) Kolegijum javnog tužilaštva, pre davanja mišljenja o kandidatu, može da pribavi i druge podatke o činjenicama koje mogu biti od značaja za davanje mišljenja.

           (4) Viši javni tužilac, odnosno javni tužilac dužni su da kolegijumu javnog tužilaštva dostave podatke od značaja za davanje mišljenja o kandidatu.

    (5) U javnom tužilaštvu u kome kolegijum čini manje od pet nosilaca javnotužilačke funkcije, mišljenjem kolegijuma smatraju se anketni listići koji se neposredno dostavljaju Državnom veću tužilaca na način kojim se obezbeđuje tajnost njihovog sadržaja.

Učešće u postupku
Član 28.


(1) U postupku davanja mišljenja kolegijuma ne učestvuje nosilac javnotužilačke funkcije čiji se rad ocenjuje.

Način formiranja mišljenja
Član 29.


(1) Kolegijum javnog tužilaštva na osnovu rezultata anonimne ankete sačinjava izveštaj, nakon čega daje mišljenje.

(2) Članovi kolegijuma anketu sprovode istovremeno, na ankentnom listu na kome su ponuđeni zatvoreni odgovori za stepen ostvarenosti svakog kriterijuma.

(3) Državno veće tužilaca će u roku od ____ sačiniti obrazce za anonimne ankete u kojima će biti ponuđeni zatvoreni odgovori kojima će se garantovati jednoobraznost u postupanju kolegijuma javnih tužilaštva.
               
(3) Izveštaj o sprovedenoj anketi sadrži ukupan broj ocena «ne zadovoljava», «zadovoljava» i «zadovoljava za napredovanje» za svaki kriterijum.

(4) U mišljenju kolegijuma o stručnosti i osposobljenosti kandidata navodi se konačna ocena da li kandidat ne zadovoljava, zadovoljava ili zadovoljava za napredovanje

(5) Kolegijum javnog tužilaštva ne može da da ocenu zadovoljava za napredovanje, ukoliko je zamenik javnog tužioca po osnovu kriterijuma efikasnosti u postupanju ili  ispoljene stručnosti dobio ocenu «ne zadovoljava«.

(6) Mišljenje javnog tužioca o stručnosti i osposobljenosti kandidata daje se na osnovu podataka iz službene evidencije.

(7) U mišljenju javnog tužioca navodi se konačna ocena koja mora biti obrazložena.  


Pribavljanje podataka
Član 31.


(1) Po potrebi, kolegijum javnog tužilaštva, pre davanja mišljenja o kandidatu, može da pribavi i druge podatke o činjenicama koje mogu biti od značaja za davanje mišljenja.

(2) Viši javni tužilac i javni tužilac su dužni da kolegijumu javnog tužilaštva, odnosno Državnom veću tužilaca dostave podatke od značaja za davanje mišljenja odnosno predlaganje ili izbor kandidata.

Dostavljanje podataka Državnom veću tužilaca
Član 32.


(1) Viši javni tužilac i javni tužilac su dužni da Državnom veću tužilaca dostave i podatke za koje su saznali nakon davanja mišljenja kolegijuma, a koji su od značaja za predlaganje ili izbor kandidata.

Pravo nosioca javnotužilačke funkcije u odnosu na mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva i javnog tužioca
Član 33.


    (1) Nosilac javnotužilačke funkcije ima pravo da bude upoznat sa mišljenjem kolegijuma javnog tužilaštva i javnog tužioca pre njihovog dostavljanja Državnom veću tužilaca.

    (2) Nosilac javnotužilačke funkcije ima pravo da zahteva od javnog tužioca da ga upozna sa razlozima za davanje ocene sadržane u mišljenju.

(3) Ukoliko nosilac javnotužilačke funkcije nije saglasan sa ocenom sadržanom u mišljenju javnog tužioca i navedenim razlozima može Državnom veću tužilaca izneti prigovor na osnovanost mišljenja javnog tužioca.


Glava VIII
Odluke Državnog veća tužilaca

Pribavljanje dodatnih podataka
Član 34.


    (1) Državno veće tužilaca pre davanja konačne ocene o kandidatu može da pribavi i druge podatke od značaja za ocenu, kao  i podatke o uslovima u kojima je kandidat radio.

(2) Državno veće tužilaca ima pravo da kandidate uputi na test ličnosti koji će obavljati specijalizovana služba na standardizovan i objektivan način.

Konačna ocena i odluka Državnog veća tužilaca
Član 35.


(1) Po pribavljenim podacima i mišljenju od organa i organizacija u kojima je kandidat radio Državno veće tužilaca daje konačnu ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije.

