Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

Udruženje tužilaca Srbije

Vi ste ovde: Početna Zakoni i odluke Ostala akta u proceduri NACRT PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA VREDNOVANJA

NACRT PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA VREDNOVANJA

NACRT

Na osnovu čl. 99 st. 2 Zakona o javnom tužilaštvu i čl. 13 tač. 19 Zakona o Državnom veću tužilaca

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA VREDNOVANJA RADA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA U TUŽILAšTVIMA ZA RATNE ZLOČINE, ORGANIZOVAN KRIMINAL I VISOKOTEHNOLOšKI KRIMINAL
*terminologija u odnosu na tužilaštvo za visokotehnološki kriminal zavisiće od izmene posebnog zakona čija je izmena u toku*


Predmet i cilj Pravilnika
Čl.1

1)    Pravilnikom o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u tužilaštvima posebne nadležnosti (ratni zločini, organizovan kriminal i visokotehnološki kriminal) utvrđuju se objektivni i jedinstveni kriterijumi za vrednovanje rada tužilaca i zamenika javnih tužilaca u vršenju javnotužilačke funkcije u posebnim tužilaštvima

2) Pravilnikom se dodatno uređuje postupak vrednovanja rada tužilaca i zamenika javnih tužilaca u posebnim tužilaštvima u odnosu na onaj ustanovljen opštim pravilnikom o kriterijumima i merilima  vrednovanja rada tužilaca i zamenika javnih tužilaca

3)  Pravilnik ima za cilj definisanje specifičnosti u radu tužilaca  i zamenika javnih tužilaca u posebnim tužilaštvima i primereno tome definisanje načina vrednovanja tog rada

4) Osnov za izradu pravilnika predstavlja opšti pravilnik o kriterijumima i merilima vrednovanja rada tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Svrha vrednovanja
Čl. 2

1)    Vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca predstavlja osnov  za izbor, obaveznu obuku, razrešenje, kao i osnov za donošenje odluke o upućivanju u posebna tužilaštva

Vrednovanje rada
Čl. 3 (dostojnost će postojati kao merilo u zavisnosti od teksta opšteg pravilnika o kriterijumima za vrednovanje)*

1)    Vrednovanje rada obuhvata četiri kategorije merila, i to: stručnost, osposobljenost za obavljanje javnotužilačke funkcije, ostvareni rezultati u radu i dostojnost nosioca javnotužilačke funkcije
2)    Prilikom vrednovanja rada zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu
3)    dostojnost je regulisana opštim pravilnikom o kriterijumima i merilima vrednovanja rada tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Utvrđivanje stručnosti,osposobljenosti i ostvarenih rezultata rada
Čl. 4

1)    Stručnost , osposobljenost i ostvareni rezultati utvrđuju se na osnovu kriterijuma za vrednovanje rada
2)    Stručnost se vrednuje na osnovu: opšteg stručnog znanja i posedovanja posebnih znanja od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije
3)    Osposobljenost se utvrđuju na osnovu:ispoljene sposobnosti u primeni stručnih znanja i preduzimanja procesnih radnji, iskazane profesionalne veštine, analitičkog mišljenja, sposobnosti rasuđivanja i donošenja odluka, umešnosti obrazlaganja pravnih stavova, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja, komunikativne sposobnosti i sposobnosti za timski rad
4)    Ostvareni rezultati se utvrđuju na osnovu: obima rada i iskazanog kvaliteta u obavljanju javnotužilačke funkcije


Ocena
Čl.5

1)vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca se izražavaocenom.
2) Ocena je pokazatelj stručnosti, osposobljenosti i ostvarenih rezultata rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca u vršenju javnotužilačke dužnosti.

Vrste ocena
Čl.6

1)    Ocene su:
-    Izuzetno uspešno obavlja javnotužilačku funkciju
-    Uspešno obavlja javnotužilačku funkciju
-    Ne zadovoljava

      Period vrednovanja
      Čl. 7

1)    Rad javnog tužioca i zamenika javnog tužioca na stalnoj funkciji vrednuje se jednom u tri godine
2)    Rad zamenika javnog tužioca koji je prvi put izabran vrednuje se jednom godišnje
3)    Izuzetno, rad nosioca javnotužilačke funkcije može biti vanredno vrednovan na osnovu posebne odluke Državnog veća tužilaca
4)    Posebnu odluku iz st. 3 Državno veće tužilaca može doneti i na zahtev nosioca javnotužilačke funkcije

Organ ovlašćen za vrednovanje
Čl. 8

1)    Vrednovanje rada javnog tužioca u posebnim tužilaštvima vrši Republički javni tužilac uz pribavljeno mišljenje kolegijuma  višeg tužilaštva kojiim rukovodi, kao i kolegijuma tužilaštva u kojem vrši funkciju
2) Vrednovanje rada zamenika javnog tužioca vrši javni tužilac u pribavljeno mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva

Značenje izraza
Čl. 9

1)    Izrazi u ovom pravilniku iimaju sledeće značenje:
2)    List vrednovanja je evidencioni list za nosioca javnotužilačke funkcije u kome su navedeni svi podaci od kojih zavisi ocena rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca u posebnim tužilaštvima
3)    Pod brojem predmeta podrazumeva se broj lica protiv kojih je podneta krivična prijava,odnosno KTR predmeta,  s tim:

a) što u tužilaštvu za organizovani kriminal se računaju i predmeti STR POV S, kao i postupanje u drugostepenom postupku i u postupku za pružanje međunarodne pravne pomoći

b) u tužilaštvu za ratne zločine računaju se i predmeti KTRN (aktivnosti na utvrđivanju NN izvršioca krivičnih dela ratnih zločina koje se manifestuju kroz saslušanja oštećenih lica), KTRP (radnje u okviru međunarodne pravne pomoći), KTRZ1 (obaveze preduzete po međunarodnim ugovorima), kao u učešće po redovnim i vanrdnim pravnim lekovima

c) u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal računaju se i predmeti KTNVTK (podrazumevaju radnje na otkrivanju NN izvršioca), AVTK (aktivnosti koje podrazumevaju saradnju sa međunarodnim institucija po osnovu Konvencije o visokotehnološkom kriminalu)
      
4)    Doneta odluka predstavlja procesno relevantni stav tužioca u koji spadaju: rešenje o odbačaju krivične prijave, zahtev za sporovođenje istrage, zahtev za proširenje istrage, odustanak od istrage, predlog da se istraga ne sprovede, optužnica, optužni predlog, predlog za izricanje mere bezbednosti, predlog za pripremni postupak prema maloletnicima, usvojen predlog da se postupak prema maloletniku obustavi, predlog da se maloletnikku izrekne krivična sankcija, ulaganje redovnog i vanrednog pravnog leka, a u predmetima KTR doneta meritorna odluka, s tim što:

a) u tužilaštvu za organizovan kriminal se podrazumeva i zahtev za pokretanje finansijske istrage, zahtev za privremeno oduzimanje imovine, naredba o pokretanju finansijske istrage, predlog za trajno oduzimanje imovine, predlog za hitne mere, predlog za uključivanje u program zaštite, predlog za upućivanje zamolnice za pružanje međunarodne  pravne pomoći direktno ili preko suda

b) u tužilaštvu za ratne zločine: udovoljenje po zahtevima za međunarodnu pravnu pomoć, podnošenje predloga za preduzimanje istražnih radnji protiv NN izvršioca, učešće u postupcima po osnovu Zakona o transfera lica koja izdržavaju kaznu zatvora u Srbiji

5)    Posebno složeni predmeti su oni predmeti koji su u nadležnosti posebnih tužilaštava, koji su karakteristični po  broju izvršioca krivičnog dela, brojnošću izvršenih krivičnih dela, težini posledica, obimnosti i složenosti dokumentacije, delikatnosti sa stanovišta javnosti i odnosa javnog mnenja, krivičnim delima koja su izvršena na teritoriji više država, učiniociima  krivičnih dela  koji su strani državljani, vođenja zajedničkih poslova sa pravosudnim organima drugih država

6)    Zakonski rokovi su rokovi određeni zakonom

7)    Drugim propisanim rokovima se smatraju rokovi koju su propisani podzakonskim aktima i opštiim obaveznim uputstvima Republičkog javnog tužiocaGlava 2
 KRITERIJUMI VREDNOVANjA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA

Kriterijumi i njihova podela
Čl. 10

1)    Kriterijumi  za vrednovanje rada su:

- Radni učinak
- Blagovremenost u rešavanju predmeta
-  Ispoljena stručnost
- Iskazana sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja i umešnosti obrazlaganja pravnih stavova
- usvajanje novih zannja, primena novih ovlašćenja, stručno usavršavanje i obuka
- Odnos i saradnja sa zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, organizacijama i učesnicima u postupku

2)    Vrednovanje vrši javni tužilac uz pribavljeno mišljenje kolegijuma tužilaštva

Radni učinak
Čl. 11

1) Vrednovanje radnog učinka vrši se kroz postupanje u radu po donetim odlukama definisanim u čl. 9 tač.4 pravilnika

Blagovremenost u rešavanju predmeta
Čl.12


1)    Vrednovanje blagovremenosti u rešavanju predmeta se vrši u skladu sa postupanjem u zakonskim i drugim propisanim rokovima u zavisnosti od složenosti predmeta

Ispoljena stručnost
Čl.13

1)    Vrednovanje ispoljene stručnosti nosioca javnotužilačke funkcije vrši se na osnovu složenosti predmeta koji su mu dodeljeni u rad, iskazanog opšteg stručnog znanja neophodnog za kvalitetno obavljanje funkcije i stručnog znanja iz posebnih oblasti od značaja za rad u javnom tužilaštvu
A) stručno znanje iz posebnih oblastu u odnosu na tužilaštvo  za visokotehnološki kriminal obuhvata stručnost u poznavanju korišćenja računara, informacionih tehnologija, interneta i elektronskih baza podataka, kao i znanje stranog jezika (engleski)
2)    Stručno znanje iz posebnih oblasti obuhvata primenu posebnih zakona i međunarodnih konvencija povezanih sa stvarnom nadležnošću posebnih tužilaštava

Iskazana sposobnost u preduzimanju procesnih radnji, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja i umešnosti obrazlaganja pravnih stavova
Čl. 14

1)    Vrednovanje iskazane sposobnosti u preduzimanju procesnih radnji, kvaliteta pisanog i usmenog izražavanja i umešnosti obrazlaganja pravnih stavova vrši se na osnovu rukovodeće uloge u pretkrivičnom postupku, prilagođavanja konkretnoj procesnoj situaciji, inicijativnosti u postupku, sposobnosti zastupanja optužnog akta i doprinosa efikasnosti postupka, preciznosti, pismenosti i razumljivosti akata, kvaliteta usmenog izlaganja, veštine učestvovanja u stručnim raspravama i argumentovanosti pravnih stavova, primena posebnih istražnih metoda, operativno i samostalno sprovođenje predkrivičnog postupka u zemlji i inostranstvu

Usvajanje novih znanja, primena novih ovlašćenja, stručno usavršavanje i obuka
Čl. 15

1)    Vrednovanje usvajanja novih znanja, primene novih ovlašćenja, stručnog usavršavanja i obuke vrši se na osnovu: spremnosti za usvajanje novih znanja, učešća u stručnom usavršavanju i obuci, primene novih ovlašćenja, osposobljenosti za rad sa novim informacionim tehnologijama, kao i poznavanje međunarodnog humanitarnog prava
2    Utvrđivanje se vrši na osnovu podataka o aktivnom učešću u obuci i seminarima u zemlji i inostranstvu, završenim specijalističkim kursevima iz stručnih oblasti relevantnih za njegov rad, na osnovu objavljenih stručnih i naučnih radova u relevantnim časopisima, odnosno stručnih ili naučnih publikacija, akademskih titula iz relevantne naučne oblasti, podataka o primeni novih ovlašćenja i korišćenja novih informacionih tehnologija,  kao i razvijanje saradnje sa međunarodnim krivičnim tribunalima, relevantnim međunarodnim institucijama i tužilaštvima u inostranstvu


Odnos i saradnja sa zaposlenima, sudom i drugim državnim organima, organizacijama i strankama
Čl. 16

1)    Vrednovanje odnosa i saradnje sa zaposlenima, sudom, drugim državnim organima, organizacijam i strankama vrši se na osnovu utvrđivanja: saradnje i profesionalnog odnosa prema drugim nosiocima javnotužilačke funkcije, spremnosti za razmenu mišljenja i pružanja stručne pomoći, profesionlanog odnosa prema tužilačkim pomoćnicima, pripravnicima i osoblju, prema sudijama i osoblju suda, prema sudu, drugim državnim organima i organizacijama koja vrše javna ovlašćenja, saradnje sa strukovnim i stručnim organizacijama, kao i organizacijama koja se bave pitanjima od značaja za vršenje javnotužilačke funkcije, odnosa sa strankama, poštovanja ličnosti i dostojanstva učesnika u postupka i preduzimanju mera radi sprečavanja diskriminacije
2)    Utvrđivanje se vrši na osnovu primedbi i pritužbi na rad koje se tiču ovog kriterijuma, kao i drugih relevantnih podataka

Glava 3

Kriterijumi vrednovanja rada javnog tužioca
Čl.17

1)    Kriterijumi za vrednovanje rada javnih tužilaca u ostvarivanju javnotužilačke funkcije su:

-    Staranje o ekspeditivnosti rada javnog tužilaštva
-    Opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom
-    Sposobnost ostvarivanja nadzora
-    Sposobnost unapređivanja rada javnog tužilaštva
-    Sposobnost upravljanja u kriznim situacijama

Staranje o ekspeditivnosti rada javnog tužilaštva
Čl. 18
 
1)    Vrednovanje sposobnosti staranja o ekspeditivnosti rada javnog tužilaštva vrši se na osnovu spremnosti i sposobnosti javnog tužioca da se stara o postupanju zamenika javnog tužioca i drugih zaposlenih u zakonskim i drugim propisanim rokovima

Opšta sposobnost rukovođenja javnim tužilaštvom
Čl. 19

1)    Vrednovanje opšte sposobnosti rukovođenja javnim tužilaštvom se vrši na osnovu: sposobnosti javnog tužioca da upravlja javnim tužilaštvom, organizacione sposobnosti, materijalnih, finansijskih, administrativnih i drugih poslova kojima se obezbeđuje pravilan, tačan, blagovremen, nepristrasan i zakonit rad javnog tužilaštva, obezbeđenja sigurnosti podataka, kao i sposobnosti određivanja ciljeva i prioritetnih zadataka u radu javnog tužilaštva, odnosti sposobnosti podsticanja nosilaca javnotužialčke funkcije i drugih zaposlenih na ostvarivanje tih ciljeva i zadataka, opšte sposobnosti predstavljanja javnog tužilaštva i sposobnosti unapređenja zajedništva u javnom tužilaštvu
2)    Utvrđivanje se vrši na osnovu pregleda rada, primedbi i pritužbi na rad javnog tužilaštva i javnog tužioca, uspešnosti u radu na složenim i teškim predmetima i mišljenja kolegijuma javnog tužilaštva u kome  javni tužilac vrši javnotužilačku funkciju


Sposobnost ostvarivanja nadzora
Čl. 20

1)    Vrednovanje sposobnosti ostvarivanja nadzora vrši se na osnovu sposobnosti: praćenja rada zamenika javnog tužioca, državnih službenika i nameštenika i rada  javnih tužilaštava opšte nadležnosti, prepoznavanja i praćenja složenih predmeta, spremnosti pružanja pomoći i davanja uputstava i saveta zamenicima javnog tužioca, kao i ispravnog blagovremenog odlučivanja o primedbama i pritužbama na rad zaposlenih
2)    Utvrđivanje se vrši na osnovu pregleda rada, primedbi i pritužbi na rad javnog tužilaštva i javnog tužioca, uspešnosti u radu na složenim i teškim predmetima i mišljenjima kolegijuma javnog tužilaštva u kome javni tužilac vrši javnotužilačku funkciju

Sposobnost unapređivanja  rada javnog tužilaštva
Čl. 21

1)    Vrednovanje sposobnosti unapređivanja rada javnog tužilaštva se vrši na osnovu korišćenja najefikasnijih metoda i tehničkih sredstava u administrivnom poslovanju, sposobnosti usmeravanja zaposlenih ka korišćenju informacionih tehnologija, usmeravanja praćenja i proučavanja javnotužilačke i sudkse prakse i prenošenju promena u sudskoj praksi, ujednačavanja rada i postupanja zamenika javnog tužioca, preduzimanja mera radi podizanja stručnog nivoa nosilaca javnotužilačke funkcije i drugih zaposlenih u javnom tužilaštvu, naročito organizovanja stručnog usavršavanja nosilaca javnotužilačke dužnosti i osoblja u javnom tužilaštvu i sl.
2)    Utvrđivanje se vrši na osnovu pregleda rada i mišljenja kolegijuma javnog tužilaštva u kome javni tužilac vrši javnotužilačku funkciju

Sposobnost upravljanja u kriznim situacijama
Čl. 22

1)    Vrednovanje  sposobnosti upravljanja u kriznim situacijama vrši se  na osnovu sposobnosti blagovremenog donošenja pravilnih odluka kada to vanredne okolnosti zahtevaju, veštine u posredovanju između zaposlenih u konfliktnim situacijama, sposobnosti predstavljanja u javnosti u situacijama ugroženog poverenja u rad javnog tužilaštva, sposobnost ispoljavanja profesionalnog integriteta u kriznim situacijama i sl.

Glava 4
Postupak vrednovanja rada

Uopšte o ocenjivanju zamenika javnog tužioca
Čl. 23

1)    Javni tužilac ocenjuje zamenika javnog tužioca na osnovu podataka iz lista vrednovanja uz pribavljeno mišljenje kolegijuma
2)    Javni tužilac je dužan da ocenu rada zamenika javnog tužioca pismeno obrazloži

Mišljenje kolegijuma javnog tužilaštva
Čl. 24

1)    Kolegijum daje mišljenje o opisnim opštim kriterijumima, tako što se članovi kolegijuma u anonimnoj anketi izjašnjavaju o stepenu ostvarenosti kriterijuma, a potom tročlana komisija koju prethodno imenuje kolegijum dostavlja izveštaj javnom tužiocu
2)    Pre davanja mišljenja javni tužilac upoznaje kolegijum sa činjenicama od značaja za utvrđivanje stepena ostvarenosti kriterijuma iz čl. 15 ovog pravilnika
3)    U postupku davanja mišljenja kolegijuma ne učestvuje nosilac javnotužilačke funkcije čiji se rad ocenjuje


 Uopšgte o ocenjivanju javnog tužioca
Čl. 25

1)    Javni tužilac se ocenjuje na osnovu posebnih kriterijuma
2)    Republički javni tužilac  ocenjuju rad posebnih tužilaca uz prethodno pribavljeno mišljenje kolegijuma republičkog javnog tužilaštva, kao i kolegijuma tužilaštva kojim posebni tužilac rukovodi

Ocenjivanje javnog tužioca
Čl. 26

1)    Državno veće tužilaca  i Republički javni tužilač javnog tužioca može oceniti ocenom:
-    Izuzetno uspešno obavlja javnotužilačku  funkciju
-    Uspešno obavlja javnotužilačku funkciju
-    Ne zadovoljava

Upoznavanje sa činjenicama od značaja za ocenjivanje
Čl. 27
1)    Državno veće tužilaca i Republički javni tužilac  u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima dužno je da prati rad posebnih tužilaca i u skladu sa tim ih upozori da u periodu vrednovanja postoji mogućnost izricanja ocene ''nezadovoljava''
2)    Upozorenje se saopštava usmeno, a mora biti izrađeno i u pisanoj formi, uz precizno navođenje činjenica koje ukazuju na mogućnost da će javni tužilac ili zamenik javnog tužioca biti ocenjen ''ne zadovoljava''
3)    Pisano izrađeno upozorenje biće dostavljno javnom tužiocu ili zameniku javnog tužioca koji se ocenjuje

*članovi 28- 38 su identični sa članovima u rasponu 35-45 opšteg pravilnika o vrednovanju tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Posledice ocenjivanja
Čl. 39

1)    Javni tužilac i zamenik javnog tužioca koji su ocenjeni ''izuzetno uspešno obavlja javnotužilačku funkciju'' imaju prednost prilikom izbora, odnosno postvljenja za zamenika posebnog javnog tužioca i raspoređivanja na posebne poslove u javnom tužilaštvu
2)    Prilikom predlaganja za izbor kandidata za javnotužilačku funkciju državno veće tužilaca uziima u obzir ocenu koja je dodeljena nosiocu javnotužilačke funkcije


OBRAZLOŽENjE

Prilikom formiranja radne grupe za izradu kriterijuma za vrednovanje rada tužilaca i zamenika javnih tužilaca u posebnim tužilaštvima, dostavljeno nam je kratko obrazloženje koje je u punoj meri istaklo opravdanost sačinjavanja posebnog pravilnika.

Predstavnici su tokom izrade nacrta pravilnika jednoglasno zaključili da brojčano vrednovanje rada tužioca i zamenika javnog tužioca u posebnim tužilaštvima neprihvatljivo. Iz tog razloga kriterijumi su opisno postavljeni i u određeniim delovima strogo razgraničeni u zavisnosti o kom posebnom tužilaštvu se radiPoslednje vesti

Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Sedma plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nacionalni konvent o Evropskoj uniji organizuje Sedmu plenarnu sednicu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja će se održati u ponedeljak,... More detail
Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava Deo Izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na vladavinu prava Nezavisnost i nepristrasnost Trenutni ustavni i zakonodavni okvir i dalje ostavljaju prostor za neprimerene političke uticaje na pravosuđe.  More detail
Nastavlja se svakodnevna jednočasovna obustava rada u sudovima i tužilaštvima Srbije: Štrajk pravosuđa opravdan, sudstvo pod pritiskom Nastavlja se svakodnevna jednočasovna obustava rada u sudovima i tužilaštvima Srbije: Štrajk pravosuđa opravdan, sudstvo pod pritiskom Sudstvo je prema našem zakonodavstvu nezavisno a javno tužilaštvo samostalno. Međutim, i sudstvo i tužilaštvo se suočavaju sa brojnim pritiscim More detail
UTSUdruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je profesionalna, nevladina organizacija, koja za cilj ima afirmaciju i zaštitu položaja i ugleda nosilaca javnotužilačke funkcije i postizanje pravne sigurnosti, samostalnosti i nezavisnosti javnog tužilaštva.

Newsletter

Prijavite se za bilten Udruženja tužilaca Srbije