    (2) Na osnovu konačne ocene iz stava 1. ovog člana Državno veće tužilaca donosi odluku o predlaganju ili izboru kandidata.
O b r a z l o ž e nj e


Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za nosioca javnotužilačke funkcije (u daljem tekstu Pravilnik) je  pregnatan normativni tekst kojim se utvrđuju kriterijumi za procenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca i uređuje postupak ocenjivanja primenom navedenih kriterijuma. Primena Pravilnika je ograničena na izbore zamenika javnih tužilaca i javnih tužilaca koje bi prema prema čl. 129. i 131. Zakona o javnom tužilaštvu trebalo obaviti tokom 2009. godine.

S obzirom na to da su Zakonom o javnom tužilaštvu propisani precizni rokovi za sprovođenje izbora javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i da bi sve izbore trebalo obaviti do 1.12.2009. godine, Pravilnik kao činjeničnu podlogu za ocenjivanje uzima podatke koji su u periodu od tri godine bili vođeni u tužilaštvu kao deo službene evidencije. Na taj način se olakšava primena Pravilnika i uspostavlja neka vrsta ''pravne sigurnosti'' kada je reč o kandidatima iz reda nosilaca javnotužilačke funkcije, jer će se njihova stručnost i osposobljenost procenjivati na osnovu podataka koji  su za njih i njihov rad bili relevantni u prethodnom periodu.

Prva glava govori o predmetu i cilju Pravilnika. Najviši cilj Pravilnika  je    utvrđivanje objektivnih i jedinstvenih kriterijuma, primenjivih i uporedivih merila, kao i propisivanje nepristrasnog i kontroli podložnog postupka utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti. Kada se ima u vidu da će se  predlaganje i izbor vršiti na osnovu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti tada možemo zaključiti da ovako postavljeni ciljevi Pravilnika korespondiraju sa Preporukom Komiteta ministara Saveta Evrope (2000) 19 ''Uloga javnih tužilaca u krivičnopravnom sistemu'' u kojoj se preporučuje da se izbor i napredovanje javnih tužilaca odvija u ''fer i nepristrasnoj proceduri''.... na bazi objektivnih i poznatih kriterijuma zasnovanih, pre svega, na stručnosti i iskustvu. ''

Centralna kategorija sistema ocenjivanja su kriterijumi pomoću kojih se vrši ocena stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Kriterijumi  za stručnost i osposobljenost uzimaju u obzir sve aspekte tužilačkog posla i to: integritet, sposobnosti (opšte, lične, organizacione), kao i angažovanost na radu javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i dele se na kvantitativni kriterijum i opisne kriterijume. Kvantitativni kriterijum je egzaktnog karaktera, merljiv je i kod ovog kriterijuma se uspešnost tužioca utvrđuje na osnovu odstupanja od prosečnih rezultata. Drugim rečima, tužilac ili zamenik koji je imao 21% više donetih odluka od proseka za tu vrstu tužilaštva smatraće se uspešnim, dok tužilac koji  je imao 51% donetih odluka manje od proseka smatraće se  neuspešnim i tako će biti ocenjen.

Kod opisnih kriterijuma stvari stoje nešto drugačije. Naime, to nisu lako merljivi kriterijumi tako da se za utvrđivanje ispunjenosti ove vrste kriterijuma uspostavlja složeniji sistem pravila za ocenu rada tužilaca i zamenika. Kod ovih kriterijuma zahteva se da javni tužilac koji sastavlja ocenu obrazloži svoj stav o stepenu ispunjenosti kriterijuma, kao i da ukaže na činjenice i isprave na temelju kojih je doneo odluku.
 Druga podela  kriterijuma  za stručnost i osposobljenost  jeste  na opšte kriterijume kojima se uspostavljaju pravila za vrednovanje zamenika javnih tužilaca, kao i javnih tužilaca kada su im dodeljeni predmeti u rad  i posebne kriterijume. Posebnim kriterijumima  ocenjivaće će se rad javnih tužilaca, pre svega, sa stanovišta njihove osposobljenosti da rukovode javnih tužilaštvom.

Stepen ostvarenosti kriterijuma za ocenu stručnosti i osposobljenosti  utvrđuje se merilima i izražava se ocenom. Merila u suštini, predstavljaju elemente mozaika vrednovanja izvedene iz kriterijuma. Na osnovu ispunjenosti kriterijuma i merila kandidat može da bude ocenjen: ne zadovoljava; zadovoljava; zadovoljava za napredovanje tako da ocene u potpunosti određuju poziciju kandidata u izbornom procesu. Tačnije, vrste ocena obuhvataju sve situacije u kojima bi kandidat u izbornom procesu mogao da se nađe. Da ispunjava kriterijume u meri koja omogućava ostanak u javnotužilačkoj organizaciji, da ispunjava kriterijume u meri koja ga preporučuje za napredovanje ili da ne ispunjava  kriterijume tako da nema uslove da bude biran. 

 Dostojnost je skup moralnih osobina koje javni tužilac ili zamenik javnog tužioc poseduje i  u vezi su sa vršenjem funkcije u javnom tužilaštvu. Pravilnik polazi od pretpostavke da svi kandidati za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca koji su u trenutku izbora na funkciji u javnom tužilaštvu, poseduju dostojnost. Međutim,  Pravilnik dostojnost normira kao oborivu pretpostavku koja koja može da bude dovedena  pod sumnju ukoliko se protiv javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca vodi postupak za razrešenje ili drugi postupak za utvrđivanje odgovornosti za izvršeno kažnjivo delo, kao i ukoliko Državno veće na osnovu ex officio sprovodenog postupka utvrdi da kandidat ne ispunjava kriterijum dostojnosti.

Pravilnik  uspostavlja složen sistem pravila za procenjivanje tužilaca i zamenika, kao i strogu proceduru u kojoj se ta pravila primenjuju. Detaljno  je razrađen korpus procesnih odredbi kojima se omogućava kako ocenjivanje rada od strane nadležnih subjekata, tako i postupak odgovarajuće procesne i pravne kontrole obavljenog vrednovanja. Mišljenje o stručnosti i osposobljenosti kandidata koji je u prethodnom periodu radio u tužilaštvu sastoji se od mišljenja javnog tužioca  i mišljenja kolegijuma javnog tužilaštva. Ovim se u postupak vrednovanja unose ne samo neophodni procesno-pravni mehanizmi za maksimalno objektivno ocenjivanje, već i demokratski element, što u širem smislu, predstavlja poseban oblik delovanja opšte procesnog načela raspravnosti – audiatur et altera pars. Osim toga, postupak davanja mišljenja odražava suštinu unutrašnjih odnosa u javnom tužilaštvu. Davanje mišljenja o kandidatu od javnog tužioca, sa jedne strane, logična  je posledica načela hijerarhije dok je, sa druge strane, davanje mišljenja od kolegijuma  tužilaštva prirodni sled, primene opšteg  načela tužilačke samouprave iz Zakona o javnom tužilaštvu u procesu izbora i napredovanja tužilaca i zamenika. Upravo sintetička primena ovo dva principa onemogućava bilo koju vrstu zloupotrebe,  jer odluka o ostvarenosti kriterijuma nije u ''vlasti'' jednog čoveka   već se o tome ravnopravno izjašnjava i javni tužilac i kolegijum  putem anonimne ankete. Povrh toga, u slučaju bitno različitog mišljenja starešine tužilaštva i kolegijuma o kandidatu Državno veće tužilaca  je dužno da samo, na podesan način utvrdi relevantne činjenice i tako, kao neutralan organ izvan prethodnog postupka, formira sud o kandidatu.

 Ovim pravilnikom uspostavljaju se i posebna pravila za utvrđivanje stručnosti i osposobljenosti kandidata za funkciju javnog tužioca i zamenika javnog tužioca koji u prethodnom periodu nije radio u javnom tužilaštvu. Utvrđivanje stručnosti, osposobljenosti vrši se na dva načina na osnovu podataka i mišljenja pribavljenih od organa i organizacija u kojima je kadidat radio, kao i na osnovu rezultata testa provere stručnosti i osposobljenosti kandidata. Uz pomoć testa  u nužnoj meri se objektivizuju podaci o stručnosti ove vrste kandidata.

Državno veće tužilaca pre davanja konačne ocene o kandidatu može da pribavi i druge podatke od značaja za ocenu, kao i podatke o uslovima u kojima je kandidat radio. Uz pomoć ove odredbe uvodi se mogućnost pribavljanja dopunskih podataka kada Državno veće proceni  da podaci koji se obavezno pribavljaju nisu dovoljni za donošenje pravilne odluke.

Poslednje vesti

Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nacionalni konvent o Evropskoj uniji organizuje Sedmu plenarnu sednicu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja će se održati u ponedeljak,... More detail
Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava Nezavisnost i nepristrasnost Trenutni ustavni i zakonodavni okvir i dalje ostavljaju prostor za neprimerene političke uticaje na pravosuđe.  More detail
Nastavlja se svakodnevna jednočasovna obustava rada u sudovima i tužilaštvima Srbije: Štrajk pravosuđa opravdan, sudstvo pod pritiskom Nastavlja se svakodnevna jednočasovna obustava rada u sudovima i tužilaštvima Srbije: Štrajk pravosuđa opravdan, sudstvo pod pritiskom Sudstvo je prema našem zakonodavstvu nezavisno a javno tužilaštvo samostalno. Međutim, i sudstvo i tužilaštvo se suočavaju sa brojnim pritiscim More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije